Cysylltu pobl drwy bŵer ‘Ogi’

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Yn ôl ym mis Ebrill, gwnaethom gyfweld â Mari Stevens, Prif Swyddog Marchnata Spectrum Internet, i gael gwybod mwy am sut yr oedd y cwmni Band Eang a Gwasanaethau TG arloesol hwn yn dod â manteision ‘ffibr go iawn’ i gymunedau Cymru sydd wedi’u tanwasanaethu’n ddigidol. Roedd tîm Spectrum ar fin lansio eu gwasanaethau yn y Fenni, Hwlffordd a Llanilltud Fawr – a gorffennodd Mari ein sgwrs ar nodyn diddorol, gan ddatgelu cynlluniau ar gyfer ail-frandio’r gwasanaeth yn radical. Wel, rydym wedi cadw llygad barcud ar gynnydd ac rydym yn hoffi’r hyn rydym wedi’i weld, gyda lansiad yr enw newydd ‘Ogi’ yn ein hannog i ddal i fyny gyda Mari i ddysgu am y meddylfryd y tu ôl i’r brand newydd …..

“Mae Ogi yn frand sy’n cysylltu pobl gyda’i gilydd yn y foment”

“Mae diffinio a chreu brand newydd bob amser yn her” meddai Mari “yn enwedig gyda brand gwasanaeth oherwydd mae’n rhaid i hynny ddechrau o ‘o fewn’, felly roeddem yn ffodus i gael tîm mewnol a phartneriaid allanol a oedd wedi ymrwymo’n llwyr i gymunedau De Cymru, ac yn llawn angerdd dros y prosiect. Cynhaliwyd adolygiadau gan gymheiriaid, ymchwil fewnol a grwpiau ffocws allanol, gyda’r brîff i greu brand a oedd yn gynhwysol, yn gynnes ac yn ddibynadwy ac, yn anad dim, brand a oedd yn taro tant yn ddwfn, ac yn golygu rhywbeth i gynulleidfa Cymru. Mae ‘Ogi’ yn frand sy’n gwneud hynny i gyd, gan dynnu pobl at ei gilydd yn y foment, gan ein hysbrydoli i gefnogi rhywbeth llawer mwy na ni ein hunain.”

“Rydyn ni’n frand sy’n ysgogi ymateb ac fel arfer gwên yw’r ymateb hwnnw!

Yng Nghymru, pan fydd rhywun yn gweiddi ‘Ogi!’ mae’n amhosib peidio â gwenu – neu ymateb” meddai Mari “Dyna pam y dewiswyd Ogi fel ein henw ni: mae’n ymwneud â chysylltu pobl â’i gilydd, sef yr union beth a wnawn, yn ddigidol. Mae gallu cyfleu’r emosiwn a’r addewid hwnnw mewn un gair syml, byr, dwyieithog wedi bod yn wych – ac mae’r ymateb gan ein rhanddeiliaid mewnol a’n cymunedau allanol wedi bod yn wych, o ran adborth a chael nwyddau!

“Mae eisoes yn amlwg bod pobl yn gweld Ogi fel brand cymunedol go iawn – rhan o’r symudiad hwnnw i ffwrdd o negeseuon corfforaethol, lle mae’r gwasanaeth yn siarad drosto’i hun. Mae hefyd yn un o’r ychydig frandiau sy’n ymroddedig i Gymru; ac rydym yn falch o fod yn ehangu ein tîm ein hunain i gynnwys dau dîm gwasanaethau cwsmeriaid pwrpasol lleol ar gyfer cwsmeriaid cartref a busnes, yn ogystal â llinell Gymraeg. Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cwsmeriaid gan roi’r gwasanaeth band eang mwyaf pwerus sydd ar gael iddynt, gan eu helpu i fanteisio ar y bedwaredd oes ddiwydiannol hon a mwynhau manteision ymrwymiad Cymru i ddyfodol digidol. Mae ein pecynnau cartref yn amrywio o 150 Mbps i 900 Mbps – gall hynny fod hyd at tua 20 gwaith y cyflymder band eang cyfartalog mewn sawl rhan o dde Cymru, gyda phris gosod lansio arbennig.”

“Gwyliwch frand Ogi yn tyfu, gymuned wedi cymuned.”

Daeth Mari â’n sgwrs i ben gyda gwahoddiad i fwynhau cyflwyno Ogi: “Gwyliwch y brand newydd yn tyfu wrth i ni dyfu, fesul cymuned, ledled De Cymru, gan ddod â phŵer ffibr i’r bobl – gan rymuso ein cwsmeriaid drwy fand eang cyflymach, gwell a gwyrddach sy’n teimlo fel eich uwchbriffordd ddigidol eich hun.”

Byddwn yn gwneud yr union beth hwnnw – ac edrychwn ymlaen at adrodd ar gynnydd Ogi yn ein diweddariad nesaf ar y gwasanaeth band eang hwn yng Nghymru sy’n darparu gwasanaeth gwerthfawr i gymunedau ar draws ein rhanbarth.   

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content