Cynhyrchu bwyd ffres cynaliadwy drwy ffermio trefol fertigol

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Bydd creu economi wedi’i datgarboneiddio sy’n seiliedig ar ffordd gynaliadwy o fyw yn cymryd mwy na ‘dim ond’ trawsnewidiad yn y ffordd rydym yn rhoi tanwydd yn ein trafnidiaeth, yn pweru ein diwydiant ac yn ysgogi ein hamgylchedd adeiledig. Mae angen rhywfaint o symudiad o ran paradeim yn y ffordd rydym i gyd yn byw – gyda chwmnïau micro a BBaCh wrth wraidd y chwyldro hwn, yn darparu gwasanaethau cynaliadwy carbon isel a fydd, gyda’i gilydd yn gyrru’r economi werdd a ffordd newydd o fyw.

Mae Micro Acres Cymru yn un fenter o’r fath ac mae eisoes yn arwain y ffordd – gan dyfu ystod eang o ficro lysiau a pherlysiau ar eu fferm drefol ym Mhentre’r Eglwys, Pontypridd, lle mae’r tîm gŵr a’r wraig Chris a Donna Graves yn darparu ffermio “Fferm i Fforc” sy’n lleihau’r defnydd o garbon mewn cynhyrchu, cludo a storio.

“Mae ein hymchwil yn awgrymu mai dyma ddyfodol ffermio llysiau a pherlysiau”

Mae athroniaeth Chris a Donna wedi’i hadeiladu ar barch moesegol at natur, gyda’r holl gynnyrch yn cael ei ffermio’n lleol, yn gynaliadwy ac yn gyfrifol – hau, trin a chynaeafu i yn ôl archebion, fel bod popeth a brynir yn Micro Acres y gorau posibl o ran ffresni, blas a maeth. “Llysiau, perlysiau ac egin ifanc yw “Microgreens” sy’n llawn fitaminau iach, gyda lefelau uchel o fitaminau A,B,C,E a K, ynghyd â mwynau hanfodol fel Potasiwm, Calsiwm, Haearn, Ffosfforws, Magnesiwm a Sinc” esbonia Donna “ac mae’r ffordd rydym yn eu tyfu o fudd i’r byd o’n cwmpas yn ogystal â’n hiechyd ein hunain. Gyda’r cynnydd yn y newid yn yr hinsawdd, y cynnydd mewn olion troed carbon, lleihau argaeledd tir amaethyddol, yr angen i dyfu a phrynu’n lleol i fod yn fwy hunangynhaliol – ac effaith busnesau ar yr amgylchedd – mae’r holl dystiolaeth yn dangos mai dyma ddyfodol ffermio llysiau a pherlysiau.”

“Mae Ffermio’r Amgylchedd a Reolir yn defnyddio llai o ddŵr, tir ac ynni, gan gynhyrchu cysondeb cyflenwad a safonau.  Beth sydd ddim i’w hoffi?”

“Mae Ffermio’r Amgylchedd a Reolir (FfAR) yn defnyddio llai o ddŵr, llai o dir a llai o ynni yn y broses gynhyrchu” mae Chris yn parhau i ddweud. “Mae hefyd yn darparu ffermio 365 diwrnod y flwyddyn nad yw’n agored i’r amrywiadau yn yr hinsawdd a’r tywydd – ac o safbwynt cadwyn gyflenwi mae’n cynnig ffermio trefol a fertigol mewn trefi a dinasoedd.  Mae’r ddarpariaeth yn lleol ac felly nid yw’n ychwanegu at olion troed carbon logistaidd y tu hwnt i deithio lleol, heb unrhyw lorïau mawr yn mewnforio nwyddau. Y goleuadau lluosogi a ddefnyddiwn yw LED ynni isel iawn ac mae ein cyflenwad ynni yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy 100% – gyda FfAR. yn ein galluogi i dyfu cynnyrch sy’n gyson o ran argaeledd ac sy’n gyson mewn safonau uchel.  Yn fwy na hynny, rydym yn gwneud hyn i gyd drwy ddefnyddio’r gofod trefol ar ystâd dai – felly rydym yn brawf y gall cymunedau unrhyw le fod yn fwy hunangynhaliol ac y gellir defnyddio ardaloedd trefol i dyfu bwyd maethlon yn lleol yn effeithiol.  Beth sydd i beidio â charu am FfAR?”

“Mae microgreens yn ‘fawr’ yn Awstralia, Canada, yr Unol Daleithiau a Seland Newydd – ac mae Cymru’n dal i fyny!”

Beth yw’r prif wersi a ddysgwyd hyd yn hyn?  “Gallwn ddefnyddio llai o adnoddau i dyfu, cynaeafu a chludo cynnyrch lleol ffres sy’n fwy blasus, gyda bywyd silff gwych, ar gael 365 diwrnod y flwyddyn, waeth beth yw’r tywydd.  A gallwn wneud hynny heb blaladdwyr na chlorin, gan ddibynnu ar bridd organig a hadau iach – gan ddefnyddio deunydd pacio a deunyddiau ailgylchadwy, a hyd yn oed ailgylchu rhywfaint o’r pridd hwnnw yn ôl i’r gadwyn fwyd, gan gyflenwi’r porthiant ar gyfer ieir lleol iach iawn. Mae mwy y gellir ei wneud, wrth gwrs,” meddai Chris.  “Nid oes unrhyw le yng Nghymru sy’n gwneud compostio diwydiannol ar gyfer deunydd pacio, sy’n golygu bod hyd yn oed y cynwysyddion ‘gwyrdd’ y gellir eu compostio a ddefnyddir i gadw’r cynnyrch yn aerdyn, yn ffres ac yn addas ar gyfer yr oergell, yn y pen draw mewn safleoedd tirlenwi. Felly roedd yn rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i ddefnyddio cynwysyddion plastig salad ‘y gellir eu hailgylchu’n eang’.

“Meithrin cenhedlaeth newydd o gynhyrchwyr bwyd i wella iechyd meddwl, lles a bwyta bwyd o safon”

“Mae cyrchu deunydd pacio amgen ‘gwyrddach’ sy’n cynnal ansawdd y cynnyrch a bywyd silff yn un o’n targedau ar gyfer y chwe mis nesaf” esbonia Donna – ynghyd â chreu cysylltiadau agosach â ffermwyr eraill y byddai eu da byw yn elwa ar y pridd a gwreiddiau maethlon sy’n cael eu gadael ar ôl cynaeafu; a defnyddio beiciau a sgwteri trydan ar gyfer danfoniadau lleol. Flwyddyn o heddiw, ein nod yw mynd ymhellach eto, gan fuddsoddi mewn fan drydan ar gyfer dosbarthu mwy ymhellach i ffwrdd, paneli solar ar do’r ystafell dyfu a chompostwyr poeth sy’n darparu ‘dim gwastraff’ ar y safle. Y tu hwnt i hynny, ein nod yw cynnig ‘hambyrddau byw’ ar gyfer prynu – ac amrywiaeth o becynnau tyfu fel anrhegion i blant, i annog tyfu gartref a gwybodaeth am gynhyrchu bwyd, fel rhan o feithrin cenhedlaeth newydd o gynhyrchwyr bwyd i wella iechyd meddwl, lles a bwyta bwyd o safon.”

“Mae help gan ICE Cymru a Throsglwyddo Gwybodaeth & Rhaglen Arloesi wedi bod yn amhrisiadwy”

Mae datrys materion bwyd yr 21ain Ganrif – drwy gyfuniad o dechnoleg, gwyddoniaeth ac ymrwymiad i gynaliadwyedd ac ansawdd – yn dipyn o gamp; ac mae nifer o sefydliadau yng Nghymru wedi bod yn awyddus i gefnogi Micro Acres Cymru i ddod â chynhyrchu bwyd ôl troed carbon isel i ranbarth P-RC. “Cynigiodd ICE Cymru help aruthrol i ni” mae Donna’n pwysleisio. “Roeddem yn rhan o’u clwb nosweithiau 5 i 9 – 7 wythnos o weithdai busnes wedi’u neilltuo ar gyfer busnesau newydd, gan arwain at ‘gyflwyniad’ ar-lein i banel o arbenigwyr gydag adborth adeiladol a defnyddiol. Ac maen nhw wedi parhau i fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth, gwybodaeth, cymhelliant a rhwydweithio sydd wedi helpu i ddatblygu ein profiad busnes a’n gwybodaeth.

“Rydym hefyd wedi bod yn ffodus i dderbyn cyllid gan y Contract “Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi” gan Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru, sy’n rhan o bortffolio’r Amgylchedd a Materion Gwledig ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, ‘Zero2Five'” meddai Donna. “Mae arweinydd y prosiect, Mrs Jackie Evans, wedi ein helpu’n aruthrol gyda’i harsylwadau, ei chyngor a’i hyfforddiant – gan ein cefnogi mewn meysydd fel datblygu ein systemau, rheoli risg a chynnal safonau rheoli ansawdd, gan gynnwys ein helpu i greu canllaw HACCP llawn o gysyniad i ysgrifennu.”

“Mae ein cwsmeriaid wedi ein helpu a’n cefnogi, bob cam o’r ffordd.”

“Gadewch i ni beidio ag anghofio ein cwsmeriaid, sydd wedi bod yn eithaf rhyfeddol” pwysleisiodd Chris.  “Mae cymaint o bobl sydd wedi prynu gennym ni wedi rhoi adolygiadau, cefnogaeth a syniadau cadarnhaol, gan gynnwys lluniau o seigiau a phrydau bwyd lle maen nhw wedi defnyddio’r microgreens. Dechreuodd ein sylfaen cwsmeriaid gyda theulu a ffrindiau ac ers hynny mae wedi datblygu i gynnwys cwsmeriaid B2B, cyfanwerthwr, cogyddion ac arlwywyr – a’r cyhoedd ehangach a brynodd gennym yn ein Marchnad Ffermwyr gyntaf ym Mhont-y-clun, ychydig fisoedd yn ôl.  Bob cam o’r ffordd, dros gyfnod byr o amser, mae ein cwsmeriaid wedi annog a chredu yn ein cynnyrch, ein hethos a ni.  Rydym wedi esblygu busnes o dyfu un hambwrdd fel treial i’r lle rydym yn awr, gyda hambyrddau lluosog ac amrywiaeth ehangach o gynnyrch.  Ond dim ond y dechrau yw hyn – i ni a ffermio fertigol trefol yn gyffredinol.  Mae microgreens yn ‘fawr’ yn Awstralia, Canada, yr Unol Daleithiau a Seland Newydd – ac mae Cymru’n dal i fyny!”

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae'r byd digidol yn cael ei ddiogelu a'i alluogi gan seiberddiogelwch. Felly, pan enwyd Wolfberry Cyber Limited o Gaerdydd yn Gwmni Seiberddiogelwch Mwyaf Arloesol y DU ym mis Mehefin eleni, roedd yn arwydd calonogol o hyder yng ngallu seiber P-RC - ac yn dystiolaeth addas o syniadau arloesol a chreadigol y cwmni anhygoel hwn.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.