Cynorthwyo twf dan arweiniad pobl gyda Twf Cyflym 50

Categorïau:
Cyffredinol

Yn dynn ar sodlau dathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn parhau i ddangos eu cefnogaeth i egin-fusnesau, arloeswyr ac entrepreneuriaid.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn noddi’r Wobr Twf Dan Arweiniad Pobl yng Ngwobrau Twf Cyflym 50 Cymru, sy’n dathlu’i 25ain pen-blwydd ddydd Iau, y 30ain o Dachwedd yn Arena’r Utilita, Caerdydd.

fast-growth-50-winners

Beth yw Twf Cyflym 50?

Mae Mynegai Twf Cyflym 50 y Deyrnas Unedig yn fenter sydd wedi bod yn weithredol yng Nghymru ers 25 mlynedd ac mae yn awr yn ehangu ledled y Deyrnas Unedig mewn partneriaeth â Rheoli Cyfoeth UBS.

Mae’r Twf Cyflym 50 cenedlaethol yn cyhoeddi rhestr fanwl o’r cwmnïau sy’n tyfu’n gyflym mewn saith cenedl a rhanbarth yn y Deyrnas Unedig: Canolbarth Lloegr, Cymru, De Lloegr, Dwyrain Lloegr, Gogledd Lloegr, Llundain, a’r Alban.

Mae digwyddiad Twf Cyflym 50 yng Nghaerdydd wedi’i neilltuo i ddathlu cyflawniadau’r busnesau sy’n tyfu’n gyflymaf yng Nghymru.  Mae’r digwyddiad yn datgelu lle mae busnesau wedi’u gosod ar fynegai eleni ac mae’n cydnabod busnesau gyda gwobrau mewn categorïau fesul sector.

Sut mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynorthwyo busnesau sy’n tyfu’n gyflym yn y rhanbarth?

Mae noddi’r Wobr Twf Dan Arweiniad Pobl yn rhoi’r cyfle i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd barhau i hybu twf cynaliadwy da, rhywbeth rydym wedi’i hyrwyddo drwy’n cronfeydd a’n prosiectau drwy’r rhanbarth i gyd, a dathlu’r timau dawnus, arloesol y tu cefn i fusnesau llwyddiannus yng Nghymru.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i llwyr ymrwymo i greu’r amgylchedd iawn ar gyfer egin-fusnesau, arloeswyr, entrepreneuriaid a thyfu busnesau i ffynnu ledled y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio’r rhanbarth.

  • Helaethu: Mae Cronfa Adeiladau Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu cyllid datblygu cyfnod cynnar i ddatgloi mannau cyflogaeth, gan alluogi busnesau newydd ac sy’n bodoli i helaethu, i dyfu ac i fuddsoddi mwy yn ein rhanbarth.
  • Ysgogi twf: Mae cronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi o eiddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynorthwyo busnesau bach a chanolig gyda benthyciadau o £2 filiwn i £7 miliwn, gan ddarparu cyfalaf cyfnod hir ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint sydd â photensial mawr yn y rhanbarth ac ysgogi twf.
  • Twf cynaliadwy: Mae rhaglen Ysgogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys digwyddiadau megis cynhadledd Ysgogi a brecwastau Ysgogi’n Rhanbarthol i gymell syniadau, i hyrwyddo twf cynaliadwy ac i ysbrydoli busnesau ac entrepreneuriaid i fod yn gystadleuol, yn gysylltiedig ac yn gadarn.

Pam mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn falch o gynorthwyo twf dan arweiniad pobl

Dywedodd Anthony Hunt, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a chadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:
Cllr Anthony Hunt

“Llongyfarchwn dîm Twf Cyflym 50 ar eu 25ain pen-blwydd.  Mae wedi bod yn daith wefreiddiol yn mapio ac yn dathlu taflwybrau twf rhai o egin-fusnesau a busnesau bach a chanolig disgleiriaf a mwyaf cyffrous y Deyrnas Unedig.  Mae’r ysbryd entrepreneuraidd a amlygir yn y seremoni wobrwyo hon yn hanfodol i’n lles yn y dyfodol, ac felly llongyfarchiadau oddi wrth bawb ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

(Delwedd – fastgrowth50.com/)

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content