‘Cysylltedd’: pam bod cysylltedd yn hanfodol i ni gyd

Categorïau:
Arwain Agweddau

Mae’r angen i ‘gysylltu’ ynom ni i gyd. Mae’n angenrheidiol ar gyfer pob agwedd o’n bywyd a’n lles – gofyniad dynol, cymdeithasol ac economaidd hanfodol.

Mewn byd sydd â ‘chysylltedd parhaus’, ble mae mynediad ar unwaith a chyfathrebu amser real yn datblygu i fod yn norm, gall Cysylltedd fod y gwahaniaeth rhwng bywydau bodlon, cymdeithasau iach ac economi lwyddiannus – ai peidio.

Felly, ni ddylai fod yn fawr o syndod bod Cysylltedd yn un o bedwar nod strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – ac yn y gyfres ddiweddaraf hon, gofynnwn ‘beth sy’n digwydd?’ er mwyn gwneud P-RC yn lle sy’n cysylltu pobl â chyfleoedd, a hyn mewn rhanbarth sy’n cael ei ail-siapio o amgylch y weledigaeth o gymunedau cydlynol a seilwaith integredig.

I ddechrau, gadewch i ni edrych ar sut mae’r byd ehangach yn ‘dod at ei gilydd’ er gwell…

Cysylltu drwy Ddigidol

I lawer o bobl, mae ‘Cysylltedd’ yn golygu ‘Digidol’: y ffordd anhygoel gall y rhyngrwyd ddod â phobl ynghyd, trosglwyddo syniadau a gwybodaeth drwy gigabeitiau o ddata, a hynny ar unwaith.

Fel y gwelwyd yn Adroddiad Banc y Byd ym mis Ebrill 2022, dangosodd fod cysylltedd digidol, a’r cyfan a ddaw yn ei sgil, wedi chwyldroi’r ffordd mae’r rhan fwyaf ohonom yn cyfathrebu a rhyngweithio yn gyfan gwbl, gan sbarduno datblygiad cymdeithasol ac economaidd mewn sawl ffordd wahanol – o wella cynhyrchiant sefydliadau a phobl, i gynyddu twf mynediad i farchnadoedd, gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau newydd.

Mae technolegau digidol, megis y Rhyngrwyd, 5G a Deallusrwydd Artiffisial wedi cyflymu’r ffyrdd gall diwydiannau (a hyd yn oed gwledydd cyfan) ddatblygu a gweithio gyda’i gilydd – gan danio unrhyw fath o gydweithrediad ac arloesedd y gallwch ei ddychmygu, nawr ac yn y dyfodol.

Ac mae manteision cysylltiad digidol yn mynd yn llawer pellach na datblygiad economaidd yn unig. Dangosodd y pandemig sut gall y digidol lunio ffyrdd newydd o gyflawni hanfodion bywyd – o fwyd i ofal iechyd – yn ogystal â darparu ‘sianel’ ddiogel i bobl ryngweithio.

Yn sicr, gall gwerth mwyaf digidol fod yn y pwynt olaf hwn – rhyngweithiad dynol.  Mae allgau digidol wedi’i amlygu’n briodol fel perygl i gymdeithas iach ac economi gynhyrchiol. Ond mewn byd digidol lle gellir mesur ymgysylltiad a ‘gwneud y cysylltiad’, mae cysylltedd digidol hefyd yn cynnig y gobaith gorau ar gyfer byd cynhwysol sy’n sicrhau bod llais pawb yn cael ei glywed ac nad oes unrhyw un yn cael eu gadael ar ôl.

Wrth i ni gyrraedd oes ddiwydiannol newydd, bydd y Digidol wrth wraidd y ffordd yr ydym yn byw, rhyngweithio, meithrin sgiliau, dewis gweithio a chwarae.

Ond mae’r manteision cynhenid o gyfathrebu digidol, e-fasnach ac effeithlonrwydd awtomatig yn rhan o’r stori.

Mae’r seilwaith ffisegol sydd yn dod â chysylltedd i gymdeithasau, gwledydd a chyfandiroedd yr un mor bwysig, fel sbardun ffyniant a lles ar gyfer unigolion, mentrau a chymdeithas.

Cysylltu trwy Seilwaith

Byddai seilwaith trafnidiaeth integredig, sydd yn cysylltu pobl a lleoedd mewn dull fforddiadwy a hygyrch, yn hanfodol pe bai cymunedau am ffynnu ac economïau yn tyfu – a phobl am ledu eu gorwelion.

Mae Banc y Byd yn nodi byddai system drafnidiaeth integredig yn sbardun allweddol ar gyfer twf a ffyniant cynaliadwy mewn gwledydd mor amrywiol â China ac Estonia. Mae’n cynnig cyfle i deithwyr ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth (bysiau, trên, Metro) yn y ffordd fwyaf cyfforddus, dibynadwy, diogel a fforddiadwy – gan leihau cost a gwella effeithlonrwydd amser, yn ogystal â lleihau ôl troed carbon pawb sydd yn gysylltiedig.

Ar ôl ei sefydlu, mae’r system drafnidiaeth integredig wedi profi i fod yn fanteisiol iawn – i’r bobl, economïau a’r amgylchedd.

Mae mwy o bobl yn dewis teithio, cwrdd â ffrindiau, archwilio lleoedd newydd a darganfod cyfleoedd hollol newydd. Mae mwy o fusnes rhwng cymunedau, er budd economïau lleol. Ac mae fwy o fynediad at gyfleodd ehangach, gan agor llygaid a meddyliau ynglŷn â beth sy’n bosibl mewn bywyd.

Mae rhwydwaith integreiddio yn golygu ei bod hi’n haws i gwmnïau leoli mewn ardal a ystyriwyd yn anghysbell o’r blaen – gan groesawu hwb i gyflogadwyedd lleol a Gwerth Ychwanegol Gros (GVA). Mae buddsoddiad mewnol i’r rhanbarth hwnnw yn cael ei ragweld fel cynnig llawer mwy deniadol. Mae’r cynnydd mewn cysylltedd ffisegol yn creu mantais gystadleuol sy’n efelychu elfen o hyder parhaus: does dim byd nac unrhyw un yn rhy bell; gan wneud mwy o weledigaethau yn realiti ymarferol, ar gyfer unigolion, cymunedau, busnesau a llywodraethau.

Cysylltu drwy Gyfle

Mae cysylltu pobl gyda’r cyfleoedd er mwyn cyflawni eu huchelgeisiau yn cwblhau’r helics triphlyg ar gyfer Cysylltedd.

Mae’r seilwaith digidol a ffisegol sy’n cael ei grybwyll uchod yn ei wneud yn fwy posib i ddysgu sgiliau a darganfod cyflogaeth wobrwyol, wrth gwrs – ond mae’r drydedd wefr o’r helics cysylltedd yn ymwneud â chysylltu pobl â gwir botensial eu bywyd.

Yn 2022 amcangyfrifodd y CBI bod prinder sgiliau yn costio rhwng £30 biliwn a £39 biliwn pob blwyddyn i’r Deyrnas Unedig, ond bod y gwir gost ar gyfer potensial sydd heb ei gyflawni yn anfesuradwy ar raddfa ddynol.

Mae ysgogi pobl i ddilyn eu huchelgeisiau – gan ddatgloi eu cymwyseddau naturiol a’u grymuso i feithrin a gwella’u sgiliau – yn fantais amhrisiadwy i’r unigolyn a’r gymuned maent yn byw ynddi.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn deall hyn – ac yn gwneud llawer iawn yn ei gylch. Fel buddsoddwr mewn cyfathrebiadau digidol o’r radd flaenaf, crëwr seilwaith drafnidiaeth integredig a chysylltydd pobl a chyfleoedd, rydyn ni’n cynrychioli Cysylltedd ar Waith – ac yn ein heitem nesaf, byddwn yn manylu ar sut mae’r gweithredoedd hyn yn cysylltu De-ddwyrain Cymru at lwyddiant cynaliadwy.

#CysyllteddArWaith

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content