Dim ond y dechrau yw’n herthygl nodwedd olaf ar Dechnoleg Ariannol – a dyma pam

Categorïau:
Sectorau

Gall llawer ddigwydd mewn cyfnod byr iawn o amser ar draws clwstwr technoleg ariannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Ym mis Chwefror, fe wnaethom ddechrau ein cyfres o erthyglau nodwedd a thrafodaethau digidol, yn archwilio pa mor dda yw ein ecosystem technoleg ariannol – ac efallai’n fwy perthnasol, pa mor dda allai fod.

Wrth i’n cyfres ddod i ben, mae’n ddiogel dweud bod yr wythnosau diwethaf wedi rhoi rhywfaint o ateb, gyda Yoello’n ennill gwobr TechNation am dechnoleg ariannol gorau’r DU (gan ymuno â rhestr ddisglair o enillwyr y gorffennol sy’n cynnwys Deliveroo, JustEat, Monzo ac Revolut); a Delio’n cael ei ddewis o fwy na 200 o geisiadau ledled y byd i gymryd rhan yn Lab Arloesedd Technoleg Ariannol 2021 a noddir gan Accenture yn Efrog Newydd (lle byddant yn cymryd rhan ochr yn ochr â’r busnesau technoleg ariannol disgleiriaf o Ganada, Israel, Singapore a’r Unol Daleithiau).

“Ennill gwobrau a chlod ar y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol”

Mae’r enghreifftiau bywyd go iawn hyn o’n busnesau newydd, ein busnesau bach a’n busnesau sefydlog yn adlewyrchu’r rhesymau pam y nododd Ron Kalifa fod Cymru yn ganolfan allweddol o ran technoleg ariannol yn ei adroddiad a noddir gan lywodraeth y DU. Ac mae’r cyflawniadau hynny a gydnabyddir yn fyd-eang hefyd yn dilysu barn FinTech Wales bod gennym y potensial yn ein gwlad i ddod yn glwstwr technoleg ariannol o enw da ledled y byd.

Mae’r clod haeddiannol ar gyfer Yoello (a lansiwyd yn 2020) a Delio sy’n bum mlwydd oed yn dangos bod busnesau newydd technoleg ariannol llwyddiannus yn dod i frig y twndis ac maent yn aeddfedu tuag at faint canolig ystyrlon – sy’n faen prawf allweddol ar gyfer tyfu unrhyw glwstwr o unrhyw fath. Ac mae’r ddwy seren olau honno mewn cwmni da…

“Mae’r twndis yn llenwi â busnesau newydd, busnesau bach a busnesau sefydlog”

Dros yr wythnosau diwethaf, mae ein herthyglau nodwedd wedi dangos sut mewn cwta dair blynedd, mae Coincover wedi sefydlu safon y byd am gryptoarian o’u swyddfa ym mhrifddinas Cymru. Rydym wedi archwilio sut mae busnes newydd Ship Shape VC wedi creu llwyfan argymhelliad unigryw sy’n defnyddio algorithmau sy’n helpu busnesau newydd technoleg ariannol i nodi’r buddsoddwyr a chwmnïau cyfalaf menter sy’n iawn iddynt. Ac rydym wedi darganfod sut bydd Stock Up Mayo Twala yn lansio ym mis Medi eleni, gyda chenhadaeth i sicrhau ffordd o greu cyfoeth mwy hygyrch i bobl dan anfantais economaidd-gymdeithasol.

“Cydweithio o’r radd flaenaf rhwng cwmnïau a phrifysgolion”

Datblygwyd llwyfan Stock Up gan Brifysgol De Cymru ac mae’n adlewyrchu’r cydweithio o’r radd flaenaf rhwng cwmniau technoleg ariannol a’r byd academaidd yn ein rhanbarth. Mae Grŵp Ymchwil Technoleg Ariannol Prifysgol Caerdydd ar ei ffordd i ddod yn sefydliad a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn arweinydd gwirioneddol mewn ymchwil technoleg ariannol rhyngddisgyblaethol, ar ôl gweithio’n llwyddiannus i ddatblygu arloesedd gydag ActiveQuote, Admiral, Confused a Wealthify, yn ogystal â chael y weledigaeth i sefydlu MSc technoleg ariannol blwyddyn. Ar draws y brifddinas, mae Ysgol Dechnoleg Met Caerdydd wedi dwyn ynghyd rai o academyddion a meddylwyr technoleg ariannol mwyaf blaenllaw’r byd, i helpu i feithrin y clwstwr hwn sy’n ehangu’n gyflym yn ne-ddwyrain Cymru.           

“Mae’r holl feini prawf allweddol ar gyfer adeiladu clwstwr o’r radd flaenaf yn cael eu bodloni”

Does dim lle i fod yn hunanfodlon, ond mae popeth uchod yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol – yn enwedig gan ei bod yn ymddangos bod y cynhwysion craidd sydd eu hangen i greu rhywbeth arbennig yn y gofod technoleg ariannol yn bresennol. Rydym yn sicr wedi gweld yn ein cyfres sut mae’r meini prawf allweddol o allu adeiladu ar fàs critigol sy’n bodoli eisoes, o elwa o gydweithio academaidd a diwydiant – a meddu ar gymuned ‘technoleg ariannol’ gydwybodol – eisoes wedi’u bodloni.

“Ni allai fod adeg bwysicach am fodolaeth technoleg ariannol yn y rhanbarth” 

Mae’r geiriau olaf (am y tro) yn mynd i Sarah Williams-Gardener, Prif Swyddog Gweithredol  FinTech Wales – y gymuned sy’n arwain twf y sector diddorol hwn yn ein rhanbarth:

“Mae cyflawniadau rhyfeddol Delio, Yoello a’n llu o gwmnïau technoleg ariannol eraill yn dangos y gallwn lwyddo ar lwyfan cenedlaethol a byd-eang. Mae hyn yn hanfodol i’n heconomi ac i adeiladu agwedd at dwf yma yn y rhanbarth – ond mae hyd yn oed yn fwy na hynny. Mae’r dechnoleg, y cynhyrchion a’r gwasanaethau rydym yn eu gweld yn esblygu yma yn helpu i bweru modelau busnes newydd ar gyfer gwasanaethau ariannol – ac yn y broses sy’n mynd i’r afael â materion cymdeithasol allweddol, heriau amgylcheddol a dyfodol gwaith yn ei gyfanrwydd. Ni allai fod adeg bwysicach na’r amser hwn am fodolaeth technoleg ariannol.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.