“Drwy’r Drych” – Pennod 2: Front Door Communications

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol
Sgiliau

Croeso i’r ail yn ein cyfres yn ystyried effeithiau beunyddiol y mae’r haint Coronafeirws yn eu cael ar ddetholiad o fusnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy wahanol safbwyntiau person graddedig sydd newydd ei phenodi a’u rheolwyr priodol.

Mae ein hail erthygl yn ymdrin â Front Door Communications (FD Comms)  – asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol a marchnata cynnwys a leolir yng Nghymru – ac un o’n busnesau bach niferus ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n gwneud eu gorau glas i gynnal “busnes fel arfer” yn yr amseroedd digynsail hyn.

Gwnaethom siarad â Kath Chadwick, sydd, ynghyd â Lynsey Walden, yn un o bartneriaid sylfaenu  FD Comms, am yr heriau y mae “cyfyngiadau symud” yr haint Coronafeirws yn eu golygu i’w busnes.  Dywedodd Kath wrthym:

Roeddem wedi achub y blaen ar y rhan fwyaf yn y gwaith o bontio i weithio o gartref.  Er lles iechyd a diogelwch, fe wnaed y penderfyniad i gau’r swyddfa wythnos o flaen y cyhoeddiad ar y 23ain o Fawrth, ac felly rydym yn awr wedi gwirioneddol hen arfer â’r ffyrdd newydd o weithio.

“Roedd yr her fwyaf i ni yn llai am fynediad at systemau a phroblemau ynghylch gallu’r rhwydwaith y mae busnesau mawr wedi gorfod ymdrin â nhw – mae gennym oll bopeth y mae arnom ei angen ar ein gliniaduron ac rydym yn eitha’ hunangynhaliol – i ni, roedd yn ymwneud yn fwy â sicrhau ein bod, gyda’r holl alwadau ychwanegol ar ein hamser gartref â theuluoedd a phlant ifainc i roi sylw iddynt, yn gallu darparu’r cymorth pedair awr ar hugain angenrheidiol i’n cleientiaid.”

Un o’r manteision o fod yn dîm clos bychan yw’r ffaith bod FD Communications yn gyfarwydd iawn ag amgylchiadau personol y naill a’r llall ac yn gallu cyd-dynnu fel tîm i greu’r hyblygrwydd sydd ei wir angen y mae ar y rheiny â phlant ifanc yn neilltuol ei angen i fod yn gallu amrywio oriau gwaith o amgylch galwadau gofal plant a gwaith cymar.

Ychwanegodd Kath : “Rwyf yn wirioneddol falch o’r ffordd rydym oll wedi cefnogi’n gilydd yn y ffordd newydd o weithio, yn neilltuol y gofal a’r cydymdeimlad rydym yn ei ddangos yn barhaus i’n gilydd tra ein bod ar yr un pryd yn parhau i gyflenwi’r gwasanaeth y mae ein cleientiaid yn ei ddisgwyl a’i haeddu gennym.

“Rwyf hefyd yn wirioneddol falch o fod yn rhan o rwydwaith busnes sy’n gofalu am gyd-fusnesau.  Er enghraifft, fe wnaed argraff eithriadol arnaf gan y ffordd y mae rhai cleientiaid wedi mynnu talu ffioedd ar ddiwrnod derbyn eu hanfoneb i’n helpu â llif arian, a hefyd gan sefydliadau fel Sefydliad y Cyfarwyddwyr am y gofal a’r consyrn y maent wedi’i ddangos tuag atom.  Mae’n galonogol teimlo’n rhan o gymuned fusnes glos sydd eisiau cefnogi’i gilydd mewn unrhyw ffordd y gallwn drwy gydol yr adegau anodd hyn.”    

Pan ofynnwyd iddi a oedd yr haint Coronafeirws wedi newid llawer ar ofynion cleientiaid ynteu a oeddynt wedi canfod bod y math o bethau y maent yn gwneud mwy ohonynt wedi newid, fe ddywedodd Kath: “Un o’r newidiadau mwyaf rydym wedi’i weld yn amlwg yw’r arafu a’r gohirio gwaith yn y sectorau lletygarwch / hamdden, yn ogystal â thynhau cyffredinol o ran gwariant yn gyffredinol.  Fodd bynnag, ar yr ochr gadarnhaol, rydym wedi profi cynnydd cyfatebol ar gyfer gwaith sy’n cynorthwyo recriwtio.  Mae Acorn Recruitment, er enghraifft, yn un o’n cleientiaid, ac rydym wedi bod yn weithredol gysylltiedig â chynorthwyo’u hymgyrchoedd recriwtio ar gyfer cyfuniad o’r Byrddau Iechyd a chadwyn cyflenwi dosbarthu bwyd, ochr yn ochr ag ymgyrchoedd recriwtio helaeth eraill ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid eraill.”

Fel pob busnes arall, mae FD Communications wedi bod yn defnyddio Microsoft Teams, Skype, Zoom ar gyfer cyfarfodydd tîm mewnol a chyfarfodydd cleientiaid, fel ei gilydd, a gwneud yn sicr eu bod yn rhoi galwad fideo i bawb yn y tîm o leiaf unwaith yr wythnos.  Maent hefyd wedi sefydlu grŵp Whats App sy’n darparu allfa ar gyfer hiwmor a sgyrsiau beunyddiol ysgafn rydym oll yn eu cymryd mor ganiataol pan ydych wedi’ch lleoli wrth ochr eich cydweithwyr.  Pan ofynnwyd iddi beth mae hi’n ei golli fwyaf am fywyd swyddfa, fe ddywedodd

Kath: “Y rhyngweithio bychan hwnnw, y ‘Beth rydych yn ei feddwl o hyn neu llall’ ysbeidiol sy’n gwneud i’r olwynion droi’n gyflymach.  Mae’r adeiladu ar syniadau’r naill a’r llall yn ymddangos ei fod yn gweithio ychydig bach yn well wyneb yn wyneb nag y mae ar sgrîn a rannir â’r tîm neu mewn galwad ffôn.  Ar yr ochr gadarnhaol, fodd bynnag, mae’n ein gorfodi ni oll i fod yn fwy annibynnol a bod yn hyderus yn ein sgiliau’n hunain, ac nid drwg o beth yw hynny.”

Yn olaf, pan ofynnwyd iddi am yr heriau o reoli’r person graddedig a benodwyd yn ddiweddar gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, Annie Harding, fe ddywedodd Kath: “Pa heriau…?  Mae Annie wedi addasu’n ardderchog i’r newid mewn ffyrdd o weithio.  Fel y rhan fwyaf o raddedigion, mae’i dealltwriaeth o dechnoleg yn wych, ac felly nid yw hynny’n rhoi dim problem o gwbl ond mae hi hefyd wedi defnyddio’r cyfle hwn i afael yn yr awenau gan ddangos inni beth mae hi’n gallu’i  wneud, gyda’r oruchwyliaeth leiaf.  Ie, yn sicr, mae trafod cysyniadau ac adolygu allbwn yn cymryd ychydig yn hwy pan gaiff ei wneud ar y ffôn a thrwy sgriniau a rannir, ond nid yw wedi cael unrhyw effaith ar ein gallu i barhau i sicrhau ein bod yn darparu cynnwys o’r radd flaenaf i’n cleientiaid.  Mae’i brwdfrydedd hi hefyd yn cynnal y gweddill ohonom i fynd pan ydym yn cydbwyso straeniau beunyddiol bywyd, yn ogystal ag yn gweithio amser llawn.”  

Gwnaethom hefyd siarad ag Annie am yr heriau o fod yn berson graddedig cymharol newydd mewn busnes sydd wedi gorfod symud o fod wedi’i leoli mewn swyddfa i fod wedi’i leoli yn y cartref o fewn misoedd ar ôl iddi gael ei phenodi.

Yn gyntaf, fe wnaethom ofyn i Annie sut y canfu wybodaeth am y Cynllun Graddedigion a’r rôl:

“Fe ganfûm am y rôl Gyfathrebu yn gyntaf drwy wefan swyddi ac wedyn fe wnes ymgeisio drwy safle Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Roeddwn yn ffodus iawn gan roedd arnaf eisiau aros yn Rhanbarth Caerdydd, ac mae’r ffaith ei fod wedi’i gysylltu â chynllun mor wych yn fonws!  Roedd y broses gyfan yn hynod gyflym – o ymgeisio am y rôl, cael galwad ffôn yn ôl ac wedyn cael y cyfweliad.  Fe astudiais Ddylunio Graffeg yn y brifysgol ac fe symudais i Gaerdydd gan fy mod yn caru’r Ddinas ac eisiau gweithio yma.” 

Yn amlwg, mae bywyd gwaith pawb wedi newid yn aruthrol dros yr ychydig wythnosau diwethaf … pan ofynnwyd iddi sut mae’r haint COVID-19 wedi newid cynnwys ei diwrnod gwaith yn benodol, fe ddywedodd Annie: “Mae yna yn awr fwy o newyddion i’w monitro a phethau i fod yn ymwybodol ohonynt wrth reoli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cleientiaid.  Rwyf hefyd yn canfod bod mwy o fy amser yn cael ei ganolbwyntio ar gadw’n gyfoes mewn cynadleddau ac e-byst mwy rheolaidd.  Rwyf yn ffodus gan fy mod wedi ymsefydlu yn fy swydd cyn i bethau ddigwydd, ac fe’n hanfonwyd i weithio o gartref cyn i’r holl reoliadau ddod i rym, gan fod llawer o’n cleientiaid yn hirbell p’un bynnag, a chan fy mod yn gwneud gwaith cyfryngau cymdeithasol, nid yw’n gwneud gwahaniaeth enfawr i mi.  Os rhywbeth, fe gredaf ein bod wedi bod yn brysurach ers i’r feirws ddechrau gan fod ar gleientiaid eisiau cyhoeddi mwy o gynnwys.  Drwodd a thro, serch hynny, mae’n amgenach gennyf amgylchedd y swyddfa oherwydd ei bod hi’n haws cyfathrebu â’r tîm.”

Pan ofynnwyd iddi am ei barn o safbwynt gweithiwr ynglŷn â sut mae FD Comms wedi ymateb i’r heriau a grëwyd gan y newid hwn neu i ba raddau y mae hi’n ‘fusnes fel arfer’, fe ddywedodd Annie: “Mae busnes wedi cynyddu ac rydym yn gweithio’n galetach i ddarparu’r cymorth i gleientiaid y mae arnynt ei angen yn ystod yr adeg hon.  Rwyf i fy hun wedi bod yn cynhyrchu llawer mwy yn ystod y cyfnod hwn ond mae’n rhaid inni fod yn ofalus â’r deunydd rydym yn awr yn ei gyhoeddi gan fod angen iddo gyfleu’r neges gywir.  Mae arnom angen bod yn bwyllog gyda phob neges a anfonir.  Mae popeth yn awr fel petai’n cael ei gysylltu – mewn rhyw ffordd neu’i gilydd – â’r haint COVID-19 y dyddiau hyn.  Mae Front Door wedi bod mor gefnogol inni.  Mae gennym lawer mwy o alwadau cynadledda i allu cadw mewn cysylltiad â’r naill a’r llall.  Rydym hefyd yn defnyddio WhatsApp i gadw mewn cysylltiad , ac mae’r tîm yn wych gyda gwneud yn sicr bod pawb yn gyfforddus â’u gorchwylion, ac yn gwirio bod gennym yr holl wybodaeth a’r cyfarpar y mae arnom eu hangen i wneud ein gwaith yn effeithiol.  Fe wnaethant roi stand gliniadur  imi, ac mae gen i yn awr fy swyddfa gartref i raddau helaeth, sy’n wych!”

Pan ofynnwyd iddi beth yw ei dyheadau ar gyfer y dyfodol yn awr, ac a ydynt wedi newid o gwbl, fe ddywedodd Annie: “Mae arnaf eisiau parhau i weithio mewn marchnata digidol yn Front Door Communications a dal i fod wedi ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.  Rwyf yn caru Caerdydd ac rwyf yn caru fy ngwaith, ac felly fy mwriad yw dal gafael tynn arni!”

Yn olaf, gair olaf gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, os ydych yn gwerthuso’ch gallu ac mae arnoch angen rhagor o adnoddau i reoli ar yr adeg hon, mae Cynllun Graddedigion Prifdddinas-Ranbarth Caerdydd yn gallu helpu.  Gall y Cynllun ddarparu gwasanaeth recriwtio sydd am ddim ac wedi’i symleiddio a all baru’ch anghenion adnoddau uniongyrchol â doniau graddedigion hynod fedrus yn y rhanbarth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn canfod mwy o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, naill ai â laura.carter@cardiff.gov.uk neu â Geraldine.OSullivan@cardiff.gov.uk.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.