Cynghrair Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnig cyngor ymarferol ar ynni ar gyfer Wythnos Hinsawdd Cymru

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Yr wythnos diwethaf daeth Uwchgynhadledd COP27 â miloedd o gynrychiolwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd, i fireinio cytundeb gweithredu ar yr hinsawdd a ddyluniwyd i gadw’r cynnydd yn nhymheredd byd-eang o dan 1.5 gradd Celsius.

Mae gwyddonwyr yn cytuno’n unfrydol y gallai unrhyw godiad uwch na 1.5C fod yn drychinebus i’n dyfodol ar y blaned – a gydag Wythnos Hinsawdd Cymru yn cadw’r holl fater o effeithlonrwydd ynni a diogelwch yn y chwyddwydr, mae Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi canllaw i atebion ynni effeithlon ‘isel a dim cost’,  Helpu busnesau ac unigolion i liniaru costau ynni cynyddol y gaeaf hwn.

10 cam ymarferol i leihau costau ynni

Profwyd bod y canllaw 10 cam yn lleihau’r defnydd o ynni a chostau heb aberthu cynhesrwydd hanfodol (lleiafswm absoliwt o 18ºC) sydd ei angen er mwyn i’n cyrff weithredu’n optimaidd:

Gall lleihau’r tymheredd pwynt penodol gan ddim ond 1ºC arbed hyd at 8% ar eich defnydd o ynni.

Dylai diffodd gwres un awr cyn i’ch busnes gau olygu bod y gwres yn cael ei gadw’n ddigonol am yr awr ‘derfynol’ honno.  

Bydd ystafell yn cynhesu ar yr un gyfradd p’un a yw’r thermostat wedi’i osod i 20ºC neu 25ºC – felly ymwrthodwch â’r ysfa i ‘roi hwb’ i’r tymheredd wrth newid ar eich gwres.

Cynnal pibellau ac inswleiddio tanc dŵr poeth mewn ystafelloedd planhigion  i wella effeithlonrwydd, gan gofio y gall falf neu flange heb ei inswleiddio golli’r gwres sy’n cyfateb i 1 metr o bibellau heb ei inswleiddio. Os yw’ch ystafell blanhigyn yn teimlo’n rhy gynnes, yna mae’n debygol y bydd angen i chi wella’r inswleiddio.

Glanhewch y cefnogwyr, hidlwyr a dwythellau aer mewn unrhyw systemau trin aer. Gall hyn arwain at gynnydd o hyd at 60% mewn effeithlonrwydd.

Gwiriwch amserlenni ar gyfer goleuadau allanol. Ydyn nhw’n cyd-fynd ag oriau golau dydd ar hyn o bryd? Gosod synwyryddion cynnig mewn ardaloedd traffig isel (toiledau ac ystafelloedd storio, er enghraifft) lle mae goleuadau’n aml yn cael eu gadael ymlaen. Bob amser yn defnyddio goleuadau LED dewisiadau eraill lle bo hynny’n bosibl, gan eu bod 75% yn fwy effeithlon.

Drafftiwyd drysau prawf ac ailselio ffenestri er mwyn osgoi colli gwres diangen yn ystod misoedd y gaeaf.

Peidiwch ag esgeuluso cynnal a chadw adeiladau sylfaenol. Mae adeilad llaith yn anoddach (ac yn ddrytach) ei wresogi nag adeilad sych. Gwiriwch fod toeau, waliau, ffenestri, drysau, cwteri, pibellau draeniau a draeniau mewn cyflwr da. Atgyweiria gollyngiadau a rhwystrau, a chael gwared ar lystyfiant sydd wedi gordyfu o amgylch adeiladau er mwyn atal dŵr rhag mynd i mewn i adeiladau. Bydd ymgymryd â’r holl fesurau hyn yn arbed costau atgyweirio tymor hir hefyd.

Cynnwys eich gweithwyr yn y  broses, drwy ymgyrch ymwybyddiaeth ynni  a fydd yn helpu pobl i wneud arbedion yn y gwaith ac yn y cartref – gyda ymgyrchoedd effeithiol wedi’u profi i arbed 10%-15% ar filiau tanwydd, trwy addysgu pobl ar fanteision deall yn benodol fel rheolaethau adeiladu, gweithdrefnau cau i lawr a llai o ddefnydd o wresogyddion trydan annibynnol.

Gyda mwy o bobl bellach yn gweithio gartref, bydd amserlennu diwrnodau tîm cyson yn y swyddfa a defnyddio mannau gwaith a rennir yn lleihau llwythi ynni diangen.

Cofiwch yr hen ddywediad na allwch reoli’r hyn sydd heb ei fesur – felly gosodwch a defnyddio mesuryddion a monitro presennol mewn adeiladau, neu gymryd darlleniadau mesurydd rheolaidd i asesu perfformiad. Ystyried integreiddio monitro ynni i reolaethau BMS, gan sicrhau bod rolau a chyfrifoldebau clir ar waith i reoli’r data perfformiad hwnnw.

Os oes gennych chi a’ch busnes ddiddordeb mewn ymuno â Chlymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, i helpu i lunio taith datgarboneiddio busnesau yn Ne-ddwyrain Cymru, anfonwch e-bost Rhys.Owen4@cardiff.gov.uk am fwy o wybodaeth.  

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content