Cyngor Busnes newydd ar gyfer byd busnes newydd

Categorïau:
Sectorau

Pan gymerodd Nigel Griffiths Gadeiryddiaeth Cyngor Busnes Prifddinas Ranbarth Caerdydd (PRC) ym mis Tachwedd, ni wastraffodd eiliad cyn gosod ger bron sut y dymunai weld y Cyngor yn datblygu – a chyflawni. Nodwyd bod cryfhau Bwrdd y Cyngor Busnes i adlewyrchu amrywiaeth cymuned fusnes PRC (a chryfhau màs critigol i ateb yr heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau) yn allweddol. Gyda hynny’n ganolog ac ar flaen y llwyfan, lluniwyd ymgyrch recriwtio gynhwysol ym mis Ionawr fel gwahoddiad agored i arweinwyr busnes â gweledigaeth i ddod â “chraffter ffres, egni ac angerdd er mwyn helpu i gyfeirio, llywio a llunio dyfodol byd busnes yn ne ddwyrain Cymru.”

Mae’r Bwrdd newydd hwnnw bellach yn ei le, gyda’r tîm yn cynnwys dau gyn-aelod o’r Bwrdd – Rob Basini (Rheolwr Datblygu Ffederasiwn y Busnesau Bach) a Paul Webber (Cyfarwyddwr Arup) – ac wynebau newydd sef Rakesh Aggarwal (Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Escentual), Peter Cashin (RhG Huntleigh Healthcare Ltd), Andrew Evans (Uwch Gyfarwyddwr yn SPTS Technologies ac yn KLA), Victoria Mann (sylfaenydd a PSG NearMeNow), Karen Maguire (Prif Swyddog Ariannol Confused.com), Andrew Morris (Partner yn Geldards LLP),  Angharad Neagle (PSG Freshwater Ltd), Damon Rands (Sylfaenydd a PSG Wolfberry) a Matthew Tossell (PSG Hugh James Involegal). 

O ystyried yr amser tyngedfennol sy’n wynebu cymuned fusnes sydd am adeiladu’n ôl yn well, fe siaradon ni â’r tîm i ddarganfod beth wnaeth eu hysgogi i ymuno â’r Cyngor Busnes – a’r hyn roeddent yn disgwyl ei gyflawni wrth symud ymlaen…   

“Cymryd yr awenau o ran meithrin a harneisio ein hamrywiaeth, ein sgiliau, ein talent a’n hadnoddau lleol” 

Rakesh Aggarwal, sylfaenydd a PSG Escentual

“Ar ôl tyfu i fyny yng Nghaerdydd a sefydlu busnes rhyngrwyd teuluol llwyddiannus yma, rwy’n falch iawn o allu defnyddio fy ngwybodaeth am y sector busnes a chael effaith gadarnhaol yn y rhanbarth fel aelod o Gyngor Busnes PRC. Rwy’n arbennig o gyffrous am y cyfleoedd i gynrychioli, dathlu a chefnogi cymunedau a busnesau’r de ddwyrain, a pharhau i ddangos bod hwn yn lle gwych i fyw, gweithio a buddsoddi ynddo – rhanbarth lle gallwn arwain y gwaith o feithrin a harneisio ein hamrywiaeth, ein sgiliau, ein talent a’n hadnoddau lleol i adeiladu dyfodol cryf a chynaliadwy.”

Rob Basini, Rheolwr Datblygu, Ffederasiwn y Busnesau Bach (FfBB)

“Rwyf wedi bod ym myd y busnesau bach yn yn y de ers dros 30 mlynedd bellach – ac nid wyf erioed wedi gwybod am gyfnod mor heriol na chyffrous i’r busnesau BBaChau sy’n asgwrn cefn i’n heconomi yn y sector preifat ar draws y rhanbarth” meddai Rob. “Ar ôl graddio o Ysgol Fusnes Caerdydd, roeddwn i’n berchen ar ac yn rheoli nifer o fusnesau yn y brifddinas a’r cymoedd, cyn treulio amser yn datblygu busnesau a sefydliadau bach yn Affrica ac yna Llundain. Mae’r profiad hwnnw wedi rhoi dealltwriaeth ddofn ac eang i mi o’r hyn sydd ei angen ar fusnesau i lwyddo a ffynnu – ac mae bod yn rhan o’r tîm newydd hwn yn fy argyhoeddi hyd yn oed yn fwy y gallwn godi ein huchelgeisiau fel na welwyd erioed o’r blaen.”

Peter Cashin, RhG Huntleigh Healthcare Ltd

“Ar ôl mwynhau 20 mlynedd yng nghanol Caerdydd fel RhG ar Huntleigh Healthcare Ltd a Huntleigh Healthcare GmBh (Yr Almaen), yn ogystal â bod â swydd ar brif fwrdd cwmni €1Bn Arjo Huntleigh Sweden, rwyf am roi fy mhrofiad o ran  peirianneg, gweithgynhyrchu a datblygu busnes ar waith yn y Rhanbarth yn y byd ôl-Brexit hwn, yn enwedig yn ein dyfeisiau meddygol a’n sector gwyddorau bywyd, sy’n meddu ar yr hyn sydd ei angen i ddod yn glwstwr byd-enwog.”

“Mae e ynom ni i ddatblygu ein llwyddiant ar lefel genedlaethol ac yna maes o law ar lefel rhyngwladol”

Andrew Evans, Uwch Gyfarwyddwr SPTS Technologies a KLA

“Mae fy rôl yn SPTS Technologies a KLA yn rhoi persbectif byd-eang i mi ar lawer o wahanol farchnadoedd – ac rwy’n wirioneddol gredu fod gan ein busnesau’r gallu i lunio a chyflawni twf economaidd ac adfywiad ar draws y rhanbarth. Rwy’n credu mai’r her allweddol yw nodi a chreu neges gryno.  I wneud hynny, mae angen ichi ddeall nid yn unig amrywiaeth busnesau yn y rhanbarth ond yr heriau a’r cyfleoedd y mae’r busnesau hynny’n eu hwynebu, yn enwedig busnesau bach a chanolig.  Mae e ynom i ddatblygu ein llwyddiant ar lefel genedlaethol ac yna maes o law yn rhyngwladol, gan alluogi rhanbarth PRC i sicrhau’r twf a’r ffyniant cynaliadwy mwyaf posibl.”

Victoria Mann, Sylfaenydd a PSG NearMeNow

“Fel ardal sy’n cynnwys cymunedau ôl-ddiwydiannol a gwledig yn bennaf, rydym yn rhanbarth o weithwyr caled; gweithwyr cryf, gwydn, a weithiodd yn ddiflino, ond ychydig genedlaethau’n ôl, dim ond i weld eraill yn rhofio ein hasedau naturiol o’n bryniau neu i ffermio ein tir. Rwy’n credu mai’r foeseg waith honno, wedi ei thrawsblannu i fentergarwch sydd wedi ei feithrin yma – yn y sector sylfaenol a digidol, a fydd yn sbarduno llwyddiant yn y rhanbarth ac yn creu cyfoeth o gyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol – a chyda’r genhadaeth honno mewn golwg, rwy’n falch iawn o dderbyn y cais i gefnogi Prifddinas-ranbarth Caerdydd fel llais dros fusnesau newydd Cymreig a busnesau a arweinir gan fenywod.”

Karen Maguire, Prif Swyddog Ariannol Confused.com

Rwyf am weld Rhanbarth Caerdydd yn datblygu fel canolbwynt ar gyfer mentrau busnes ac arloesedd – ac mae hynny’n gofyn am ymgysylltu cryf â busnesau, dull hyblyg ac arloesol o gefnogi busnesau lleol; a mynediad at yr offer a fydd yn helpu’r arweinwyr busnes hynny a’u timau i ddatblygu.  Dyna lle gall y Cyngor Busnes wneud gwahaniaeth go iawn – ac rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r tîm hwn, a defnyddio fy mhrofiad o weithio i gwmni ariannol a thechnegol blaenllaw yng Nghaerdydd, er budd busnesau eraill.”

“Datblygu’r strategaethau a’r gwasanaethau cymorth sydd eu hangen  er mwyn helpu ein BBaChau i ffynnu” 

Andrew Morris, Partner yn Geldards LLP

“Mae gan y de ddwyrain enw da eisoes fel lle gwych i fyw, gweithio ac astudio – ac ar draws y rhanbarth mae gennym weithlu medrus, prifysgolion rhagorol, a busnesau llwyddiannus sydd ar flaen y gad yn eu sectorau – ac awydd gwirioneddol i weld twf cynaliadwy. Rwy’n awyddus i ddefnyddio fy mlynyddoedd o brofiad o weithio gyda busnesau yn y rhanbarth a gwybodaeth am y sector busnes er mwyn helpu i ddatblygu’r strategaethau a’r gwasanaethau cymorth sydd eu hangen i helpu ein BBaChau i ffynnu a manteisio i’r eithaf ar bob cyfle sydd ar gael iddynt, nawr ac am flynyddoedd i ddod.”

Angharad Neagle, PSG Freshwater Ltd

“Mae hon yn foment gyffrous ac allweddol i ymuno â Chyngor Busnes Prifddinas-ranbarth Caerdydd. Mae busnesau ar draws y rhanbarth eisoes yn chwarae rhan allweddol wrth ddod â buddsoddiad, hyfforddiant, swyddi, trafnidiaeth a chysylltedd digidol i dde-ddwyrain Cymru, ond gyda’n gilydd mae llawer mwy y gallwn ei wneud. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r cadeirydd newydd ac aelodau’r Cyngor i harneisio potensial llawn ein rhanbarth – a defnyddio fy mhrofiad o adeiladu brandiau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a sbarduno gwerthiant i helpu ein cymuned fusnes i wneud cyfraniad sylweddol ac o ddifrif i gynlluniau twf economaidd PRC.”

Damon Rands, Sylfaenydd a PSG Wolfberry

“Rwy’n hynod gyffrous i allu helpu’r Cyngor Busnes i dynnu sylw at y cwmnïau technoleg anhygoel sydd gennym yma ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd. Yn Wolfberry ac yn fy rôl yn cefnogi Llywodraeth Cymru, rhan enfawr o’m cylch gwaith yw cael pobl yng Nghymru i sylweddoli bod y rhanbarth hwn wedi dod yn ganolfan bwysig ar gyfer rhagoriaeth seiberddiogelwch – magnet sy’n denu llawer o fusnesau byd-eang i’n rhanbarth. Gall y gallu brodorol hwn ysbrydoli ein rhanbarth i ddod yn eco-system wirioneddol ar gyfer cwmnïau technoleg a seiber, lle gallwn feithrin syniadau cychwynnol a sefydlu amgylchedd sy’n meddu ar bopeth sydd ei angen ar gwmni i dyfu, gan ddarparu’r cymorth angenrheidiol sy’n galluogi’r busnesau hynny i adeiladu cyrhaeddiad byd-eang o galon y PRC. ”

“Gwella sefyllfa’r rhanbarth o ddifrif fel canolfan fasnachol, chwaraeon a diwylliannol fawr yn y Deyrnas Gyfunol a thu hwnt”

Matthew Tossell, PSG Hugh James Involegal 

“Ar ôl graddio o UWIST ac adeiladu gyrfa ar ailgynllunio, gweithredu a thyfu busnesau a darpariaeth gwasanaethau’n llwyddiannus ar gyfer llu o wahanol sefydliadau cleient, rwy’n hynod falch o’r Brifddinas-Ranbarth fel lle gwych i fyw a gweithio ynddo – ac rwy’n falch iawn o ymuno â’r Cyngor Busnes ar adeg pan allwn o ddifrif wella sefyllfa’r rhanbarth fel canolfan fasnachol, chwaraeon a diwylliannol fawr yn y Deyrnas Gyfunol a thu hwnt. Mae dull cydgysylltiedig y PRC ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat yn cynnig cyfleoedd gwirioneddol i dyfu ein ffyniant drwy greu’r amgylchedd busnes gorau posibl – ac rwyf am chwarae fy rhan yn gwneud hynny.”

Paul Webber, Cyfarwyddwr yn Arup

“Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael fy ail-benodi i’r Cyngor Busnes gan fy mod yn awyddus iawn i wneud gwahaniaeth o ran helpu’r rhanbarth i ddod yn fwy llewyrchus – a bod yn esiampl i’r Deyrnas Gyfunol o sut y gall llywodraethiant rhanbarthol sbarduno ffyniant ac ansawdd bywyd. Gyda fy mhrofiad personol o’r heriau y mae busnesau BBaChau a Byd-eang yn eu hwynebu – yn y gwledydd hyn, yn India, y Dwyrain Canol ac Affrica – rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda fy nghydweithwyr newydd i helpu busnesau’r rhanbarth i dyfu a llwyddo.”

Gan edrych ymlaen at sut y bydd y Bwrdd newydd hwn yn helpu i wireddu potensial y gymuned fusnes ar draws PRC, mae Nigel Griffiths yn bendant ei farn wrth grynhoi:

“Mae hwn yn fwrdd o safon gwirioneddol, yn dîm o feddylwyr a rhai sy’n gwneud – ac yn grŵp o bobl sy’n gallu bod yn gatalydd ar gyfer yr uchelgeisiau sylweddol sydd gennym ar gyfer busnesau ledled y rhanbarth.”

Edrychwn ymlaen at glywed mwy am y cynlluniau a’r mentrau allweddol y bydd y cyngor yn eu cychwyn maes o law.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content