Dirywiad dybryd, ond nid yw’r rhagolygon yn dywyll

Categorïau:
Arwain Agweddau

Yn yr amgylchiadau cyfredol, fe all hi ymddangos yn ddideimlad hyd yn oed siarad am economeg a chyllid.  Dylid ei gymryd yn ganiataol ein bod yn llawn cydymdeimlad â’r teuluoedd yr effeithiwyd arnynt gan yr afiechyd erchyll hwn, ac rydym yn ddiolchgar i’r gweithwyr gofal iechyd ymroddedig sy’n eu cynorthwyo.

Rydym yng nghanol y dirywiad economaidd mwyaf dramatig mewn hanes modern.  Yn yr UD, fe welsom y nifer o hawliadau diweithdra newydd y byddech yn disgwyl eu gweld mewn cylch busnes llawn wedi’u cywasgu i bedair wythnos.  Yn y wlad hon, mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (OBR) wedi darogan 35% o ostyngiad mewn Cynnyrch Domestig Gros am yr ail chwarter.

Mae hwn yn argyfwng unigryw mewn llawer ffordd – ei raddfa, y sydynrwydd y darfu iddo ddigwydd, y ffordd y daeth yn amlwg ar unwaith i bawb y byddai hwn yn ddirywiad nerthol, dirdynnol, ac wrth gwrs ei achos: dyma’r dirywiad bwriadol cyntaf, a gynlluniwyd i atal lledaeniad yr haint Covid-19.

Ar un ystyr, fodd bynnag, mae’n debyg i’r rhan fwyaf o’r lleill.  Pan fo rhywbeth dramatig yn digwydd nad oeddem yn ei ragweld, fe deimlwn yn siomedig â’n hanallu i’w weld o flaen llaw.  Ar ôl sylweddoli braidd yn hwyr y dylasem fod wedi’i weld yn dod, ac mor bwysig ydyw, rydym yn casglu o hynny ac yn credu na wna’r economi byth ymadfer.  Ond mae yn ymadfer, ac ni chredaf y bydd y tro hwn yn wahanol mewn unrhyw ffordd. 

Mae yna ffactorau anfesuradwy dirifedi ar hyn o bryd, ond mae’n ymddangos fel petai’r haint yn arafu yn y rhan fwyaf o’r gwledydd yr amharwyd arnynt, yn cynnwys y Deyrnas Unedig.  Mae hyn yn caniatáu i lywodraethau lacio’r cyfyngiadau  yn araf ar deithio a chyfarfod – cyfyngiadau a oedd yn anochel wedi arwain at y cau economaidd hynny.  Hyd yn oed os nad yw’r haint yn parhau i arafu, mae’n bosibl y gall graddfa neilltuol y difrod dichonol a wneir beri i lywodraethau addasu’r ymagwedd gyfredol.

Gall pethau ddechrau symud, felly, ac yn gymharol fuan, oherwydd nad yw difrod ar y raddfa hon – ac sy’n taro’r teuluoedd tlotaf galetaf – yn gynaliadwy am fwy nag wythnosau neu fisoedd.
Ni fydd y cymorth a gynigir gan y llywodraeth a’r banciau yn cael ei ddileu unwaith y bydd pethau’n dechrau mynd yn ôl yn y cyfeiriad iawn, ac felly fe allem gefnu ar hyn gyda chyfnod estynedig o gymorth polisi, ochr yn ochr ag adfywiad hyder, pobl yn dychwelyd i weithio, a gwelliant mewn gweithgaredd economaidd yn gyffredinol.  

I’r Bartneriaeth Twf Economaidd a’r Fargen Ddinesig, yr hyn sy’n wirioneddol bwysig yw ein bod yn canolbwyntio ar yr hirdymor, nid dim ond ar y chwe mis nesaf.   Felly, er y bydd yn rhaid inni gydnabod natur syfrdanol y dirywiad hwn, mae’n rhaid inni hefyd gydnabod efallai na fydd y gwaethaf ohono yn para yn hir: fe ddechreuodd yn gyflym iawn, ond fe allai ddechrau gwella’n gymharol gyflym hefyd.  Roedd y gostyngiad mewn Cynnyrch Domestig Gros yr oedd Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn ei ddarogan am yr ail chwarter yn syfrdanol, ond roedd yr adferiad mewn Cynnyrch Domestig Gros roeddynt yn ei ragfynegi am weddill y flwyddyn bron mor ddramatig.

Mae hon, serch hynny, yn adeg erchyll o anodd: mae’r gostyngiadau mewn gweithgaredd economaidd rydym wedi’u gweld yn ddigynsail.  Nid dim ond mater o ystadegau economaidd sych ydyw: mae busnes wedi dod i ben i lawer o gwmnïau, ac felly mae’r dyddiau hyn yn rhai dychrynllyd i ddefnyddwyr a busnesau bach yn neilltuol, lle mae mwyaf o angen cymorth.  Mae swyddfa’r Fargen Ddinesig yn gwneud ei rhan i wneud yn sicr bod busnesau’n ymwybodol o ba gymorth sydd ar gael yn ystod yr argyfwng, ac yn rhoi cyhoeddusrwydd ac yn rhoi pobl mewn cysylltiad â ffynonellau cymorth o’r fath.

Ond mae’n rhaid inni beidio â chael ein bwrw oddi wrth ein ffocws hirdymor, sef ceisio cyflenwi twf cynaliadwy, teg a masnachol ddefnyddiol a all bara, nid dim ond drwy wythnosau a misoedd yr argyfwng ond i’r cyfnod hwy. 

Gan edrych i’r cyfnod hwy, mae’n sicr yn debygol y bydd rhai pethau’n newid o ganlyniad i’r hyn rydym wedi’i brofi, ond efallai nid cymaint ag y mae pobl yn ei gredu.    

Un peth fydd fwy na thebyg yn newid er y gwell yw’r ffordd y mae pobl yn ystyried yr hyn rydym yn ei feddwl amdano fel sgiliau sylfaenol, y rolau cymorth allweddol sydd gan bobl a gaiff yn aml eu diystyru.  Maent yn cael o’r diwedd rywfaint o gydnabyddiaeth am eu gwaith caled a’u gofal, ac fe all y gwerthfawrogiad hwn bara wedi i’r adferiad gyrraedd.  Rydym bob amser wedi bod yn awyddus i geisio cynorthwyo’r economi sylfaenol, oherwydd ein dyletswydd yn y Fargen Ddinesig yw nid yn unig sicrhau twf sy’n fasnachol, ond twf sydd hefyd yn gynhwysol a thecach.  

Gall y sector technoleg, sef sector roeddem yn canolbwyntio’n bendant iawn arno yn y dechrau, ond cael ei gryfhau gan yr argyfwng hwn, ac fe fydd pobl yn canolbwyntio mwy, nid llai, ar wyddorau bywyd, hefyd.  Nid dim ond mater o’r gweithgareddau gwerth ychwanegol uwch, ymchwil-ddwys ydyw: rydym hefyd yn gweld technoleg newydd fel printio 3 dimensiwn hefyd yn cael ei defnyddio i greu a llenwi bylchau lle mae prinder Cyfarpar Diogelu Personol rydym i gyd wedi bod yn darllen amdano.  Mae gan dechnoleg bob amser y potensial i drylifo ledled ystod eang o fusnesau, a dyma’r cyfrannwr pwysicaf unigol tuag at gynyddu llewyrch yn gyffredinol.

Rydym wedi syrthio’n bendramwnwgl i goedwig drwchus a thywyll, ac nid ydym allan ohoni eto.  Ond nid oes yna reswm dros gredu na fyddwn allan ohoni cyn bo hir iawn, ac mae gennym bob rheswm dros gredu bod y rhagolygon dros y cyfnod hwy i ardal y Fargen Ddinesig yn dal i fod yn ddisglair. 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.