Diwydiannau Creadigol Prifddinas-ranbarth Caerdydd: Rhoi sylw i dalent o’r radd flaenaf

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Gellid dweud bod creadigrwydd yn rhan o DNA Cymru. Ond am flynyddoedd lawer, roedd y genedl hon o gantorion a storïwyr yn ymddangos yn swil i ddangos ei photensial llawn. Nid yw hynny’n wir mwyach. Mae llwyddiant diwydiant teledu a ffilm Cymru dros y degawd diwethaf wedi bod yn aruthrol. Mae gwneuthurwyr ffilmiau’r byd yn heidio yma i fanteisio ar y lleoliadau hyfryd, y cyfleusterau o’r radd flaenaf a’r ffynhonnell gyfoethog o arbenigedd lleol. Ar yr un pryd, mae pobl dalentog Cymru yn creu drama Gymreig wreiddiol ac yn ei hallforio i’r byd. Roedd His Dark Materials, A Discovery of Witches, Industry, Doctor Who, Casualty, Brave New World, Dream Horse, War of The Worlds, Apostle, Episodes of Gangs of London, Sex Education, The One, The Accident, Keeping Faith, a Gavin and Stacey OLL wedi’u gwneud ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd i’r byd eu mwynhau.

Os ydych wedi bod i’r sinema neu wedi gwylio set flwch yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’n debygol eich bod wedi gweld rhywbeth sydd wedi’i ffilmio neu ei gynhyrchu yng Nghymru. Mae Hinterland, Transformers: The Last Knight, King Arthur: Legend of the Sword, Born to Kill a Harry Potter and the Deathly Hallows yn rhai enghreifftiau yn unig o’r cynyrchiadau proffil uchel sydd wedi dewis Cymru fel y lle i wneud dramâu a ffilmiau o safon uchel.

“Mae’r diwydiannau creadigol a chyfryngau yn cyfrannu £360 miliwn at Economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd”

Nid yw’r oes aur hon o ran creadigrwydd Cymru wedi digwydd ar hap. Trwy gymorth Llywodraeth Cymru, mae’r diwydiannau creadigol wedi dod yn un o’n sectorau sy’n tyfu gyflymaf. Gyda mwy na 1300 o gwmnïau cyfryngau (y mae 600 ohonynt ym maes Ffilm a Theledu) yn cyfrannu tua £360 miliwn GYC, mae’r sector wedi dod yn sbardun ar gyfer economi P-RC. Mae’r rhai sy’n gweithio yn y cyfryngau yn cynnwys 7% (ac yn cynyddu) o weithlu’r rhanbarth ac maent yn un o’r crynodiadau cyflogaeth sectoraidd uchaf yn y DU. Ers 2016, mae 34% o’r holl swyddi newydd yn sector cyfryngau’r DU wedi’u lleoli ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.

Mae De-ddwyrain Cymru wedi dod yn rhanbarth lle mae cwmnïau a thalent greadigol yn ffynnu – yn ganolfan gydnabyddedig ar gyfer cynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau ac yn gartref i fusnesau sydd wedi ennill gwobrau BAFTA, Emmy ac RTS sy’n gwthio’r ffiniau creadigol yn y wlad hon ac yn fyd-eang, gyda chysylltiadau masnach rhyngwladol sy’n datblygu’n gyflym a mentrau arloesol ar gyfer hyfforddi’r gweithlu.     

“Mae ecosystem greadigol Prifddinas-ranbarth Caerdydd bellach ar waith”

Mae ecosystem greadigol CCR bellach ar waith i ddatblygu’r llwyddiant hwn ymhellach fyth, gydag enwau blaenllaw’r diwydiant fel Bad Wolf, Bang Productions, Dragon Studios, Gorilla Post-Production a Mad Dog Casting yn rhan bwysig iawn o wead y maes creadigol. Nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod stiwdios mawr a ffigyrau nodedig yn y diwydiant creadigol yn dewis Cymru dros leoliadau eraill yn y byd. Wrth gwrs, mae gan ein Rhanbarth asedau naturiol anhygoel, ond nid ein golygfeydd gogoneddus yn unig sy’n llwyddo i ddenu’r rhai creadigol. Yr agwedd economaidd yw’r atyniad mewn gwirionedd ac yn bennaf oherwydd strategaeth hirdymor gan Lywodraeth Cymru, dan arweiniad ei Phanel Sector Diwydiannau Creadigol.

Ers ei sefydlu yn 2010 mae Panel y Sector Diwydiannau Creadigol wedi chwarae rhan ganolog wrth ddenu dros £100m o fuddsoddiad i Gymru. Bu cymorth y panel yn helpu i ddod â Stiwdio Pinewood Cymru a Wolf Studios Wales i Gaerdydd – a Bay Studios i Abertawe – cyfleusterau sydd rhyngddynt eisoes wedi cynnal cyfres ddrama Amazon Prime Y Casgliad sydd i fod wedi’i lleoli ym Mharis, Da Vinci’s Demons a grybwyllwyd uchod a ffilm nodwedd Netflix Apostle. A phan ystyriwch fod y cyfleusterau hyn yn elwa ar agosrwydd tri pharc cenedlaethol – Eryri, arfordir Sir Benfro a Bannau Brycheiniog – y mae pob un ohonynt wedi’i ddefnyddio fel lleoliad ffilmio ar gyfer amrywiaeth o gynyrchiadau yn y gorffennol, mae’r rhesymau dros sefydlu cynyrchiadau yng Nghymru yn hawdd eu deall.

“Tyfu’n frodorol yn ogystal â thrwy fewnfuddsoddiad”

Nid mewnfuddsoddiad yn unig sy’n bwysig, wrth gwrs. Sefydlwyd Sgrîn Cymru yn 2002 i ddarparu cymorth logistaidd i gynyrchiadau brodorol, yn ogystal â gweithio i ddenu cynyrchiadau o’r tu allan i Gymru, gan ddefnyddio Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru sy’n werth £30m. Mae’r weledigaeth a’r rhagwelediad yna wedi arwain at ddatblygu Clwstwr Creadigol gydag uchelgeisiau byd-eang – ac mae lansio Cymru Greadigol yn 2020 yn rhoi hwb newydd arall, gan gynnig gwasanaeth symlach a deinamig sy’n cyd-fynd ag anghenion y diwydiant creadigol cyfan (a sicrhau budd uniongyrchol ar ffurf cronfa argyfwng gwerth £18m ar gyfer y sectorau diwylliant, creadigol a chwaraeon yng Nghymru).

Wrth edrych i’r dyfodol, bydd ffocws Cymru Greadigol ar ddull rhanbarthol ac is-sector mwy penodol yn datblygu’r sgiliau cywir i gefnogi twf parhaus – gan gydnabod na ellir gwneud hyn ar wahân ac y bydd angen gweithio’n agosach gyda phartneriaid yn y diwydiant ac undebau llafur, yn enwedig o ran hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y diwydiant.

“Mae Cymru’n gweithio’n galed i greu’r llif talent”

Gyda’r holl weithgarwch hwn, mae’n amlwg bod Cymru’n gweithio’n galed i greu’r llif talent o weithwyr proffesiynol brodorol medrus iawn mae eu hangen ar y diwydiant – o ddylunwyr colur a gwisgoedd, effeithiau arbennig a pheirianwyr sain, i reolwyr lleoliadau, rheolwyr cynhyrchu a’r llu o sgiliau crefft mae eu hangen i adeiladu’r setiau ysblennydd sy’n swyno cynulleidfaoedd ledled y byd.

Mae’r genhedlaeth nesaf o griwiau yn cael eu hyfforddi trwy’r cyrsiau ymarferol yma yn y Brifddinas-Ranbarth – yn Atriwm Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd, a thrwy’r astudiaethau creu gwisgoedd arbenigol ar gyfer y sgrîn a’r llwyfan yng Ngholeg y Cymoedd, yn ogystal â’r cwrs Animeiddio, Gemau ac Effeithiau Gweledol ym Mhrifysgol De Cymru. A dim ond y mis diwethaf, cyhoeddodd y National Film & Television School (NFTS) y byddai’n creu hyb cenedlaethol ym mhencadlys newydd BBC Cymru yn Sgwâr Canolog yng nghanol Caerdydd, gan ganolbwyntio ei weithgarwch ar gefnogi graddedigion diweddar iawn i fagu’r sgiliau angenrheidiol i naill ail ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig neu bontio’n llwyddiannus i’r diwydiannau creadigol. Fel y nododd Jon Wardle, Cyfarwyddwr NFTS: “Mae diwydiannau creadigol Cymru yn ffynnu a bydd hyn yn creu llwybr clir i swyddi.”

“Cyfres Newydd yn y Flwyddyn Newydd i Daflu Goleuni ar y Dalent a’r Cyfle yn ein Mysg”

Fel un o Sectorau Blaenoriaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’n galonogol iawn gweld cymaint o ddatblygiad cadarnhaol yn digwydd yn y Diwydiannau Creadigol, er gwaethaf effaith y pandemig.

I ddathlu hyn, ac i dynnu sylw at amrywiaeth a safon aruthrol y dalent sy’n bodoli yn ein plith (a’r cyfleoedd y mae’r sector yn eu cynnig ar gyfer cyflogaeth foddhaus a gafaelgar i’n pobl), byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau’r mis nesaf a fydd yn cynnwys cyfweliadau gyda ffigyrau a’u mewnwelediadau o bob rhan o Fyd Creadigol Cymru – gan archwilio’r rhesymau dros eu llwyddiant a chwmpasu’r llu o gyfleoedd hyfforddi a gyrfaol sydd ar gael i bobl o bob cefndir yn y sector hwn sydd o’r radd flaenaf.

Dylai’r erthyglau fod yn hynod ddiddorol……..     

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.