Defnyddio technegau arloesi yn effeithiol yng Ngweithdy Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Ddydd Iau 21 Ionawr, cynhaliodd Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd weithdy rhyngweithiol 90 munud gyda’r nod o helpu gwesteion i gryfhau eu ceisiadau i’r gronfa. Roedd yr ymarferion rhyngweithiol yn ystod y gweithdy yn cynorthwyo gwesteion i ddychmygu a mapio eu heriau unigol i’w helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth

Y bwriad yw cwblhau’r ymarfer hwn erbyn mis Mawrth 2021, pan fydd yr her yn cael ei lansio i’r farchnad agored a bydd yr arloesi gwirioneddol yn dechrau.

Yn dilyn y gweithdy diwethaf a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr, yn yr ail sesiwn hon cafwyd ystafelloedd ymneilltuo i rannu syniadau gydag eraill. Roedd hyn yn cynnwys ystyried cwestiynau fel “Beth yw’r pwnc llosg yr hoffech fynd i’r afael ag e fel perchennog her?” a “Pam mae’n broblem ac i bwy y mae’n broblem?”

Rhannodd y 31 oedd yn bresennol yn grwpiau i drafod eu heriau.

Defnyddiwyd technegau arloesi amrywiol gan gynnwys yr ymarferion 3 Gorwel a’r 5 Pam

Daeth gwerth trafod syniadau ar heriau posibl gyda chynulleidfa annibynnol yn amlwg yn fuan a chafwyd adborth cadarnhaol iawn.

Adborth ar yr ymarfer 5 Pam:

“Roeddwn i’n gweithio ar agenda gwahanol i’m partner ond o fewn ychydig funudau daethom o hyd i broblemau cyffredin a daeth hyd yn oed y posibilrwydd o gydweithio i’r amlwg. Rydym wedi cyfnewid negeseuon e-bost ac wedi dysgu llawer am broblemau ein gilydd. Fe’m helpodd yn arbennig i feddwl am gyfiawnhad dros yr hyn rydym yn ei wneud ac roedd yn ddefnyddiol cael esbonio hyn i’r rhai nad ydynt eisoes yn gwybod amdano”.

“Cafodd dau arall yn fy ngrŵp sgyrsiau y byddant yn parhau i’w trafod yn hwyrach i edrych ar y posibilrwydd o gydweithio neu gysylltu â thrydydd parti”.

Adborth ar yr ymarfer tri gorwel:

“Doeddwn i ddim yn siŵr beth oeddwn i’n ei wneud i ddechrau. Rwy’n ymarferydd nid yn academydd! Ond mi orfododd i fi arafu a meddwl. Roedd yn hynod werthfawr. Gwnaeth i mi ailfeddwl am rywfaint o’r naratif sydd gennym am ein syniad her. Ac roedd hefyd yn gwneud i mi feddwl yn wahanol am y sgyrsiau rydym yn eu cael ar hyn o bryd gyda phartneriaid posibl”.

“Roedd yn ddefnyddiol iawn. Wrth lunio dogfennau, byddaf fel arfer yn dechrau gyda’r ateb sydd gennyf mewn golwg ac yn gweithio’n ôl i’r cwestiynau sy’n fy arwain yno! Fe wnaeth [yr ymarfer] hwn fy helpu i feddwl am y broblem a chadarnhau i mi ei fod yn broblem. Cadarnhaodd hefyd fy ymrwymiad i elfen gymdeithasol yr her”.

“Roedd yn ymarfer defnyddiol iawn. Rhoddodd rywfaint o le i feddwl am y rheswm pam [tu ôl i’r her] a’r heriau bob dydd y byddwn yn eu hwynebu wrth fynd i’r afael â’r materion hyn. Mae sicrhau newid trawsffurfiol angen gweithgarwch bob dydd…”

Dywedodd Rick Delbridge, Athro Dadansoddi Sefydliadol Prifysgol Caerdydd ac Arweinydd y Partner Cyflenwi;

“Rydym yn parhau i fod yn falch iawn o’r ymgysylltu rydym yn ei gael ar y Gronfa Her, yn enwedig o dan yr amgylchiadau presennol. Roedd y gweithdy’n dda iawn a gwnaeth Alexis [o’r Lab] waith gwych o ddylunio’r digwyddiad er mwyn iddo weithio’n rhithiwr. Roedd y cyfranogwyr wedi’i chael hi’n ddefnyddiol iawn meddwl am y problemau a chynllunio ar gyfer eu her benodol. Byddwn yn cynnal digwyddiad arall ym mis Chwefror a fydd yn parhau i gefnogi’r darpar ddeiliaid her i ddatblygu eu syniadau, a hefyd bydd yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu ag eraill sydd â diddordeb mewn dysgu mwy a chydweithio o bosibl. Mae digon o gyfle o hyd i fwy o bobl sy’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus yn y rhanbarth gymryd rhan yng Nghronfa Her P-RC drwy’r gyfres o weithdai a chymorthfeydd un i un gyda thîm rheoli’r Gronfa Her, felly os nad ydych eisoes wedi siarad â ni, nid yw’n rhy hwyr i ddechrau’r sgwrs!”.

Diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth?

Ewch i’r dudalen we www.cardiffuniversity.ac.uk/challengefund neu e-bostiwch dîm Cronfa Her Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn CCRChallengeFund@caerdydd.ac.uk

Os hoffech archebu lle ar un o’n Gweithdai Datblygu Her sydd ar y gweill, cysylltwch â’r tîm yn CCRChallengeFund@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd drefnu cyfarfod 1:1 gyda thîm rheoli Cronfa Her P-RC yn un o’n cymorthfeydd datblygu Her.

Mae ein gweithdy nesaf wedi’i drefnu ar gyfer 11 Chwefror a bydd yn adeiladu ar y gwaith a’r mewnwelediadau a grëwyd yn ystod y sesiwn heddiw. Gallwch gofrestru drwy ein tudalen Eventbrite yma.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.