Dau gwmni yn symud ymlaen mewn her gan geisio gwella’r broses o ddarparu endosgopïau yng Nghymru

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Gwaddol Caerdydd, DU, 15 Rhagfyr 2022 – CanSense ac IQ Endoscopes wedi derbyn cyllid i ddatblygu eu cysyniadau yng ngham cychwynnol yr Her Endosgopi, a redir gan dîm Arloesi Llunio Newid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (CAV UHB) a’i gefnogi gan Gronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Prifddinas-Ranbarth Caerdydd).

Mae’r Her Endosgopi yn chwilio am ddulliau arloesol i gyflymu’r broses o ddarparu gweithdrefnau endosgopi yng Nghymru, gwella mynediad a lleihau amseroedd aros i gleifion. Mae’r rhestr aros am endosgopïau yng Nghymru dros 30,000 ar hyn o bryd ac mae’n parhau i dyfu. Yr Athro Jared Torkington a thîm Siapio Newid BIP CAV sy’n arwain yr Her, a ariennir gan grant o £750k gan Gronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Derbyniodd dau ymgeisydd gymorth i ddatblygu eu prosiectau ymhellach a chynnal astudiaethau dichonoldeb. Mae’r cwmni o Abertawe, CanSense, yn datblygu prawf gwaed i helpu i flaenoriaethu cleifion ar y rhestr aros endosgopi a lleihau amser i gael diagnosis, tra bod IQ Endoscopes, sydd wedi’i leoli yng Nghas-gwent, yn datblygu endosgopau hyblyg untro cynaliadwy sy’n negyddu’r angen am brosesau dadheintio costus a llafurus sy’n cymryd llawer o amser. Bydd y cam hwn o’r Her yn dod i ben ar ôl tri mis.

Dywedodd yr Athro Jared Torkington, arweinydd clinigol ar gyfer yr Her, Llawfeddyg Colorectal Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Arloesi yn CAV UHB:
“Rydym yn croesawu’r cyfle hwn i gryfhau ymhellach ein cydweithrediad â phartneriaid wrth i ni adeiladu’r sylfaen dystiolaeth a’r gallu yng Nghymru i annog buddsoddiad uchelgeisiol mewn arloesi i ysgogi twf economaidd a gwella canlyniadau iechyd a lles”.
Dywedodd Zoe Hilton, Rheolwr Rhaglen Arloesi ar gyfer y Tîm Arloesi yn CAV UHB: <blockquote>”Mae hwn yn gyfle gwych sy’n deillio o grant hael gan y Gronfa Her, i BIP Caerdydd a’r Fro gydweithio â’r partneriaid allanol CanSense ac IQ endoscopes. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r ddau gwmni i ddatblygu eu datrysiadau arloesol sy’n canolbwyntio ar liniaru’r heriau presennol yn ein hadrannau Endosgopi a gwella profiad ein cleifion a’n staff.”</blockquote>
Meddai’r Athro Rick Delbridge, Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:
“Rydym yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed gyda’r her ddiweddaraf hon yn ein partneriaeth â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddylunio a chyflwyno’r Gronfa Her. Mae tîm Llunio Newid BIP CAV wedi gwneud gwaith ardderchog o gynnull y broses a threfnu mewnbwn clinigol arbenigol i’r penderfyniadau cyllido. Ac mae’n wych gweld dau gwmni o Gymru yn sicrhau cefnogaeth.”
Dywedodd Adam Bryant, Prif Swyddog Gweithredol Cansense:
“Mae CanSense yn falch iawn o fod yn gweithio gyda CAV UHB gyda chefnogaeth y Gronfa Her ar her mor hanfodol. Mae gwasanaethau diagnosteg traddodiadol dan bwysau enfawr wedi Covid. Mae CanSense yn cynnig prawf gwaed syml sy’n helpu i symleiddio’r llwybr i’r bobl hynny sydd â’r angen mwyaf i gael diagnosis a thriniaeth cyn gynted â phosib – ar gyfer canlyniadau gwell i gleifion”.
Dywedodd Matt Ginn, Prif Swyddog Gweithredol IQ Endoscopes:
“Mae’r tîm cyfan yn IQ Endoscopes yn falch iawn o fod yn gweithio gyda CAV UHB gyda chefnogaeth y Gronfa Her ar y mater hollbwysig hwn. Ar sail fyd-eang, mae rhaglenni sgrinio a endosgopi diagnostig o dan bwysau enfawr i ymdopi â’r galw enfawr i gleifion. Mae IQ Endoscopes wedi ymrwymo i ddarparu technoleg untro cynaliadwy a all nid yn unig ddiwallu anghenion y claf, ond hefyd y gofynion amgylcheddol ac rydym yn falch o fod yn gweithio gyda CAV i gyflawni hyn.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content