Digidol: Gyrru a Thrawsnewid Pob Sector Blaenoriaeth P-RC (Rhan 2)

Categorïau:
Sectorau
Ymgyrchoedd

Mae ‘Digidol’ yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth – ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau’r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl “Rhan 2” hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg – cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy’n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ….   

 

Ynni a’r Amgylchedd

Mae digidol yn rhan annatod o’n trawsnewidiad i ynni gwyrdd.  Yn wir, mae’n garreg sylfaen ar gyfer y llwybr rydym ar fin teithio arno tuag at Brifddinas-Ranbarth Caerdydd sydd wedi’i datgarboneiddio ac sy’n gynaliadwy.

 

Heb ddigidol, byddai’n amhosibl cymryd y naid cwantwm yr ydym ar fin ei wneud yn y ffordd yr ydym yn pweru ein diwydiant a’n trafnidiaeth, yn gwresogi ein cartrefi, yn dosbarthu ac yn storio ein hynni – ac yn gweithio mewn ffordd fwy deallus, sy’n ystyriol o’r dyfodol.

 

Mae galluoedd a rhwydweithiau digidol yn gydrannau hanfodol o’r technolegau carbon isel a fydd yn rhoi Ymasiad, Geothermol, Hydrogen, Morol, Ynni’r Haul a’r Gwynt wrth graidd ein cyflenwad ynni.  Enwch unrhyw beilot, prosiect neu raglen ynni gwyrdd o fewn P-RC a byddwch yn canfod curiad digidol cryf yn rhedeg drwyddo – o brosiect dŵr mwynglawdd Cwm Llynfi sydd wedi dod yn arddangoswr ar gyfer Rhaglen System a Gwres Smart dan arweiniad Llywodraeth y DU, i’r cyfleuster Tyrbinau Nwy arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Enwch unrhyw beilot, prosiect neu raglen ynni gwyrdd a byddwch yn canfod curiad digidol cryf yn rhedeg drwyddo

 

Mae digidol hefyd ar flaen y gad o ran trawsnewid effeithlonrwydd ynni ein hadeiladau – gan helpu i bweru’r pympiau tanwydd, boeleri hydrogen a phaneli ynni haul sy’n greiddiol i’r ail-osod domestig sydd ar ddod – yn ogystal ag uno’r rhannau symudol yr adeiladau gweithredol arloesol sy’n troi cartrefi a swyddfeydd o fod yn ddefnyddwyr ynni i fod yn ddarparwyr ynni.  A phan ddyfarnwyd £1.5miliwn i Glwstwr Diwydiannol De Cymru (partneriaeth rhwng diwydiant Cymru, cyflenwyr ynni, darparwyr seilwaith, academia, y sector cyfreithiol, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau’r sector cyhoeddus) o raglen Datgarboneiddio Diwydiannol UKRI eleni, i fapio’r hyn sydd ei angen i gefnogi De Cymru i ddod yn rhanbarth di-garbon net erbyn 2050, roedd yn amlwg y bydd digidol yn lud ar gyfer y llu o gydweithio aml-haen a gaiff ei greu yn ystod yr ychydig flynyddoedd a degawdau nesaf.

Y nod wrth galon prosiect SWIC yw sicrhau sero net ac ar yr un pryd, gwrthdroi dirywiad diwydiant trwm a chreu ffyniant economaidd i Gymru.  Gwneir hyn drwy ddatblygu cynllun i gadw’r 113,000 o swyddi gweithgynhyrchu presennol ac o bosibl greu miloedd o swyddi medrus newydd erbyn 2050.  Mae’n saff dweud y bydd y rhan fwyaf o’r swyddi newydd hynny (a chanran fawr o’r rolau presennol) yn cynyddol ddigidol eu natur – gan greu piblinellau talent ddigidol newydd yn ogystal â llwybrau ynni cynaliadwy sy’n helpu i sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol.

 

Technoleg Ariannol

Technoleg Ariannol yw Technoleg Ddigidol – ac mae Technoleg Ariannol, ynghyd â Deallusrwydd Artiffisial, yn sector â blaenoriaeth sy’n seiliedig ar gyflymder y rhwydwaith, dadansoddeg, gallu prosesu data, diogelwch cadarn a chapasiti diddiwedd bron ar gyfer cydweithredu aml-ddefnyddiwr sy’n diffinio digidol.

O ystyried cryfder a dyfnder ein canolfannau rhagoriaeth ddigidol a seiberfwlio ar draws y rhanbarth, nid yw’n syndod bod ein technolegau ariannol yn hedfan yn uwch, ymhellach ac yn gyflymach nag erioed o’r blaen – gyda chwmnïau sefydledig fel Admiral, GoCompare a Chymdeithas Adeiladu’r Principality (yn ogystal â busnesau bach a chanolig arweiniol fel CoinCover, Sonovate a Wealthify), yn gallu dibynnu ar y seilwaith digidol cryf sydd mor hanfodol i unrhyw fusnes technoleg ariannol.

 

Technoleg Ariannol yw Digital Tech – ac mae ein canolfannau rhagoriaeth ddigidol yn pweru ein technolegau ariannol i fynd yn uwch, ymhellach ac yn gyflymach nag erioed o’r blaen

 

Arweiniodd y pedigri digidol hwnnw at fuddsoddiad P-RC yn FinTech Cymru a’r Ffowndri a lansiwyd yn ddiweddar – ac rydym wedi bod yn falch iawn o weld grŵp carfan cyflymu cyntaf y Ffowndri yn cynnwys rhai o fentrau technoleg ariannol mwyaf cyffrous y DU, gyda phob un o’r busnesau cychwynnol hynny – Laytrip, Sero, ShipShape, Viaduct, Voltric, Wagonex, Yimba a Zing – i gyd yn sicrhau’r cyllid a’r gefnogaeth barhaus sydd eu hangen arnynt yn ein rhanbarth.

 

Mae’n amlwg bod rhywbeth arbennig iawn yn digwydd yn ein sector Technoleg Ariannol – gyda Yoello yn ennill gwobr TechNation am y dechnoleg ariannol Prydeinig gorau, mae Delio wedi cael ei ddewis i ymuno â Labordy Arloesedd Technoleg Ariannol 2021 yn Efrog Newydd; ac amcangyfrifir y bydd piblinell dalent technoleg ariannol 20,000+ yn dod ‘ar-lein’ yn ystod y blynyddoedd nesaf. Nid yw’n syndod bod Adroddiad Kalifa a noddir gan lywodraeth y DU wedi nodi Cymru fel canolfan ariannol allweddol yn y dyfodol – ac mae’r dyfodol hwnnw wedi’i adeiladu ar ddigidol.

 

 

 

Technoleg Feddygol

Mae hwn yn sector â blaenoriaeth lle rydym wedi canolbwyntio’n benodol ar ddiagnosteg a dyfeisiau meddygol, gyda buddsoddiadau allweddol wedi’u gwneud yn y Dechnoleg Sterileiddio Plasma Oer a’r Prosiect Livingstone Pharmatelligence, cynnyrch meddalwedd dadansoddol chwyldroadol sy’n galluogi cwmnïau fferyllol a meddygol i gynnal astudiaethau gwyddonol cymhleth mewn oriau yn hytrach na misoedd.

 

Mae pob menter gwyddor bywyd yn dibynnu ar dechnoleg ddigidol i gynhyrchu, storio a phrosesu llawer iawn o ddata critigol

 

Mae ein rhanbarth yn gartref i gwmnïau Dyfeisiau Meddygol a Diagnostig sy’n arwain y byd, y mae pob un ohonynt yn dibynnu ar dechnoleg ddigidol sy’n cynhyrchu, storio a phrosesu llawer iawn o ddata critigol – boed yn gyfleusterau ymchwil genomeg arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd neu’r prosiectau niferus (fel y dechnoleg chwyldroadol “clinig-ar-yr-arddwrn” sy’n llunio dyfodol electroneg gwyddor bywyd yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

 

Ein nod yw gweu’r llinynnau hyn at ei gilydd yn y Clwstwr Ymchwil a Datblygu Technoleg Feddygol, gan greu ecosystem lle gall busnesau weithio ar y cyd a chyflwyno’n uniongyrchol i’r GIG, gan wella iechyd a lles y rhanbarth yn ogystal â sbarduno twf economaidd. Mae cysylltedd digidol, prosesu a dadansoddeg yn ein galluogi i gyflawni ein huchelgais – pweru’r Hyb Gwyddorau Bywyd sy’n chwalu’r rhwystrau i arloesi yn y GIG, gan helpu un o sefydliadau mwyaf Ewrop i ddod yn fwy hyblyg a symlach, gyda chleifion wrth ei ganol.

 

Ac mae’r canlyniadau eisoes yn dod i’r amlwg o fewn y GIG a’r sector gofal iechyd ei hun, lle mae digidol wedi arwain at drawsnewidiad enfawr yn ein rhanbarth yn ystod y pandemig: rheoli uniondeb y data a darparu hygyrchedd digidol wrth fudo ymgynghoriadau meddygon teulu wyneb yn wyneb i wasanaeth o bell – gydag 82% o gleifion yn gweld y trawsnewid hwn yn un cyfforddus i’w ddefnyddio.  Gellir gweld y trawsnewidiad gwyddor bywyd digidol fwyfwy ym mhob agwedd ar ofal – o PhysioNow, yr asesiad brysbennu a chyhyrysgerbydol digidol, sydd wedi’u treialu ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg i gefnogi trawsnewidiad digidol ffisiotherapi, i’r biblinell o ddatblygiadau arloesol Ecosystem Iechyd Digidol Cymru sy’n cael eu cefnogi gan y Gronfa Atebion Digidol.

 

Bydd y llwyfan Cleifion arfaethedig yn rhoi P-RC a gweddill Cymru ar flaen y gad.

Wrth symud ymlaen, digidol sy’n galluogi’r llu o fentrau iechyd, ymchwil a seilwaith gwahanol yn ein rhanbarth – gyda Gofal Sylfaenol, Iechyd Digidol a Gofal Cymru a Chynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru yn ddau o’r rhanddeiliaid cydgysylltiedig yn y rhaglen Gwasanaethau Digidol i Gleifion.

Bydd y platfform mewngofnodi sengl cyntaf hwn yn democrateiddio llif y wybodaeth rhwng cleifion a’r ‘system’ – gan gynnwys app a fydd yn caniatáu i gleifion weld a diweddaru eu cofnodion meddygol eu hunain, uwchlwytho gwybodaeth fel pwysedd gwaed a lefelau siwgr, yn ogystal â lawrlwytho canllawiau ar unrhyw beth perthnasol fel diabetes neu famolaeth. Mae Prifddinas-ranbarth Caerdydd a Chymru yn arwain pob gwlad yn y byd yn y maes hwn, gan arloesi’r ffordd y gall cleifion roi adborth ar wybodaeth iechyd i’w gofal uniongyrchol, gan helpu’r GIG i nodi’r patrymau gofal sydd eu hangen. Bydd yn rhoi ein rhanbarth a gweddill Cymru o flaen pawb arall – ac mae’r cyfan wedi’i wneud yn bosibl drwy ddigidol.

 

Trafnidiaeth a Pheirianneg

Mae creu system drafnidiaeth integredig ar gyfer yr 21ain ganrif, sy’n gwasanaethu pob cymuned a busnes ar draws daearyddiaeth a thopograffeg amrywiol iawn De-ddwyrain Cymru, yn nod allweddol i P-RC. Bydd y rhwydwaith a’r seilwaith yn cael eu pweru gan brosesau a chyfathrebu digidol – gyda’r rhwydweithiau opteg ffibr a 5G diweddaraf wrth wraidd y rhaglen o gynlluniau Metro+ gwerth £50 miliwn sy’n cael eu datblygu ar draws ein rhanbarth i gefnogi Metro De Cymru.

 

Pŵer digidol, yn ogystal â’r bysiau a’r trenau diweddaraf, a fydd yn helpu i gysylltu, adfywio a thrawsnewid trefi a phentrefi ledled P-RC – drwy gynlluniau eang sy’n ddigidol gyfoethog mewn nodweddion a chyfleusterau megis gwybodaeth am ffrwd fyw a phwyntiau gwefru cerbydau trydan, wedi’u hymgorffori mewn rhaglenni sy’n cynnwys Hyb Trafnidiaeth Abertyleri, a Chyfnewidfeydd Dociau’r Barri a Chaerffili,  Coridor Blaenoriaeth Bws Casnewydd i Gaerdydd, Cyfnewidfeydd Trafnidiaeth Rheilffyrdd a Phorth Merthyr Tudful a Pharcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn.

 

Uwchlaw a’r tu hwnt i’r rhaglenni Metro sydd mawr eu hangen, digidol hefyd yw’r injan ar gyfer Gweledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr pellgyrhaeddol P-RC, gyda’r nod o drawsnewid y rhwydwaith rheilffyrdd ar gyfer teithwyr, gweithredwyr busnes a chludo nwyddau drwy ddefnyddio’r signalau digidol diweddaraf a thechnoleg rheoli trenau – datgarboneiddio teithiau, cynyddu capasiti, lleihau oedi, gwella diogelwch a lleihau costau.

 

Bydd signalau digidol, cyfathrebu ffrwd fyw a phwyntiau gwefru cerbydau trydan yn nodweddion allweddol o’n seilwaith trafnidiaeth integredig

 

Bydd y strategaeth hon a alluogir yn ddigidol yn rhoi’r cysylltedd sydd ei angen arnom i yrru

adfywio economaidd mawr yn Aberdâr, y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan, Canol Dinas Caerdydd a’r Bae, Ardal Fenter Glynebwy, Canol Tref Merthyr, Nantgarw, Canol Dinas Casnewydd, Pontypridd a Threfforest – yn ogystal â gwella’r cysylltiadau rhwng De Cymru, Bae Abertawe, Bryste a Llundain, gan alluogi P-RC i gystadlu ar gae chwarae gwastad ar ôl HS2 a ffurfio sylfaen i’n rhanbarth dyfu ymhellach ein cysylltedd yn y 2030au ac wedi hynny.

Mewn ystyr go iawn, bydd ein seilwaith trafnidiaeth ddigidol yn gyrru ac yn cefnogi datblygu economaidd cynaliadwy ac adfywio cymdeithasol.  Mae’n elfen bwysig o ran lefelu, graddio ac adeiladu’n ôl yn well – gyda’r dimensiwn digidol yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i wella’r canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth, yn ogystal â rhan hanfodol o’n helpu i gyflawni allyriadau di-garbon net.

 

Mae ein sylw yn y Sector Blaenoriaeth wedi dangos pa mor hanfodol yw “digidol” i gynifer o wasanaethau a diwydiannau yn ein rhanbarth – ac yn ein herthygl nesaf, byddwn yn edrych yn fanylach ar Seiberddiogelwch, y dechnoleg alluogi wych wrth wraidd ein llwyddiant digidol.

 

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae'n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio'r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt - a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.