Cynwysoldeb: rhoi nod strategol ar waith

Categorïau:
Our Region in Action

Mae adeiladu rhanbarth cynhwysol yn un o bedwar nod strategol cyffredinol P-RC.

Mae’n gyrru ein penderfyniad i hyrwyddo, ymarfer a buddsoddi mewn prosiectau sy’n canolbwyntio ar gau’r anghyfartaledd economaidd a chymdeithasol sy’n bodoli ar draws ein rhanbarth ar hyn o bryd.

Mae’n ail-ddychmygu rhanbarth wedi’i adeiladu ar economi gynhwysol sy’n cynhyrchu ffyniant cynhwysol. Rhanbarth lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Mae’n llunio ein gweledigaeth lle mae pobl yn cael eu cefnogi i mewn i ‘waith da’ sy’n talu cyflog byw – a’u grymuso i fwynhau dyfodol iach a chynaliadwy.

Mae’n sbarduno ein hymrwymiad i gydweddu uchelgeisiau economaidd â pholisïau cymdeithasol blaengar, trwy gamau gweithredu sydd wedi’u cynllunio i greu darlun ehangach lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn – ac yn gallu cyflawni eu potensial yma yn Ne-ddwyrain Cymru.

Mae’r ymrwymiad hwnnw i gynwysoldeb yn rhan annatod o’n defnydd o’n Cronfa Fuddsoddi Ehangach gwerth £495m a’n bwriad datganedig i greu 25,000 o swyddi newydd a chyflawni codiad o 5% mewn GYC erbyn 2036.

Dyna pam mae Cynwysoldeb yn rhedeg drwy’r biblinell gyfan o brosiectau P-RC; gyda chanlyniad net pob prosiect a rhaglen wedi’i anelu yn y pen draw at roi i bawb yn ein rhanbarth y cyfle i dyfu eu sgiliau, profi cyfleoedd gwell, cael mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus o safon, cael eu cysylltu â’u cymuned a’r byd, mwynhau dyfodol iachach – a gwneud y gorau o gyfnod datblygu newydd.

Mae cynwysoldeb yn cynnwys pawb, ym mhobman …

I ni, mae ‘cynwysoldeb’ yn cynnwys pob un person (pob un o’r 1.5 miliwn o bobl) sy’n byw yn y 10 awdurdod unedol sy’n ffurfio ein rhanbarth.

Mae’n cynnwys ein pum sector blaenoriaeth, ein heconomi fasnachu ehangach – yn ogystal â’r economi sylfaenol ehangach.

Mae’n ganolog i’n rhaglenni pan-ranbarthol ar gyfer trafnidiaeth, tai, heriau a sgiliau.

Mae’n ymestyn y tu hwnt i’n ffiniau, gan groesawu’r cysylltiadau a’r diddordebau economaidd rydym yn eu rhannu â De-orllewin Lloegr trwy Borth y Gorllewin.

Mae’n adeiladu pontydd masnach newydd, cysylltiadau masnach newydd a phartneriaethau ymchwil rhyngwladol newydd.

Mae’n integreiddio grymoedd cyffredin er daioni, ac yn ysbrydoli cydweithrediadau newydd sy’n datgloi potensial heb ei gyffwrdd.

Ac mae wedi’i anelu at ymgysylltu, ysbrydoli a chynnwys o’r gwaelod i fyny …

 

Cenhadaeth gynhwysol yn cael ei chyflwyno o’r gwaelod i fyny

Mae dull ‘a arweinir gan genhadaeth’ yn allweddol er mwyn gwireddu uchelgeisiau cynhwysol P-RC. Mae’r pum mlynedd diwethaf wedi ein gweld ni’n ysgogi ac yn llywio gweithgareddau a fydd yn adeiladu cyfoeth lleol drwy feithrin arbrofi ‘o’r gwaelod i fyny’ yn hytrach nag ymyrraeth ‘o’r brig i lawr’.

Mae mentrau fel y Gronfa Her wedi agor byd P-RC i bob person sydd â syniad ac ymrwymiad i ddatrys rhai o’r heriau cyhoeddus mwyaf sy’n ein hwynebu.

Mae buddsoddiadau mewn busnesau newydd, busnesau sy’n tyfu a chwmnïau deillio wedi ein gweld yn anadlu bywyd i mewn i fentrau sy’n creu swyddi newydd ym mhob cymuned dalent, o gyfleoedd lefel mynediad yn ein Diwydiannau Creadigol a Seiber i rolau arbenigol mewn Technoleg Ariannol a Thechnoleg Feddygol. 

Mae ein gweledigaeth ar gyfer y Metro Canolog a Metro+ yn canolbwyntio ar drawsnewid rhagolygon economaidd a chymdeithasol De-ddwyrain Cymru – creu system drafnidiaeth gydgysylltiedig wedi’i hanelu at gysylltu cymunedau, codi’r gwastad mewn perthynas â chyfleoedd a masnacheiddio pawb i gael mynediad i bob rhan o’u rhanbarth.

Mae ein proses gydweithredol a chydlynus o greu llwybrau gyrfa cynhwysol, o brentisiaethau Lefel 2 i’r rhaglen Meistri Seiberddiogelwch a noddir gan Venture, yn bwydo’n uniongyrchol i sectorau twf-uchel sy’n dod â budd economaidd i gadwyni cyflenwi a chymunedau ledled ein rhanbarth.

Ydyn, rydyn ni ar ddechrau ein taith, ond mae’r seiliau ar gyfer llwyddiant cynhwysol yn eu lle; ac mae ein cyhoeddiadau craidd – fel y Fframwaith Sgiliau Parod at y Dyfodol, Gweledigaeth Rheilffordd Teithwyr a Llewyrch i’n Lle – ynghyd â’n Cynllun Strategol 2021-2027 a’n Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol yn lasbrintiau ar gyfer sut mae rhanbarth cynhwysol yn edrych ac yn fap ffordd ar gyfer sut y byddwn ni’n cyrraedd y nod.

Fel y meddai Leigh Hughes, Cadeirydd ein Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, yn angerddol:

“Mae gweledigaeth P-RC ar gyfer fframwaith sgiliau a chyflogaeth cynhwysol wedi bod yno o’r diwrnod cyntaf. Daethom â meddylwyr a gweithredwyr at ei gilydd o fusnes, addysg a hyfforddiant i greu cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2019-22 a oedd yn adlewyrchu llinynnau allweddol y polisïau a nodir yn Ffyniant i Bawb a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) – a nawr rydym yn ceisio datblygu Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 3-blynedd newydd sy’n harneisio ymhellach yr ysbryd cyd-adeiladu sydd wedi dod yn nodwedd o bopeth a wnawn.

Rydym ar y trywydd cywir i gyflawni ein holl amcanion, gan gynnwys helpu i hysbysu ‘Cryfach, Tecach, Gwyrddach: cynllun ar gyfer cyflogadwyedd a sgiliau’ Llywodraeth Cymru, a gafodd ei lansio’n ddiweddar i adael gwaddol cadarnhaol i genedlaethau’r dyfodol.”

Adeiladu ar sylfaen gynhwysol

Felly, sut olwg fydd ar y gwaith o adeiladu ar y graig hon o gynwysoldeb?

Bydd yn golygu mwy o Gronfeydd Her wedi’u hanelu at ddatrys yr heriau tyngedfennol rydym i gyd yn eu hwynebu – o ddatgarboneiddio i iechyd a lles.

Bydd yn golygu cydweithio’n agosach fyth ar draws Addysg Uwch ac Addysg Bellach i ddyfeisio rhaglenni sgiliau sy’n paru mwy o dalent gyda mwy o gyflogwyr.

Bydd yn golygu cynllunio Trafnidiaeth Ranbarthol yn ehangach a dyfnach, i gymryd agwedd fwy strategol at greu gwerth cymdeithasol a chynhwysiant economaidd.

Bydd yn golygu rhaglenni tai fforddiadwy, fel y gronfa Hyfywedd Tai, i ddarparu’r llefydd a’r gofodau sydd eu hangen ar bobl ac y maen nhw’n eu haeddu.

Bydd yn golygu ymyriadau targedig pellach drwy fentrau fel y Gronfa Trawsnewid Cymoedd y Gogledd, i yrru mwy o gynhwysiant ar draws safleoedd strategol a thwf BBaChau.

Bydd yn golygu datblygu’r model academïau ar gyfer uwchsgilio ac ailsgilio, tyfu ein rhaglen Graddedigion Venture a rhaglenni talent eraill – ac adeiladu ar ein cydweithrediad Meistri Seiber llwyddiannus i lansio rhaglen dreigl o ymyriadau sgiliau wedi’u halinio â sectorau blaenoriaeth.

Bydd yn golygu cefnogi dyheadau twf busnesau newydd a busnesau sy’n bodoli eisoes, ym mhob diwydiant a sector – trwy gyfrwng rhaglen 5-mlynedd £50m sy’n ein galluogi i ddatblygu safleoedd ac adeiladau strategol newydd ar draws y rhanbarth.

Fel y crynhoa Suzanne Chesterton, Pennaeth Cyfathrebu, Llywodraethu a Pholisi P-RC:

“Ry’n ni ar y cam lle gallwn ni ddechrau cyflwyno rhai mesurau caled a metrigau allweddol ar ba mor dda rydyn ni’n cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer cynwysoldeb ar draws y rhanbarth.

Gall y metrigau hynny gynnwys dosbarthiad creu swyddi ar draws P-RC, nifer yr heriau a gwblhawyd sy’n datrys problemau cymdeithasol a chymunedol hysbys mewn modd mesuradwy, swm yr ymyriadau fesul blwyddyn sydd wedi cynyddu’n amlwg nifer y bobl mewn cyflogaeth fedrus – yr holl ffordd drwodd i olrhain y defnydd teg o gronfeydd bwlch hyfywedd sy’n codi’r gwastad o ran datblygiad masnachol ein tai domestig a’n safleoedd diwydiannol, gan ein galluogi i adnabod y cynnydd mewn tai fforddiadwy ac eiddo diwydiannol fel canlyniad uniongyrchol.

Mae’n galonogol dros ben gwybod y gallwn ddefnyddio data caled fwyfwy i feincnodi ein cynnydd yn erbyn y nod strategol allweddol hwn.”

 

Mae cynwysoldeb yn fwy na gair.  Mae’n creu ein byd …

Mae’n amlwg bod P-RC yn edrych ar y byd drwy lens cynhwysol, gan edrych yn barhaus ar ddod â syniadau o bob cwr ynghyd, fel catalydd i drawsnewid.

Hyd yn oed yr eirfa rydyn ni’n ei defnyddio; dyma iaith cynhwysiant … mae ein cynllun economaidd a diwydiannol rhanbarthol – sydd yn y broses o gael ei adnewyddu er mwyn adlewyrchu’r dirwedd gymdeithasol, economaidd a pholisi newidiol – yn cael ei integreiddio a’i gyd-gynhyrchu gyda busnes ac addysg ar draws y rhanbarth … mae ein harweinyddiaeth yn seiliedig ar y pwrpas cyffredin sydd wedi rhoi fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd cadarn i ni … mae ein model arweinyddiaeth wasgaredig unigryw yn hyrwyddo cydweithio ar sail rhwydwaith a phenderfyniadau cynhwysol … ac mae ein model Llywodraethu unigryw yn enghraifft o ymdrech a rennir ac ymdeimlad o bartneriaeth.

Integreiddio, cyd-gynhyrchu, rhannu, cydweithio, partneru … P-RC yw cynwysoldeb ar waith, trwy eiriau – a gweithredoedd.

Mae’r gweithredoedd hynny’n creu cymunedau balch a gwydn lle gall pobl fwynhau hunaniaeth ranbarthol unigryw ac ymdeimlad o berthyn, gan alluogi pob un ohonom i gyflawni ein potensial drwy 21ain ganrif newidiol.

Fel y mynega Nicola Sommerville, Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol P-RC, yn ddigon teimladwy:

“Mae enghreifftiau di-ri o gyflogwyr, darparwyr gwasanaethau, partneriaethau a chydweithrediadau sy’n gyrru cynhwysiant ar draws P-RC – o ddemocrateiddio gwasanaethau yn ddigidol i wreiddio arferion gorau yn y gweithle. Dylen ni fod yn gyfiawn falch – ac weithiau’n uchel ein cloch – am y ffiniau sy’n cael eu gwthio a’r rhwystrau sy’n cael eu goresgyn i wneud y rhanbarth hwn yn lle i bawb.”

Byddwn yn gwneud hyn yn ein herthyglau sydd i ddod, gan archwilio’r gwahanol ffyrdd y mae sefydliadau ar draws ein rhanbarth yn gwneud gwahaniaeth enfawr trwy

 

#CynwysoldebArWaith

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Gwelodd canol y flwyddyn ein rhanbarth yn parhau i ddarparu mentrau ysbrydoledig...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content