Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd (CCR)

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd (CCR)
Hoffai Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fynd i’r afael â sylwadau cyfeiliornus a chamsyniol a wnaed ar ôl i’r Fargen gael ei chadarnhau ddydd Mercher diwethaf (y 1af o Fawrth).

Ein prifddinas yw’r pwerdy economaidd ar gyfer y ddinas-ranbarth, ac, yn wir, ar gyfer gweddill Cymru.  Ond bydd y Fargen Ddinesig yn creu buddion cymdeithasol ac economaidd ar gyfer y ddinas-ranbarth gyfan, nid dim ond ar gyfer Caerdydd.

Dyma pam mae pob un awdurdod lleol o fewn y ddinas-ranbarth wedi rhoi’i gefnogaeth i’r Fargen Ddinesig.

Drwy well sgiliau, adfywio tai, trafnidiaeth – Metro De Cymru yn nodedig – a gwell cysylltedd digidol, byddwn yn creu cyfleoedd i bawb – o Gas-gwent yn y dwyrain i Ben-y-bont ar Ogwr yn y gorllewin, ac o’r Bari yn y de i Ferthyr yn y gogledd.

Dyma fenter gwerth £1.2 biliwn sydd â’r nod o greu 25,000 o swyddi newydd, a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat.

Mae’n fenter sy’n gweddnewid, ac yn fenter y mae’r Cabinet Rhanbarthol a swyddogion wedi gweithio’n eithriadol galed i’w ffurfioli, gan ddangos dull cydweithredol o weithio nas gwelwyd erioed o’r blaen yng Nghymru.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol wrth ei fodd o fod wedi cwblhau’r Fargen Ddinesig hon, a bydd yn parhau â’i waith o ddarparu’r cyfleoedd hynny i bawb o fewn y ddinas-ranbarth.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.