Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cadeirydd Cabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Cabinet

“Mae’r Cabinet Rhanbarthol yn llongyfarch Mark Drakeford, AC, ar gael ei ethol fel Prif Weinidog nesaf Cymru, ac maent yn edrych ymlaen at weithio gydag ef a’i Gabinet newydd.

“Mae Llywodraeth Cymru yn bartner ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac rydym wedi gweithio’n agos dros y tair blynedd diwethaf i roi strategaeth ar waith i gyflawni gwelliannau cymdeithasol ac economaidd sylweddol yn rhanbarth De Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf.

“Nid oes yna amheuaeth nad ydym yn wynebu heriau i gyflawni hyn, ond fe fydd llwyddiant Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod sy’n ffurfio’r Fargen Ddinesig hon i barhau i weithio’n gydweithredol yn dod â newid sylfaenol yn y pen draw i fywydau pobl ledled y rhanbarth hwn.

“Yn neilltuol, fe edrychwn ymlaen at weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i greu Metro De Cymru gwerth £734 miliwn.

“Dyma gyfle bendigedig i greu ac i ddarparu seilwaith trafnidiaeth sy’n cefnogi amcanion y Fargen Ddinesig.

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn tyfu ar gyfradd eithriadol, ac mae’n hollol hanfodol ein bod yn creu seilwaith trafnidiaeth a all greu digon o le i, ac a all gysylltu teithwyr sy’n teithio o amgylch y rhanbarth yn ddiogel.

“Nid yw cysylltu’n pobl a’n cymunedau â mannau gwaith a gwasanaethau erioed wedi bod mor bwysig – nid dim ond i alluogi twf economaidd, ond hefyd gydlyniant cymdeithasol a gwell ansawdd bywyd ledled y rhanbarth.  Edrychwn ymlaen at gyflawni hyn mewn partneriaeth â’r Prif Weinidog newydd a’i gydweithwyr.”

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.