Diwylliant Sy’n Effro i Risg

Categorïau:
Arwain Agweddau

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Rwyf bob amser wedi bod o’r farn bod sector cyhoeddus mwy effeithiol ac effeithlon yn dibynnu ar beidio â chadw at yr arferion na chânt fawr o effaith ond sy’n ein cadw’n ddiogel – ond  gwthio am y math o arferion arloesol sy’n gwneud i bethau weithio’n well i’r  cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.  Mae angen i bob sefydliad, boed yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r sector cymunedol angen i bobl i ddeall a chymryd risgiau sydd wedi eu hystyried a’u mesur.  Pe bai pawb yn cydymffurfio ag arferion nad ydynt yn gweithio mewn gwirionedd neu’n gwneud unrhyw wahaniaeth ond yn ein cadw’n ddiogel ac yn gwrthod cymryd risg – yna byddai cynnydd yn annhebygol iawn

Mae sicrhau bod gan P-RC ddyfodol cynaliadwy a gwydn, yn dibynnu ar wneud cynnydd. Nid yw hyn dim ond am fod y rhanbarth yn cael ei ystyried ‘ar ei hôl hi’ ar lawer o fynegeion cystadleurwydd a chynhyrchiant, ond am yr achosion o dlodi ac anghydraddoldeb yn parhau’n rhy uchel a’r bwlch rhwng y lleoedd mwyaf a lleiaf llewyrchus, yn dal yn rhy lydan. Mae P-RC yn rhedeg cronfa fuddsoddi agored gwerth £500M drwy ei raglen Bargen Ddinesig. Mae hon yn agored i bawb – ar yr amod bod cysondeb â’n hamcanion, ein nodau a’n fframwaith buddsoddi. Mae hyn yn edrych ar rôl y cyrff cyhoeddus sydd y tu ôl i P-RC fel un o rai sy’n siapio’r farchnad a chyd-fuddsoddwyr, gan geisio risg er mwyn cael eu gwobrwyo a chynnull o amgylch rhai o heriau cymdeithasol ac economaidd mawr y dydd. Mae gwobrwyo yn y cyd-destun hwn yn golygu effaith economaidd a ffyniant a rennir ac i’r perwyl hwnnw mae cymryd risg yn dod â chyfrifoldeb sylweddol yn ei sgil.

Nid yw’r darn am gyfrifoldeb bob amser yn hawdd nac yn syml. Os aiff pethau o chwith ac er gwaethaf mesurau diogelu cynhwysfawr yn y byd, bydd adegau pan fydd yn digwydd, mae’n iawn bod pobl yn cael eu dwyn i gyfrif mewn modd priodol. Fodd bynnag, gall y bai a’r elyniaeth ddidrugaredd a all gyd-fynd â hyn yn aml, deimlo’n gwbl anghymesur ag ymdrechion a wnaed yn ddidwyll. Nid yw’n syndod bod yna osgoi ar unrhyw fath o risg o gwbl weithiau. Fodd bynnag, credwn mai’r ffordd well o weld risg, yw fel rhywbeth y mae angen ei ddeall a’i reoli’n gyson.

Mae ein Polisi Rheoli Risg Menter newydd yn eistedd ochr yn ochr â’n Fframwaith Buddsoddi ac yn helpu i wneud synnwyr o’n hamgylchedd risg drwy sefydlu’r cyd-destun, nodi a dadansoddi risg, gwerthuso risg ac yn olaf, ymateb i risg.  Mae’n helpu i sefydlu naws ein hymagwedd ac yn gosod strwythurau a systemau ger bron sy’n cydnabod yr amgylchedd y mae risg yn gweithredu ynddo. Fel rhaglen ddatblygu economaidd, mae ein risgiau’n wahanol i awdurdodau lleol partner sy’n rheoli gwasanaethau sy’n amrywio o iechyd y cyhoedd i addysg a gofal cymdeithasol.  Er hynny, mae ein hamgylchedd risg yn un arwyddocaol lle mae’n rhaid i dystiolaeth gadarn, diwydrwydd dyladwy, arfarniadau, data a dadansoddi oll eistedd ochr yn ochr â barn gall.

Hyd yma felly ein dull gweithredu oedd:

  • Bod yn glir am ein ‘llinellau coch’ a’n trothwyon goddefiant ar gyfer gwahanol fathau o weithgarwch
  • Mae aros yn driw i’n pwrpas a sicrhau bod buddsoddiadau a’r broses sy’n arwain at y buddsoddiadau hynny yn adlewyrchu nid yn unig ein gweledigaeth a’n hamcanion – ond yn cynnal ein gwerthoedd a’n delfrydau.
  • Siarad â diwylliant sy’n effro i risg – lle rydym yn rheoli risg drwy gydol oes prosiect a rhaglen ac yn sicrhau bod risg yn gymesur â gwobrwyo ac â chyfrifoldeb
  • Sefydlu llinellau amddiffyn allweddol drwy ddefnyddio arweinyddion ein prosiectau i berchnogi risg, ein panel buddsoddi a’n bwrdd rhaglen i oruchwylio risg, archwilio i ddod ag annibyniaeth i’r broses risg a’r Cabinet Rhanbarthol i gymeradwyo prosiectau yn y pen draw
  • Arddangos llywodraethiant da drwy system o gyrff, pwyllgorau a chraffu rhwydweithiol
  • Arfer buddsoddi cyfrifol – gan ganolbwyntio ar yr Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethiant (ACLl), Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a gwaith parhaus i ddatblygu polisïau effaith lleol ar gyfer cronfeydd ailgylchu, cymorth ar gyfer Cyflog Byw Go Iawn a Gwaith Teg.
  • Datblygu llythrennedd carbon drwy’r broses risg – mae hon yn rhaglen barhaus i’w hymgorffori drwy ein strategaeth fuddsoddi ddiwygiedig a sicrhau bod amcanion sero net yn cael eu hymgorffori mewn asesiadau risg
  • Drilio’r risgiau cyfreithiol ac ariannol drwy ein timau cynghori arbenigol ynghyd â diwydrwydd dyladwy cadarn
  • Canolbwyntio ar addasu’r amgylchedd macro-risg yn gyson

Gall diwylliant naill ai gefnogi neu gyfyngu ar arloesedd a datblygiadau.  Mae mynd i’r afael â methiant yn rhan o hyn ac er fy mod ar gof a chadw yn dweud, yn aml y methiant mwyaf yw methiant drwy hepgor, nid yw hynny’n golygu y dylem felly gofleidio methiant sy’n gysylltiedig â gwneud, ychwaith. Mae’r rhan fwyaf o lwyddiannau wedi dod ar draws problemau a heriau ar hyd y daith – yr hyn a’u gwnaeth yn llwyddiannus yn y pen draw oedd addasu, newid cwrs, cynllunio wrth gefn a dyfalbarhad. Mae rheoli risg yn ddeallus a chydag uniondeb yn gofyn am ymagwedd ddiwylliannol tuag at risg a dyna pam yr ydym yn cymryd bod yn effro i risg, o ddifrif.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae'r symudiad tuag at Economi Werdd, sy'n gosod targed o ddim allyriadau erbyn 2050, yn newid y ffordd y mae pobl yn gweithio ac yn byw yn gyflym ledled y DU. Gan fod angen cyflawni canran sylweddol o ddatgarboneiddio erbyn diwedd y degawd hwn, bydd cyflymder y trawsnewid yn aruthrol i bawb ac o bosibl yn ddryslyd i lawer. Mae Leigh Hughes, Cyfarwyddwr CSR Bouygues Construction yn y DU a Chadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC), yn poeni y gallai maint y newid ddrysu pobl a golygu ein bod yn colli'r cyfleoedd sydd o'n blaenau, ar gyfer sgiliau a bywyd yn gyffredinol.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.