Datgelu Cynlluniau Metro a Mwy gwerth £50 miliwn

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol
Sectorau

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru wedi nodi rhaglen arfaethedig gwerth £50 miliwn o gynlluniau trafnidiaeth lleol i gynorthwyo gyda gweithredu Metro De Cymru.

Gallai Cam 1 Rhaglen Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) y Metro a Mwy weld pob un Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru yn derbyn cyfran gwerth £3 miliwn i weithredu cynlluniau yn eu hardal.

Mae’r rhaglen o gynlluniau arfaethedig yn cynnwys:

 • Creu ‘cyfnewidfeydd’ sy’n ymgorffori pob dull trafnidiaeth, gan weithredu fel canolbwyntiau allweddol ar gyfer teithio;
 • Cyfleusterau Parcio a Theithio gwell, ynghyd â mannau gwefru trydan;
 • Rhwydweithiau Metro newydd ac estynedig fydd yn creu ac yn galluogi gwell mynediad at weithgareddau newydd a phresennol ar gyfer gwaith, hyfforddiant, addysg, diwylliant, adwerthu a hamdden.

Bydd Cam 1 y Metro a Mwy yn dyst i fuddsoddiad gwerth £15 miliwn gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gyda chyd-fuddsoddiad dichonol o £15 miliwn gan Lywodraeth Cymru.  Caiff yr £20 miliwn sy’n weddill ei godi drwy gyfraniadau gan ddatblygwyr lleol, buddsoddiad gan y sector preifat a chyfraniadau eraill, megis cronfeydd cyfalaf Cynghorau.  Byddai cyflenwi’r rhaglen yn dechrau yn  2019 ac fe fydd wedi’i gwblhau erbyn 2022.

Mae cynlluniau arfaethedig yn cynnwys:

 • creu cyswllt rheilffyrdd 3-4 milltir o Abertyleri i Lyn Ebwy yn Aber-big, yn cynnwys cyfleuster Parcio a Theithio ar gyfer 100 o gerbydau;
 • darparu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd ar gyfer Caerffili, ar safle’r gorsafoedd bysiau a rheilffyrdd cyfredol, ynghyd â gwybodaeth electronig, gwefru cerbydau trydan ar gyfer bysiau a chyfleuster Parcio a Theithio mwy o faint;
 • creu Canolbwynt Trafnidiaeth ym Mhorth, fydd yn cynnal cyfnewidfa fysiau saith bae, safle tacsis, man cadw beiciau, gyda mynediad uniongyrchol at lwyfannau’r orsaf reilffordd a’r cyfleuster Parcio a Theithio;
 • datblygu cyfnewidfa fysiau a rheilffyrdd yn Y Barri, ynghyd â phedwar i bump o gilfachau bysiau, darpariaeth ar gyfer tacsis a lle dichonol i ymestyn y safle Parcio a Theithio presennol;
 • gweithredu cyfleuster Parcio a Theithio yn Y Pîl fel rhan o ddatblygiad canolbwynt trafnidiaeth integredig sy’n gwasanaethu’r gymuned leol ac aneddiadau Porthcawl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr a Chorneli sydd gerllaw;
 • datblygu cyfnewidfa a dolen fysiau newydd rhwng yr orsaf fysiau a’r orsaf reilffyrdd o fewn Merthyr Tudful, yn ogystal â chreu cyfleuster Parcio a Theithio ym Mhentrebach;
 • darparu maes parcio a chanddo 150-200 o leoedd parcio ychwanegol ar ochr ddeheuol gorsaf Cyffordd Twnnel yr Hafren, ynghyd â lleoedd ar gyfer 40 o leoedd beicio a theithio ychwanegol, mynediad diogelach i gerdded a beicio, cyfnewidfa fws-rheilffordd wedi’i hailwampio, mannau gwefru cerbydau trydan a gwell adeilad gorsaf;
 • darparu cyfleuster Parcio a Theithio yng Ngorsaf Pont-y-pŵl a New Inn gydag o leiaf 200 o leoedd parcio, yn cynnwys man gwefru cerbydau trydan;
 • gwelliannau i goridor bysiau Casnewydd i Gaerdydd i gynyddu’r defnydd o fysiau ac i wella amseroedd teithio, ynghyd â chyflwyno cyfleuster Parcio a Theithio i’r dwyrain o Gasnewydd;
 • cyfres o becynnau teithio cynaliadwy a theithio llesol, yn cynnwys ar gyfer Caerdydd, yn cynnwys: mesurau newydd i roi blaenoriaeth i fysiau, i osod Uwch-draffordd Beicio Canolog, gwelliannau i groesfannau cerddwyr, mesurau arafu traffig, gwelliannau ansawdd yr aer, yn ogystal â gwell mannau parcio beiciau.

Mae’r canlyniadau allweddol o’r rhaglen Metro a Mwy yn cynnwys: gwelliannau mewn hygyrchedd, gwelliannau ar gyfer ardaloedd o amddifadedd, darparu ar gyfer newid yn y boblogaeth yn y dyfodol, cynorthwyo trefydd a chymunedau ffyniannus, yn ogystal â gwella pob dull trafnidiaeth.

Y prosiect Metro gwerth £738 miliwn yw conglfaen y Fargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn, gan greu seilwaith trafnidiaeth fydd yn helpu i alluogi amcanion cymdeithasol ac economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Nod y Rhaglen Metro a Mwy yw manteisio hyd yr eithaf ar gyflenwi allbynnau allweddol a amlinellir yn y Metro dros gyfnod o 30 mlynedd.  Mae allbynnau allweddol yn cynnwys:

 • Cynorthwyo gyda chreu 7,000 o swyddi;
 • Cyfrannu £4 biliwn ychwanegol at yr economi rhanbarthol;
 • Darparu fframwaith effaith adeiladu untro o ddatblygiad y Metro a datblygiadau amgylchiadau annisgwyl o £4 biliwn;
 • Buddion Amgylcheddol a Chynaliadwyedd – drwy symudiad moddol a llai o deithiau mewn ceir, llai o dagfeydd ar y ffyrdd a llai o allyriadau CO2;
 • Cynorthwyo dros 80,000 o deithwyr dyddiol o’i gymharu â 40,000 heddiw, gan gyfrannu at ddefnyddio mwy o drafnidiaeth gyhoeddus;
 • Cynnydd o 60% ar y nifer o bobl a all gael at y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus rhanbarthol yn rhwydd; fe fydd hyn o fudd i gymudwyr drwy gynyddu’u dewisiadau gwaith ac fe fydd o fudd i gyflogwyr drwy gynyddu’u dalgylch, lleihau trosiant cyffredinol mewn recriwtio a gwella modd o ddal gafael ar staff;
 • Buddion cymudo oddi wrth arbedion amser teithio wedi’i gyffredinoli o thua £30 miliwn y flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r cynlluniau a gynigwyd drwy’r rhaglen Metro a Mwy wedi’u llunio o’r blaenoriaethau a godwyd gan Gynghorau unigol ac maent yn adlewyrchu ‘meingefn y Metro’ – gan greu cyfleoedd byrdymor a thymor hwy i gymunedau drwy Dde-ddwyrain Cymru i gyd.

“Mae’r deg cynllun arfaethedig o fewn Cam 1 y rhaglen Metro a Mwy ehangach yn cynrychioli ystod amrywiol o brosiectau, gyda thrafnidiaeth yn elfen ganolog ar gyfer galluogi datgloi twf, ehangu a chyfleoedd.

“Mae Metro a Mwy yn darparu’r potensial i ddatblygu rhaglen gyfan o weithgareddau sy’n cyfrannu at, yn cydategu ac yn gwella cyflenwi Metro a symudedd yn y rhanbarth.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae’r rhaglen Metro a Mwy yn brosiect ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac fe fydd yn gwneud llawer iawn i wella cysylltedd ar gyfer y rhanbarth cyfan.

“Bydd Cam 1 yn dyst i lu o fuddion ar gyfer pob un o’r deg o ranbarthau’r awdurdodau lleol yn y dyfodol agos, fydd yn cefnogi ac yn gwella’r rhaglen Metro ehangach.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae Metro De Cymru yn brosiect ‘symudiad moddol’ uchelgeisiol sylweddol sy’n cysylltu pobl a lleoedd ac yn gwella daearyddiaeth economaidd weithredol y rhanbarth.  Fodd bynnag, uchelgais dros y tymor canolig i’r hirdymor ydyw.

“Bydd Metro a Mwy yn cynorthwyo gyda gweithrediad cyflym cyfres o fesurau mwy lleoledig, fydd yn helpu i gyflenwi datblygiad economaidd cynaliadwy, drwy gysylltu pobl, cymunedau a busnesau â chyflogaeth, gwasanaethau, cyfleusterau a marchnadoedd drwy seilwaith dibynadwy a chadarn.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.