Digidol: Gyrru a Thrawsnewid Pob Sector Blaenoriaeth P-RC (Rhan 1)

Categorïau:
Sectorau
Ymgyrchoedd

 

Edrychodd rhifyn cyntaf ein cyfres ar Ddiwydiant Digidol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) ar brif sbardunau chwyldro sy’n ailddiffinio’n barhaus y ffordd rydym i gyd yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ledled P-RC – gan ddatgelu sut mae pob sefydliad yn cael ei bweru neu’i ddylanwadu gan ‘ddigidol’ mewn rhyw ffordd.

Heddiw, rydym yn cyhoeddi rhan gyntaf ein hymchwiliad dwy ran i’r ffordd mae Sectorau Blaenoriaeth P-RC yn trawsnewid yn y bedwaredd oes ddiwydiannol; gan ddarganfod y tueddiadau sylfaenol a’r perfformwyr amlwg yn y meysydd Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Seiber a Dadansoddeg ac yn yr Economi Greadigol …

Deallusrwydd artiffisial

Mae Deallusrwydd Artiffisial (DA) – sef efelychu prosesau deallusrwydd dynol mewn peiriannau – yn ail-lunio ein dealltwriaeth o sut y gellir gwneud ein cynnyrch a darparu ein gwasanaethau orau. Fel y chwyldro Seiber a Dadansoddeg, mae DA a bwerir yn ddigidol yn gwasanaethu ac yn trawsnewid ein holl sectorau drwy systemau arbenigol, prosesu iaith naturiol, adnabod lleferydd a gweledigaeth peiriant – gyda’r dulliau DA prif ffrwd sef dysgu peirianyddol a dysgu dwfn yn cael eu defnyddio ym mhob diwydiant yma yn ne-ddwyrain Cymru.

 

Mae DA a bwerir yn ddigidol yn gwasanaethu ac yn trawsnewid ein holl sectorau ledled y rhanbarth

Ar hyn o bryd, yn P-RC, mae systemau deallus sy’n ymdrin â symiau enfawr o ddata ac sy’n gwneud cyfrifiadau cymhleth yn gyflym iawn ar waith, bob rhan o bob dydd, yn ein holl sectorau blaenoriaeth – yn aml mewn cydweithrediad agos â’r ystod eang o ganolfannau DA arloesol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Gellir gweld yr arloesedd DA hwnnw ym mhobman yn y byd go iawn, o’r gwaith datblygu cynnyrch pwrpasol blaengar yn The Catapult a’r datblygiadau gofal iechyd arloesol mewn rhaglenni diagnosteg a chanfod sy’n cael eu hysbrydoli yng Nghanolfan Gwyddorau Bywyd Cymru – hyd at fodelu niwral a thechnegau ystadegol Bayesian rhaglen Airbus Endeavr Wales, sy’n canolbwyntio ar wella’r offer Canfod ac Atal Mewnwthiad COTS presennol sy’n cael eu defnyddio yn y byd.

Bydd y gwaith o ymchwilio i DA, ei ddefnyddio a’i ddatblygu’n barhaus ledled P-RC yn dwyn mwy a mwy o ffrwyth yn y degawd nesaf. Mae peiriannau eisoes yn deall gorchmynion llafar, yn gwahaniaethu lluniau, yn gyrru ceir ac yn chwarae gemau yn well nag a wnawn – ac yn y blynyddoedd i ddod bydd y peiriannau hynny’n cyrraedd ac yn rhagori ar berfformiad bodau dynol wrth wneud tasgau mwy cymhleth; gyda P-RC ar flaen y gad o ran y deallusrwydd hanfodol hwn a bwerir yn ddigidol ac a arweinir gan ddata.

 

 

Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Mae technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn blentyn ac yn rhiant yn yr oes ddigidol – ac mae wrth wraidd y pedwerydd chwyldro diwydiannol. Dyma’r dechnoleg sy’n sail i’r rhan fwyaf o gynhyrchion a gwasanaethau uwch-dechnoleg heddiw – o rwydweithiau 5G a’r ffonau clyfar diweddaraf i roboteg, e-geir a cherbydau awtonomaidd – gan weithio ar gyflymder sy’n llawer cyflymach na lled-ddargludyddion silicôn traddodiadol. Heb y lled-ddargludyddion cyfansawdd wedi’u hadeiladu’n atomig, ni fyddai llawer o’n dyfeisiau a’n rhaglenni digidol yn bodoli – a’r newyddion da yw bod clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd blaengar P-RC o amgylch Casnewydd (sy’n cynnwys y cwmnïau arloesol IQE, Microchip Technology Caldicot, Newport Wafer Fab a STPS Technologies) yn gatalydd i Gymru ddod y brif ganolfan arbenigedd lled-ddargludyddion cyfansawdd yn y byd.

 

Mae ein canolfan arbenigedd lled-ddargludyddion cyfansawdd flaengar

yn blentyn ac yn rhiant yn yr oes ddigidol

 

Mae buddsoddiad P-RC o £38m yn y Ffowndri Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi helpu i wreiddio diwydiant blaengar yn ein rhanbarth – gan gefnogi clwstwr a chadwyn gyflenwi sy’n cyflogi mwy na 2,000 o bobl mewn swyddi gwerth uchel, gan greu mwy na £600 miliwn ar gyfer economi P-RC bob blwyddyn. Mae y Catapult Innovation Labs sydd wrth wraidd y Ffowndri hefyd yn cynnig cyfleuster o’r radd flaenaf i gwmnïau lleol ddatblygu eu syniadau gweithgynhyrchu digidol ac uwch mewn amgylchedd ‘diogel’ a chefnogol – ac mae’r ysbryd hwn o gydweithio arbenigol wedi dod â’r byd i ddrws de-ddwyrain Cymru, gyda Rockley Photonics, cwmni technoleg newydd o ogledd America yn dewis defnyddio cyfleusterau IQE a Newport Wafer Fab, i berffeithio eu technoleg “clinig-ar-yr-arddwrn” chwyldroadol.

 

Ni fyddai’r un o’r uchod wedi bod yn bosibl heb y manteision digidol sydd gennym yn awr. Mae’n pweru rhwydwaith uchel ei botensial, gan droi galluoedd ymchwil ac arloesi o’r radd flaenaf yn weithgynhyrchu o’r radd flaenaf yng Nghymru, ar gyfer marchnadoedd technoleg byd-eang newydd a rhai sy’n datblygu – gan alluogi technoleg “y genhedlaeth nesaf” i siapio ein bywydau heddiw ac i wella ein profiadau yn y dyfodol, drwy bopeth o gerbydau trydan a chydnabyddiaeth wyneb i raglenni gofod a ffonau clyfar mwy pwerus.

 

Mae’n braf meddwl bod llawer o’r rhaglenni digidol sy’n sail i’r datblygiadau arloesol hyn yn bodoli oherwydd y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yma yn P-RC.

 

Yr Economi Greadigol

Mae hon yn oes aur i ddiwydiannau creadigol P-RC – ac ynghyd â thalent leol eithriadol, digidol sy’n creu ein llwyddiant, gan helpu i adeiladu sector o’r radd flaenaf sy’n cyfrannu £361 miliwn i P-RC, gan gyflogi dros 5,000 o bobl mewn mwy na 1300 o gwmnïau ledled ein rhanbarth.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae credydau’r gwobrau Oscar, BAFTA ac Emmy wedi bod yn llawn rhaglenni teledu a ffilmiau poblogaidd a llwyddiannus iawn a gynhyrchwyd yn ne Cymru – gan gynnwys Discovery of Witches, Hinterland, His Dark Materials, Sherlock, The War of the Worlds  –  ac yn 2021 yn unig, cafodd 22 o raddedigion Prifysgol De Cymru (PDC) eu henwebu am eu gwaith ar rai o ffilmiau mwyaf llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf yng nghategorïau Effeithiau Gweledol a Ffilm Animeiddiedig Ddigidol yr Academy Awards.

Mae digidol yn rhan o’r hyn sydd wedi creu’r oes aur ar gyfer Diwydiannau Creadigol P-RC

Astudiodd y graddedigion hynny Animeiddio, Animeiddio Cyfrifiaduron ac Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol yn PDC, gan weithio ar rai o ffilmiau mwyaf llwyddiannus Hollywood yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys Farmageddon, The One and Only Ivan, Over The Moon, The Midnight Sky a Wolfwalkers. Mae ‘elfen ddigidol’ y cyrsiau sydd ar gael yn PDC (sy’n cynnwys y ddisgyblaeth ddigidol gynyddol bwysig, gemeiddio) yn gosod Ysgol Ffilm a Theledu PDC ymhlith yr ysgolion ffilm mwyaf adnabyddus yn y byd – teyrnged addas i athrylith a gwaith caled Tom Ware (Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Pherfformio ysbrydoledig PDC) a’i dîm ar gampysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd.

Mae’r ecosystem greadigol ddigidol honno sydd wedi’i lleoli o amgylch prifddinas Cymru yn gartref i nifer o gyflogwyr o’r radd flaenaf, fel tîm ôl-gynhyrchu Richard Moss yn Gorilla Group – neu RealSFX sydd wedi ennill sawl Oscar, BAFTA ac Emmy, ac sydd, dan nawdd Danny Hargreaves, wedi dod yn un o’r darparwyr Effeithiau Arbennig gorau o ddewis i gynyrchiadau mawr ledled y byd, o’i ganolfan o’r radd flaenaf yn nwyrain Caerdydd.

Mae’n bwysig enwi Danny, Richard, Tom a’r miloedd o weithwyr proffesiynol creadigol eithriadol eraill yn ein rhanbarth oherwydd bod digidol, yn y pen draw, yn datgloi potensial bodau dynol: mae’n galluogi ac yn grymuso pobl i gyflawni’r hyn na fyddent erioed wedi’i feddwl yn bosibl. Mae Economi Greadigol P-RC yn sicr yn dangos yr hyn sy’n bosibl pan roddir pwerau digidol yn nwylo talent eithriadol ….

Seiberddiogelwch a Dadansoddeg

Yn ôl ffigyrau’r llywodraeth, mae sector technoleg Cymru bellach yn cyflogi 45,000 o bobl ac yn cyfrannu dros £8.5 biliwn y flwyddyn i economi Cymru. Mae’r ffigurau hynny’n anhygoel. Ac ni ellid eu cyflawni heb Seiberddiogelwch o’r radd flaenaf. Seiber yw technoleg alluogi bwysicaf y sector digidol. Mae’n gyrru ein holl sectorau blaenoriaeth a’n cymuned fusnes ehangach (gyda lle arbennig o bwysig wrth wraidd ein llwyddiant technoleg ariannol anhygoel). Hebddo, nid oes Diwydiant 4.0.

 

Mae’n sector rydym yn ffynnu’n fawr ynddo, gyda P-RC yn mwynhau un o’r ecosystemau seiberddiogelwch mwyaf soffistigedig yn Ewrop – gan alluogi, annog a chefnogi cwmnïau rhyngwladol, busnesau bach a chanolig, busnesau newydd a chanolfannau rhagoriaeth academaidd ledled ein rhanbarth. O ganlyniad, ni yw calon un o’r canolfannau seiber mwyaf yn y DU: gan dod â gwydnwch a sicrwydd i filoedd o gwmnïau technoleg lleol ledled ein rhanbarth a chan wneud ein prifddinas yn un o’r canolfannau digidol sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop (a ddewisir yn lleoliad ar gyfer rhwydwaith 5G cyntaf y DU) ac yn lleoliad sy’n ysgogi cwmnïau fel Airbus, Aston Martin, BT, General Dynamics, y SANS Institute a Thales i leoli naill ai eu pencadlys Ewropeaidd neu eu gweithrediadau seiber sylweddol yn ne-ddwyrain Cymru.

 

Mae P-RC yn ganolfan ragoriaeth Ewropeaidd ar gyfer technoleg fwyaf galluogol y sector digidol

 

Oherwydd cwmnïau seiber eithriadol yn P-RC (gan gynnwys Wolfberry, sydd yn ystod y 12 mis diwethaf wedi’i enwi’r ‘Cwmni Seiberddiogelwch Mwyaf Arloesol yn y DU’), mae ein rhanbarth yn cael ei gydnabod yn un o’r radd flaenaf ledled y byd ac mae wedi dod yn ganolfan ar gyfer Clwstwr Seiberddiogelwch De Cymru, Canolfan Seiberwydnwch Cymru (sydd â chanolfannau sefydlu yn P-RC i gefnogi busnesau yn erbyn seiberdrosedd) – a’r Ganolfan Camfanteisio Digidol Genedlaethol, a sefydlwyd yng Nglynebwy i agor llygaid a meddyliau ysgolion, colegau a phobl o bob oed, i’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan seiber. Gydag adnoddau arbenigol bellach wrth law i dyfu ein cenhadon seiber ac i ehangu’r gorwel seiber, mae gennym bopeth ar waith i feithrin y dalent sydd ei hangen arnom yn ddi-os ar gyfer y ddisgyblaeth dyngedfennol hon.

 

Ni allwn danbrisio na gorbwysleisio’r fantais y mae Seiber yn ei rhoi i ni o ran denu mewnfuddsoddiad, ailgodi’n gryfach a llunio’r economi gynhwysol a gwydn rydym wedi ymrwymo i’w chreu – a byddwn yn ystyried ein galluoedd seiberddiogelwch yn llawer dyfnach mewn erthygl ddilynol. Am y tro, gallwn fod yn dawel ein meddyliau’n gwybod ein bod yn sefydlu ecosystem seiber o’r radd flaenaf rydym yn ceisio ei chryfhau a’i diogelu at y dyfodol er budd busnesau a chymunedau ledled ein rhanbarth.

 

Yn ein rhifyn nesaf, byddwn yn ystyried am y tro olaf y chwyldro digidol sy’n ail-ddychmygu ac yn ail-lunio Sectorau Blaenoriaeth P-RC, gan edrych ar y trawsnewid sydd ar y gweill yn y meysydd Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Technoleg Feddygol a Thrafnidiaeth a Pheirianneg….  

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae'n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio'r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt - a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.