Cynhaliodd Arweinwyr Dinas-Ranbarthau Ddigwyddiad Llwyddiannus a Ymgysylltodd â Busnesau

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

MYNYCHODD mwy na 100 o arweinwyr busnesau ac academyddion o bob cwr o dde-ddwyrain Cymru ddigwyddiad am ddiwrnod cyfan i drafod sut y gallant gefnogi’r gwaith o ddatblygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Daeth y digwyddiad “Gwneud i Ddinas-Ranbarthau Weithio dros Fusnes”, a gynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Mawrth, yr 21ain o Fehefin, ar ôl llofnodi’r Fargen Ddinesig yn ddiweddar sy’n werth £1.2 biliwn, a’r nod oedd dechrau’r broses o ymgysylltu’n ffurfiol â busnesau ynglŷn â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r Fargen Ddinesig.

Cadeiriwyd y diwrnod gan brif weithredwr Wales & West Utilities, Graham Edwards, ac roedd yn cynnwys cyfres o areithiau a chyflwyniadau gan siaradwyr, fel y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Rhondda Cynon Taf a Chadeirydd Cyd-Gabinet y Fargen Ddinesig o’r 10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Ann Beynon, Cadeirydd Bwrdd Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Roedd materion allweddol a drafodwyd yn cynnwys seilwaith trafnidiaeth, arloesi o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a safleoedd strategol a thai, tra gwnaeth siaradwyr eraill o ddinas-ranbarthau, yn cynnwys Stuttgart a Manceinion Fwyaf, hefyd gyflwyno i alluogi busnesau i ddeall arferion gorau a phrofiadau o raglenni perthnasol eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Morgan ei fod yn fodlon iawn â’r lefel o ddiddordeb a ddangoswyd gan fusnesau ac academyddion. “Yn amlwg, mae’r Fargen Ddinesig yn rhaglen eithriadol o gyffrous ond mae hi hefyd yn eithriadol o gymhleth. Mae hi felly’n hanfodol ein bod yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid allweddol hyn drwy gydol yr hyn fydd yn broses eitha’ maith, ac yn bwysicach na dim, ein bod yn cael eu mewnbwn a’u harbenigedd wrth inni lunio’r prosiectau rydym yn disgwyl y byddant yn helpu i weddnewid perfformiad economaidd y rhanbarth.”

Dywedodd Ann Beynon, Cadeirydd Bwrdd Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i rannu barn ar ddatblygiad Dinas-Ranbarthau ac i wrando ar y materion sydd o bwys allweddol yng ngolwg busnesau. Fe’m calonogwyd yn wirioneddol o weld bod cynifer o fusnesau wedi cymryd yr amser i gymryd rhan, sy’n dangos mor bwysig yw datblygiad y Rhanbarth i fusnesau.

“Roedd y digwyddiad, wrth gwrs, ond yn ddechreuad proses ymgysylltu, ac mae’n bwysig yn awr gweithio â busnesau ynglŷn â datblygu’r sefydliad Rhanbarthol fydd yn darparu un llais busnes y gellir dylanwadu ar ddatblygiad y Rhanbarth drwyddo.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.