Dechreuad trawiadol gan Ganolfan Arloesi Seiber ysbrydoledig

Categorïau:
Arwain Agweddau
Buddsoddiadau

Gwelodd 2023 y Ganolfan Arloesi Seiber (CIH) yn cyrraedd cerrig milltir trawiadol – ac wrth inni ddynesu at hanner ffordd drwy 2023, siaradasom â’r Athro Pete Burnap am y cynnydd trawiadol sydd eisoes wedi’i gyflawni gan y tîm ysbrydoledig hwn …

pete-burnap-cardiff-university-CIB

“Gyda rhai partneriaethau a chydweithrediadau allweddol eisoes ar waith, mae’n hawdd anghofio y digwyddodd lansiad swyddogol y Ganolfan Arloesi Seiber lai na dau fis yn ôl”, medd yr Athro Pete.   

“Mae hi wedi bod yn adeg anhygoel, yn anad dim gyda Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi’u Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru – gan roi gwaith y Ganolfan Arloesi Seiber yn gyfan gwbl wrth graidd y cynllun hwnnw, gyda phwyslais ar ymateb i’r meysydd blaenoriaethol, yn ogystal â symbylu a threfnu’r pocedi presennol o seiberddiogelwch yma yng Nghymru.  Mae’n gynllun fydd yn llwyr ganolbwyntio’n ffocws craidd ar gyflawni’r twf a’r deilliannau sy’n creu sofraniaeth seiber o safon byd, yn ogystal â chreu atyniad deniadol ar gyfer busnesau a buddsoddwyr ledled y Byd.”

“Rydym eisoes yn tyfu ecosystem seiber Cymru drwy ddatrys heriau byw”

“Mae’r cyllid cychwynnol gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Cymru a phartneriaid y Ganolfan Arloesi Seiber i sefydlu’r Ganolfan Arloesi Seiber yn amlwg yn talu ar ei ganfed.   Rydym eisoes yn cysylltu’r dotiau ledled Cymru – gan ymgysylltu â chwmnïau mawrion sydd angen gweld eu trafferthion seiber yn cael eu datrys, a chael eu cysylltu ag ‘ymatebwyr heriau’: y ‘bobl syniadau’ hynny sy’n arloesol a all ddatrys y problemau hyn, a’r entrepreneuriaid â’r wybodaeth i wedyn drawsnewid y datrysiadau i fod yn egin-fusnesau hyfyw sydd â’r gallu i ddod yn llwyddiannau masnachol.   

“Gwelsom ddigon yn yr ychydig fisoedd diwethaf i ddweud gyda hyder bod ein gweledigaeth, a’i sail ar heriau i greu 25 o egin-fusnesau seiber newydd ac i dyfu ecosystem cwmnïau seiber â’u pencadlys yng Nghymru 50%, yn ddoeth ac yn gyraeddadwy.   

Mewn gwirionedd, mae hi wedi bod yn ddechrau godidog i’n tîm, o weld rhanddeiliaid seiber sylweddol megis Airbus, CGI, Thales – a chyrff yn y sector cyhoeddus megis Iechyd Digidol a Gofal Cymru – yn gweithio gyda ni i lunio heriau na ellir eu datrys gan atebion byrfyfyr.

“Mae’r heriau hynny’n golygu helpu i ddiogelu gweithfeydd gweithgynhyrchu digidol y dyfodol, diogelu systemau cynhyrchu trydan – a diogelu cartrefi clyfar a’u preswylwyr rhag ymosodiadau ar ddyfeisiadau digidol yn eu cartref.

“Felly, rydym eisoes yng nghanol y gweithredu seiber, yn gweithio’n hollol arloesol ac ar raddfa ar brosiectau hanfodol – ac rydym yn bwriadu mynd â’n galluoedd a’n harbenigedd at fentrau o bob maint a sector.”

“Cyflawni i Gymru – a’r Byd”

“Ar ddiwedd mis Ebrill, roeddwn gyda chydweithwyr o Lywodraeth Cymru yn San Francisco – yng nghynhadledd RSA sy’n glodfawr yn fyd-eang – yn hybu gerbron buddsoddwyr gwerth biliynau lawer o ddoleri ac yn hyrwyddo Seiber yng Nghymru i’r byd, ochr yn ochr â chenhedloedd ‘Seiber’ Ewropeaidd mawr eraill, yn cynnwys y Ffindir, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl a Sbaen.

“Roeddwn yn ddigon ffodus i gael Sefydliad Seiberddiogelwch Ewrop (ECSO) i ofyn imi gynnal sgwrs ar yr aelwyd ag unigolion o bwys mewn seiberddiogelwch byd-eang – yn cynnwys Lorena Boix Alonso, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Ddigidol a Seiberddiogelwch yn Y Comisiwn Ewropeaidd; Gerhard Eschelbeck, Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth Kodiak Robotics a Chyn-Brif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth Google; a Juliette Wilcox, Llysgennad Seiberddiogelwch y DU.

“Datgelodd y drafodaeth eang ei hystod a llawn dirnadaeth angerdd enfawr a chyffro go iawn ynglŷn â’r marchnadoedd dichonol sydd ar gael i gwmnïau Ewropeaidd yn awr – a thrwy gydol fy nghyfnod yn y gynhadledd, roedd yna frwdfrydedd aruthrol dros fodel paru unigryw’r Ganolfan Arloesi Seiber, gyda diddordeb diffuant gan fuddsoddwyr sy’n gwybod mwy am ein hegin-gwmnïau, hyd yn oed yn y cyfnod cynnar iawn hwn.  

“Mae prifysgolion wedi’i chael hi’n anodd yn aml cael syniadau technoleg arloesol am fentrau masnachol – ond yn yr RSA, gallwn yn llythrennol weld llygaid buddsoddwyr yn goleuo pan wnes hybu’r ffordd arloesol hon iddynt i lapio timau masnachol o amgylch arbenigwyr parth.” 

“Cryfhau’n cadernid seiber a diogelu’n gwasanaethau cyhoeddus”

“Yn nes adref, rydym hefyd yn datblygu ystod o feinciau arbrofi seiber sy’n agored i gwmnïau lleol – gan eu gwahodd i ddod i adeiladu ‘gefeilliaid digidol’, fersiynau rhithiol o’u seilwaith digidol i brofi’u cadernid yn erbyn ystod o ymosodiadau seiber, mewn amgylchedd diogel a dibynadwy.

“Bydd cyfres o wasanaethau’r Ganolfan Arloesi Seiber yn y pen draw yn cynorthwyo sefydliadau a gwasanaethau cyhoeddus i fod yn gadarnach o ran seiber.  A byddwn yn cyflawni hynny drwy’n cysyniad o bartneriaethau, gan weithio ar draws ffiniau drwy Gymru i gyd.”

“Adeiladu piblinell o ddoniau seiber"

“Un nod allweddol yw hyfforddi a meithrin o leiaf 1,500 o weithwyr proffesiynol medrus ym maes seiber yn y pum mlynedd nesaf i weithio yn y rolau seiber gwerthfawr niferus sy’n codi ledled Cymru.

“Byddwn yn cyflawni hynny drwy gyfuniad o sgilio, uwchsgilio ac ailsgilio – ac mae’r biblinell hon eisoes yn cael ei datblygu drwy ystod o fentrau sy’n cynnwys rhaglen uwchsgilio unigryw a phenodedig o gyrsiau byrion sy’n datblygu arbenigedd ymarferol mewn seiberddiogelwch, yn unol ag anghenion diwydiant.

“Oherwydd bod ein rhaglenni sgiliau’n cael ei datblygu i ddiwallu prinder doniau mewn ffordd ymarferol a chynaliadwy, croesawn ddiddordeb gan gyflogwyr lleol ym mhob sector – a byddwn yn parhau i ddatblygu cyrsiau byrion uchel eu heffaith a luniwyd yn benodol i ofynion byd go iawn ym mhopeth, o gyflwyniad i ddiogelwch yn y Cwmwl, i ddiogelwch systemau a seilwaith hanfodol: sicrhau y caiff y dysgwyr a’u cyflogwyr fel ei gilydd y gwerth mwyaf o bob profiad hyfforddiant.

“Bydd y biblinell ddoniau cartref honno yn rhan o’n cynigiad i gyflogwyr lleol ac i unrhyw fenter, unrhyw le yn y byd, sy’n meddwl am adleoli i fan a ddiogelir ac a rymusir gan ddiwylliant seiber gorau yn y dosbarth.  Rhywbeth i adrodd amdano yn ein diweddariad diwedd tymor nesaf!”

Diolch, yr Athro Pete. 

Os ydych yn sefydliad gyda her i’r Ganolfan Arloesi Seiber i’w thrawsnewid i ddatrysiad newydd neu fenter fasnachol – neu os ydych yn bwriadu uwchsgilio’ch tîm i ddod yn seiber-gadarn – anfonwch neges at y Ganolfan Arloesi Seiber yn cyberinnovationhub@cardiff.ac.uk, neu ewch i

cyberinnovationhub.wales / canolfanarloeseddseiber.cymru

#cysylltiedig #cystadleuol #cadarn

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content