Datganiad gan Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: ‘Mae’r penderfyniad arfaethedig i gau gwaith Ford yn her inni oll.’

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Cabinet

Trafodwyd y penderfyniad arfaethedig i gau gwaith Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2020, gyda 1,700 o swyddi’n cael eu colli o ganlyniad i hynny, fel mater brys yng nghyfarfod Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ddydd Llun.

Gan ddisgrifio’r cyhoeddiad gan Ford ddydd Iau diwethaf fel ‘ergyd economaidd sylweddol i’r rhanbarth cyfan’, fe drafododd arweinwyr y deg awdurdod lleol bwysigrwydd y Fargen Ddinesig gwerth £1.3 biliwn y maent yn ei goruchwylio a’i pherthnasedd o ran datblygu dyfodol economaidd newydd.

Cadeirydd y Cabinet Rhanbarthol ac Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, lle y credir y mae bron i 400 o weithwyr y gwaith yn byw, yw’r Cynghorydd Andrew Morgan, a alwodd ar Lywodraeth Cymru i ymgysylltu ag arweinwyr y Fargen Ddinesig mewn trafodaethau amser real ac ystyrlon ynglŷn â’r ffordd ymlaen.

Mynegwyd barn a safbwyntiau cryfion ynghylch economi’r rhanbarth sydd mewn trobwynt a’r angen am fuddsoddiad ar fyrder ac sydd wedi’i dargedu wrth bontio o economïau ‘machlud’ i economïau ‘gwawr’, fel y’u gelwir.  Gwnaeth Is-gadeirydd ac Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, Peter Fox, gyfeirio at waith y Fargen Ddinesig mewn buddsoddi yn, a chefnogi’r clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Mae’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn weithgar yn sicrhau prosiectau sy’n rhoi electroneg pŵer wrth graidd datblygu cerbydau allyriad isel a thrydan, yma yn y rhanbarth.’  Meddai gan ychwanegu: ‘Gyda rhannau o’r sector cerbydau yn dal i fod wrthi’n datblygu yn y rhanbarth a chyda sylfaen ymchwil gref, mae yna gyfle gwirioneddol i uno lluoedd ledled rhaglenni, prosiectau a holl haenau’r llywodraeth i wreiddio’r holl gadwyn cyflenwi cerbydau trydan a chymell gwerth ychwanegol mewn lleoedd fel Pen-y-bont ar Ogwr, sydd angen gweld effaith ar fyrder.”

Gwnaeth Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a chyd-Is-gadeirydd y Cabinet, alw am i swyddfa’r Fargen Ddinesig fod ar flaen y gad yn y gwaith o archwilio cadernid sectorau allweddol yn y rhanbarth, gan asesu’r cyfleoedd i ganolbwyntio o’r newydd ar ddiwydiannau’r dyfodol sy’n tyfu.

Datganodd y Cynghorydd Thomas: “Mae yna wthio anochel tuag at dwf glân, trydaneiddio a dulliau cynhyrchu glanach.

“Adlewyrchir hyn yn ein Cynllun Twf Diwydiannol ac yn y Fframwaith Buddsoddi rydym wedi’i gymeradwyo heddiw i symud pethau ymlaen.  Gallwn naill ai gwneud dim byd a theimlo’r effaith ddomino neu weithredu yn awr i ddangos sut y gall y rhanbarth gynorthwyo’r pontio gweithgynhyrchu byd-eang.”

Mewn ymateb i’r newyddion o sefydlu tasglu arbenigol a gynullwyd gan Lywodraeth Cymru i hysbysu’r camau nesaf ynglŷn â Ford, dywedodd y Cynghorydd Morgan: “Ni fyddwn yn randdeiliaid goddefol yn y sgyrsiau hyn, ac mae arnom eisiau sicrwydd gan Lywodraeth Cymru y byddwn yn rhan o drafodaethau – yn gyflym.

“Mae yna gyfle gwirioneddol i ddatblygu’r cadwyni cyflenwi i lwyr dderbyn y symudiad i gerbydau allyriad isel, trydan a storio batris arloesol ar y raddfa a’r amserlen angenrheidiol.

“Mae hyn yn codi cwestiynau mawr i Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig ynglŷn â sut rydym yn sicrhau cymorth y sector cerbydau i wneud hyn.  Mae arnom angen trosoli buddsoddiadau mewn electroneg pŵer a thechnolegau galluogi i gyflymu cyfradd y cynnydd.  Golyga hyn dynnu ynghyd fentrau strwythurol fel y Fargen Ddinesig, y Cymoedd Technoleg a chronfeydd Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y Deyrnas Unedig i hyrwyddo’r symudiadau hyn.  Mae ein drws yn agored.”

Diolchodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, i’w gyd-aelodau am “sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â Phen-y-bont ar Ogwr a’r gweithwyr yr effeithir arnynt yn ystod yr adeg anodd hon.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.