Datganiad ar y Cyd a Gyhoeddir ar Ran Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Chyd-gabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Cadarnhaodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns, AS, a Chyd-gabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eu cyd-ymrwymiad i sicrhau bod y rhaglen ddinesig gwerth £1.221 biliwn ar gyfer y rhanbarth yn cael ei chyflawni’n llwyddiannus ac yn gyflawn.

Gadawodd y bleidlais yn y Deyrnas Unedig dros adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ansicrwydd ynglŷn â rhaglenni’r dyfodol sy’n ymwneud â chyllid yr UE, ac mae rhaglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys cyllid y cytunwyd arno o £106 miliwn ar gyfer system drafnidiaeth arfaethedig Metro de-ddwyrain Cymru oddi wrth yr UE.

Cyfarfu’r Ysgrifennydd Gwladol ag arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gwnaethant drafod sefyllfaoedd ôl-Brexit potensial.

Dywedodd: “Ar ôl y cyfarfod, ail-gadarnheais fy nghefnogaeth a fy ymrwymiad i’r prosiect, ac rwy’n gweithio â’r holl bartneriaid i fanteisio hyd yr eithaf ar ganlyniadau positif Bargen Ddinesig nodedig.

“Fe all y Fargen Ddinesig, ôl-Brexit, barhau i ddarparu’r sbardun i Gaerdydd godi fel prif beiriant twf yn y Deyrnas Unedig.  Mae gennym y cyfle i weddnewid dinas-ranbarth Caerdydd, a thrwy wneud hynny ddatgloi biliynau o bunnau o fuddsoddiad a all greu miloedd o swyddi newydd yn Ne Cymru.

“Mae’r Fargen Ddinesig yn bartneriaeth ddiffuant rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a 10 o awdurdodau lleol yn Ne Cymru, gan helpu dinas-ranbarth Caerdydd i wireddu’i llawn botensial.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Rhondda Cynon Taf a Chadeirydd Cyd-gabinet Bargen Ddinesig y 10 awdurdod lleol yn y rhanbarth: “Mae’n hollbwysig ein bod yn gweithio â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i sicrhau nad oes yna ddiffyg cyllid ar gyfer y cyfryw raglen anhepgor o fuddsoddi yn y rhanbarth.

“Calonogir y Cyd-gabinet gan gefnogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol i’r Fargen Ddinesig, ac edrychwn ymlaen at gydweithio i sicrhau’i bod yn cael ei chyflawni’n llawn, gan sicrhau y caiff yr effaith economaidd sylweddol ar y rhanbarth rydym i gyd yn ymdrechu mor galed i’w chyflawni.

“Ar hyn o bryd, nid yw’n eglur a fydd y diffyg hwn yn bodoli, ond os bydd yn bodoli, bydd yn rhaid inni ganfod ateb a byddwn yn canfod ateb.”

Dros ei hoes, fe amcangyfrifir y gall y Fargen Ddinesig ddarparu cynifer â 25,000 o swyddi newydd, a £4 biliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat ledled y rhanbarth.

Bydd y Fargen Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd drwy wella cysylltiadau trafnidiaeth, gwella sgiliau, helpu pobl i’r byd gwaith a rhoi’r gefnogaeth i fusnesau y mae arnynt ei hangen i dyfu.

Mae mentrau sydd eisoes wedi’u lansio fel rhan o’r Fargen Ddinesig yn cynnwys Comisiwn Twf Cyfalaf a Chystadleurwydd Caerdydd.

Cymer y comisiynwyr penodedig ddadl gan arbenigwyr, dadl a ddyfeisiwyd gan Brifysgol Caerdydd a’r Centre for Cities, a bydd y Comisiwn yn gwneud ei argymhellion annibynnol ar gyfer strategaeth economaidd y dyfodol ar gyfer y rhanbarth yn yr hydref.

Ymholiadau i Alastair Milburn yn Effective Communication ar 02920 838310 neu amilburn@effcom.co.uk

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.