Digidol: Gyrru a Thrawsnewid Pob Sector Blaenoriaeth P-RC (Rhan 2)

Categorïau:
Sectorau
Ymgyrchoedd

Mae ‘Digidol’ yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth – ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau’r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl “Rhan 2” hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg – cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy’n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ….   

 

Ynni a’r Amgylchedd

Mae digidol yn rhan annatod o’n trawsnewidiad i ynni gwyrdd.  Yn wir, mae’n garreg sylfaen ar gyfer y llwybr rydym ar fin teithio arno tuag at Brifddinas-Ranbarth Caerdydd sydd wedi’i datgarboneiddio ac sy’n gynaliadwy.

 

Heb ddigidol, byddai’n amhosibl cymryd y naid cwantwm yr ydym ar fin ei wneud yn y ffordd yr ydym yn pweru ein diwydiant a’n trafnidiaeth, yn gwresogi ein cartrefi, yn dosbarthu ac yn storio ein hynni – ac yn gweithio mewn ffordd fwy deallus, sy’n ystyriol o’r dyfodol.

 

Mae galluoedd a rhwydweithiau digidol yn gydrannau hanfodol o’r technolegau carbon isel a fydd yn rhoi Ymasiad, Geothermol, Hydrogen, Morol, Ynni’r Haul a’r Gwynt wrth graidd ein cyflenwad ynni.  Enwch unrhyw beilot, prosiect neu raglen ynni gwyrdd o fewn P-RC a byddwch yn canfod curiad digidol cryf yn rhedeg drwyddo – o brosiect dŵr mwynglawdd Cwm Llynfi sydd wedi dod yn arddangoswr ar gyfer Rhaglen System a Gwres Smart dan arweiniad Llywodraeth y DU, i’r cyfleuster Tyrbinau Nwy arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Enwch unrhyw beilot, prosiect neu raglen ynni gwyrdd a byddwch yn canfod curiad digidol cryf yn rhedeg drwyddo

 

Mae digidol hefyd ar flaen y gad o ran trawsnewid effeithlonrwydd ynni ein hadeiladau – gan helpu i bweru’r pympiau tanwydd, boeleri hydrogen a phaneli ynni haul sy’n greiddiol i’r ail-osod domestig sydd ar ddod – yn ogystal ag uno’r rhannau symudol yr adeiladau gweithredol arloesol sy’n troi cartrefi a swyddfeydd o fod yn ddefnyddwyr ynni i fod yn ddarparwyr ynni.  A phan ddyfarnwyd £1.5miliwn i Glwstwr Diwydiannol De Cymru (partneriaeth rhwng diwydiant Cymru, cyflenwyr ynni, darparwyr seilwaith, academia, y sector cyfreithiol, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau’r sector cyhoeddus) o raglen Datgarboneiddio Diwydiannol UKRI eleni, i fapio’r hyn sydd ei angen i gefnogi De Cymru i ddod yn rhanbarth di-garbon net erbyn 2050, roedd yn amlwg y bydd digidol yn lud ar gyfer y llu o gydweithio aml-haen a gaiff ei greu yn ystod yr ychydig flynyddoedd a degawdau nesaf.

Y nod wrth galon prosiect SWIC yw sicrhau sero net ac ar yr un pryd, gwrthdroi dirywiad diwydiant trwm a chreu ffyniant economaidd i Gymru.  Gwneir hyn drwy ddatblygu cynllun i gadw’r 113,000 o swyddi gweithgynhyrchu presennol ac o bosibl greu miloedd o swyddi medrus newydd erbyn 2050.  Mae’n saff dweud y bydd y rhan fwyaf o’r swyddi newydd hynny (a chanran fawr o’r rolau presennol) yn cynyddol ddigidol eu natur – gan greu piblinellau talent ddigidol newydd yn ogystal â llwybrau ynni cynaliadwy sy’n helpu i sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol.

 

Technoleg Ariannol

Technoleg Ariannol yw Technoleg Ddigidol – ac mae Technoleg Ariannol, ynghyd â Deallusrwydd Artiffisial, yn sector â blaenoriaeth sy’n seiliedig ar gyflymder y rhwydwaith, dadansoddeg, gallu prosesu data, diogelwch cadarn a chapasiti diddiwedd bron ar gyfer cydweithredu aml-ddefnyddiwr sy’n diffinio digidol.

O ystyried cryfder a dyfnder ein canolfannau rhagoriaeth ddigidol a seiberfwlio ar draws y rhanbarth, nid yw’n syndod bod ein technolegau ariannol yn hedfan yn uwch, ymhellach ac yn gyflymach nag erioed o’r blaen – gyda chwmnïau sefydledig fel Admiral, GoCompare a Chymdeithas Adeiladu’r Principality (yn ogystal â busnesau bach a chanolig arweiniol fel CoinCover, Sonovate a Wealthify), yn gallu dibynnu ar y seilwaith digidol cryf sydd mor hanfodol i unrhyw fusnes technoleg ariannol.

 

Technoleg Ariannol yw Digital Tech – ac mae ein canolfannau rhagoriaeth ddigidol yn pweru ein technolegau ariannol i fynd yn uwch, ymhellach ac yn gyflymach nag erioed o’r blaen

 

Arweiniodd y pedigri digidol hwnnw at fuddsoddiad P-RC yn FinTech Cymru a’r Ffowndri a lansiwyd yn ddiweddar – ac rydym wedi bod yn falch iawn o weld grŵp carfan cyflymu cyntaf y Ffowndri yn cynnwys rhai o fentrau technoleg ariannol mwyaf cyffrous y DU, gyda phob un o’r busnesau cychwynnol hynny – Laytrip, Sero, ShipShape, Viaduct, Voltric, Wagonex, Yimba a Zing – i gyd yn sicrhau’r cyllid a’r gefnogaeth barhaus sydd eu hangen arnynt yn ein rhanbarth.

 

Mae’n amlwg bod rhywbeth arbennig iawn yn digwydd yn ein sector Technoleg Ariannol – gyda Yoello yn ennill gwobr TechNation am y dechnoleg ariannol Prydeinig gorau, mae Delio wedi cael ei ddewis i ymuno â Labordy Arloesedd Technoleg Ariannol 2021 yn Efrog Newydd; ac amcangyfrifir y bydd piblinell dalent technoleg ariannol 20,000+ yn dod ‘ar-lein’ yn ystod y blynyddoedd nesaf. Nid yw’n syndod bod Adroddiad Kalifa a noddir gan lywodraeth y DU wedi nodi Cymru fel canolfan ariannol allweddol yn y dyfodol – ac mae’r dyfodol hwnnw wedi’i adeiladu ar ddigidol.

 

 

 

Technoleg Feddygol

Mae hwn yn sector â blaenoriaeth lle rydym wedi canolbwyntio’n benodol ar ddiagnosteg a dyfeisiau meddygol, gyda buddsoddiadau allweddol wedi’u gwneud yn y Dechnoleg Sterileiddio Plasma Oer a’r Prosiect Livingstone Pharmatelligence, cynnyrch meddalwedd dadansoddol chwyldroadol sy’n galluogi cwmnïau fferyllol a meddygol i gynnal astudiaethau gwyddonol cymhleth mewn oriau yn hytrach na misoedd.

 

Mae pob menter gwyddor bywyd yn dibynnu ar dechnoleg ddigidol i gynhyrchu, storio a phrosesu llawer iawn o ddata critigol

 

Mae ein rhanbarth yn gartref i gwmnïau Dyfeisiau Meddygol a Diagnostig sy’n arwain y byd, y mae pob un ohonynt yn dibynnu ar dechnoleg ddigidol sy’n cynhyrchu, storio a phrosesu llawer iawn o ddata critigol – boed yn gyfleusterau ymchwil genomeg arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd neu’r prosiectau niferus (fel y dechnoleg chwyldroadol “clinig-ar-yr-arddwrn” sy’n llunio dyfodol electroneg gwyddor bywyd yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

 

Ein nod yw gweu’r llinynnau hyn at ei gilydd yn y Clwstwr Ymchwil a Datblygu Technoleg Feddygol, gan greu ecosystem lle gall busnesau weithio ar y cyd a chyflwyno’n uniongyrchol i’r GIG, gan wella iechyd a lles y rhanbarth yn ogystal â sbarduno twf economaidd. Mae cysylltedd digidol, prosesu a dadansoddeg yn ein galluogi i gyflawni ein huchelgais – pweru’r Hyb Gwyddorau Bywyd sy’n chwalu’r rhwystrau i arloesi yn y GIG, gan helpu un o sefydliadau mwyaf Ewrop i ddod yn fwy hyblyg a symlach, gyda chleifion wrth ei ganol.

 

Ac mae’r canlyniadau eisoes yn dod i’r amlwg o fewn y GIG a’r sector gofal iechyd ei hun, lle mae digidol wedi arwain at drawsnewidiad enfawr yn ein rhanbarth yn ystod y pandemig: rheoli uniondeb y data a darparu hygyrchedd digidol wrth fudo ymgynghoriadau meddygon teulu wyneb yn wyneb i wasanaeth o bell – gydag 82% o gleifion yn gweld y trawsnewid hwn yn un cyfforddus i’w ddefnyddio.  Gellir gweld y trawsnewidiad gwyddor bywyd digidol fwyfwy ym mhob agwedd ar ofal – o PhysioNow, yr asesiad brysbennu a chyhyrysgerbydol digidol, sydd wedi’u treialu ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg i gefnogi trawsnewidiad digidol ffisiotherapi, i’r biblinell o ddatblygiadau arloesol Ecosystem Iechyd Digidol Cymru sy’n cael eu cefnogi gan y Gronfa Atebion Digidol.

 

Bydd y llwyfan Cleifion arfaethedig yn rhoi P-RC a gweddill Cymru ar flaen y gad.

Wrth symud ymlaen, digidol sy’n galluogi’r llu o fentrau iechyd, ymchwil a seilwaith gwahanol yn ein rhanbarth – gyda Gofal Sylfaenol, Iechyd Digidol a Gofal Cymru a Chynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru yn ddau o’r rhanddeiliaid cydgysylltiedig yn y rhaglen Gwasanaethau Digidol i Gleifion.

Bydd y platfform mewngofnodi sengl cyntaf hwn yn democrateiddio llif y wybodaeth rhwng cleifion a’r ‘system’ – gan gynnwys app a fydd yn caniatáu i gleifion weld a diweddaru eu cofnodion meddygol eu hunain, uwchlwytho gwybodaeth fel pwysedd gwaed a lefelau siwgr, yn ogystal â lawrlwytho canllawiau ar unrhyw beth perthnasol fel diabetes neu famolaeth. Mae Prifddinas-ranbarth Caerdydd a Chymru yn arwain pob gwlad yn y byd yn y maes hwn, gan arloesi’r ffordd y gall cleifion roi adborth ar wybodaeth iechyd i’w gofal uniongyrchol, gan helpu’r GIG i nodi’r patrymau gofal sydd eu hangen. Bydd yn rhoi ein rhanbarth a gweddill Cymru o flaen pawb arall – ac mae’r cyfan wedi’i wneud yn bosibl drwy ddigidol.

 

Trafnidiaeth a Pheirianneg

Mae creu system drafnidiaeth integredig ar gyfer yr 21ain ganrif, sy’n gwasanaethu pob cymuned a busnes ar draws daearyddiaeth a thopograffeg amrywiol iawn De-ddwyrain Cymru, yn nod allweddol i P-RC. Bydd y rhwydwaith a’r seilwaith yn cael eu pweru gan brosesau a chyfathrebu digidol – gyda’r rhwydweithiau opteg ffibr a 5G diweddaraf wrth wraidd y rhaglen o gynlluniau Metro+ gwerth £50 miliwn sy’n cael eu datblygu ar draws ein rhanbarth i gefnogi Metro De Cymru.

 

Pŵer digidol, yn ogystal â’r bysiau a’r trenau diweddaraf, a fydd yn helpu i gysylltu, adfywio a thrawsnewid trefi a phentrefi ledled P-RC – drwy gynlluniau eang sy’n ddigidol gyfoethog mewn nodweddion a chyfleusterau megis gwybodaeth am ffrwd fyw a phwyntiau gwefru cerbydau trydan, wedi’u hymgorffori mewn rhaglenni sy’n cynnwys Hyb Trafnidiaeth Abertyleri, a Chyfnewidfeydd Dociau’r Barri a Chaerffili,  Coridor Blaenoriaeth Bws Casnewydd i Gaerdydd, Cyfnewidfeydd Trafnidiaeth Rheilffyrdd a Phorth Merthyr Tudful a Pharcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn.

 

Uwchlaw a’r tu hwnt i’r rhaglenni Metro sydd mawr eu hangen, digidol hefyd yw’r injan ar gyfer Gweledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr pellgyrhaeddol P-RC, gyda’r nod o drawsnewid y rhwydwaith rheilffyrdd ar gyfer teithwyr, gweithredwyr busnes a chludo nwyddau drwy ddefnyddio’r signalau digidol diweddaraf a thechnoleg rheoli trenau – datgarboneiddio teithiau, cynyddu capasiti, lleihau oedi, gwella diogelwch a lleihau costau.

 

Bydd signalau digidol, cyfathrebu ffrwd fyw a phwyntiau gwefru cerbydau trydan yn nodweddion allweddol o’n seilwaith trafnidiaeth integredig

 

Bydd y strategaeth hon a alluogir yn ddigidol yn rhoi’r cysylltedd sydd ei angen arnom i yrru

adfywio economaidd mawr yn Aberdâr, y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan, Canol Dinas Caerdydd a’r Bae, Ardal Fenter Glynebwy, Canol Tref Merthyr, Nantgarw, Canol Dinas Casnewydd, Pontypridd a Threfforest – yn ogystal â gwella’r cysylltiadau rhwng De Cymru, Bae Abertawe, Bryste a Llundain, gan alluogi P-RC i gystadlu ar gae chwarae gwastad ar ôl HS2 a ffurfio sylfaen i’n rhanbarth dyfu ymhellach ein cysylltedd yn y 2030au ac wedi hynny.

Mewn ystyr go iawn, bydd ein seilwaith trafnidiaeth ddigidol yn gyrru ac yn cefnogi datblygu economaidd cynaliadwy ac adfywio cymdeithasol.  Mae’n elfen bwysig o ran lefelu, graddio ac adeiladu’n ôl yn well – gyda’r dimensiwn digidol yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i wella’r canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth, yn ogystal â rhan hanfodol o’n helpu i gyflawni allyriadau di-garbon net.

 

Mae ein sylw yn y Sector Blaenoriaeth wedi dangos pa mor hanfodol yw “digidol” i gynifer o wasanaethau a diwydiannau yn ein rhanbarth – ac yn ein herthygl nesaf, byddwn yn edrych yn fanylach ar Seiberddiogelwch, y dechnoleg alluogi wych wrth wraidd ein llwyddiant digidol.

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content