Dyfodol cael swydd yw miFuture

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Mae MiFuture, syniad y gyn-athrawes a’r chwaraewr Rygbi Rhyngwladol Gemma Hallett, yn creu cyfnod newydd ar gyfer ein proses yrfaoedd hen ffasiwn ar ffurf technoleg sydd wedi ei seilio ar app sy’n paru ein Cenhedlaeth Z a aned i fyd o dechnoleg ddigidol gyda chyfleoedd cyflogadwyedd lleol.

Gyda’r pandemig yn cael effaith anghymesur o bosibl ar ragolygon pobl ifanc – ac mewn byd lle mae anghenion sgiliau’n newid yn gyson – mae’n amlwg bod angen cysylltu ein pobl ifanc â llwybrau cyflogaeth, galwedigaeth a phrentisiaeth lleol mewn amser real:

Ymasiad ysbrydoledig o fewnwelediad, arloesedd a thechnoleg

Mae miFuture yn enghraifft ysbrydoledig o ymasiad mewnwelediad, arloesedd a thechnoleg. Gyda 98% o GenZ yn defnyddio ffonau clyfar, mae’n rhoi byd o gyfle yn nwylo ceiswyr gwaith, drwy app ar arddull “tinder ar gyfer gyrfaoedd”.  Ac nid yw’r dyfodol yn sefyll yn ei unfan yno, wrth i fersiwn nesa’r daith fod ar fin mynd i gyfnod profi beta. Nod Skills Bursts yw treiddio i ymddygiadau digidol ein Cenhedlaeth Z drwy ddefnyddio technegau byd gemau ar ffurf cyfres o gemau a thasgau digidol sy’n cyd-fynd â sgiliau cyflogadwyedd hanfodol trosglwyddadwy – ond nad pwyntiau yw’r gwobrau ond yn hytrach gyfatebion gyrfa lleol.

Cyffrous? Ysbrydoledig? Arloesol? Rydyn ni’n meddwl ei fod e.  Credwn hefyd ei fod yn crynhoi’r pethau y mae angen i ni eu gwneud i gyflawni ein huchelgais CCG i ddod yn rhanbarth wirioneddol Gysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn. Felly i gydnabod hynny, ac i ddathlu ei fod yn Ddiwrnod Sgiliau Cenedlaethol fe siaradon ni â Gemma Hallett, Prif Ysgogydd a Phrif Swyddog Gweithredol miFuture, i gael gwybod mwy am Skills Bursts.

Creu profiad chwilio am swydd newydd sbon

Yn gyntaf, gofynnwyd i Gemma egluro beth mae hi wedi bod yn ei greu y tu ôl i’r llenni yn miFuture…

“Rwy’n teimlo bod y pum mlynedd diwethaf wedi bod yn adeiladu at y cwestiwn hwn; ‘Beth pe gallem greu profiad  chwilio am swyddi sy’n newydd sbon?’

“Ers blynyddoedd rydym wedi bod yn y gofod hwn o fod eisiau gwthio ffiniau a dyna’n union lle’r ydym gyda Skill Bursts; cymryd technegau appiau dysgu fel DuoLingo, a’u cymhwyso i sgiliau cyflogadwyedd – ac yna gwobrwyo chwaraewyr gyda chyfleoedd swyddi a hyfforddiant amser real sy’n canolbwyntio ar y dyfodol.

“Dydyn ni ddim yn eu gwobrwyo gyda bathodynnau a sgoriau uchel yn unig, ond gyda gwthiadau megis ‘hei ti’n gwneud yn wych, mae gan Goleg Penybont gwrs adeiladu i ti’; neu ‘Mae NDEC yn rhedeg Gwersyll Seiber’ neu ‘Mae gan Newport Wafer Fab brentisiaeth y maent am i ti wneud cais amdano’. Po fwyaf maen nhw’n chwarae, y mwyaf medrus maen nhw’n dod – a’r mwyaf o gyfleoedd maen nhw’n eu derbyn.”

Darparu llwybrau at swyddi gwell yn nes at adref – mewn sectorau twf sydd â bylchau sgiliau sylweddol.

“Yn ei hanfod, mae miFuture yn darparu ymyriad amserol nad yw’n bodoli ar hyn o bryd. Os gallwn gael y mathau hyn o wthiadau i ddwylo pobl ifanc yn ddigon cynnar, ein nod yw eu hannog i ffwrdd o swyddi sgiliau sylfaenol a’u hanfon ar lwybr gwahanol sydd o fudd iddynt hwy a’r economi sgiliau lleol. Gallwn eu gwobrwyo’n llythrennol gyda llwybrau sy’n arwain at well swyddi, yn nes adref – a thuag at y sectorau sy’n datblygu, y sectorau blaenoriaeth a thwf sydd â bylchau sgiliau sylweddol.”

Defnyddio technoleg fel ateb hyperleol i symud pobl ifanc tuag at gyflogaeth a hyfforddiant ym mhob cymuned yng Nghymru.

Sut mae eich ymagwedd yn wahanol i eraill yn y gofod hwn?

“I mi, mae’n ymwneud â bod yn hyperleol ac agor drysau i sectorau sy’n datblygu, sectorau twf a blaenoriaeth. Mae rolau lleol ar gael sy’n arwain at ddyfodol boddhaus a medrus – ac mae’n rhaid i ni wneud pobl yn ymwybodol ohonynt. Ni fydd arddangos rolau corfforaethol yn Llundain neu Fanceinion i ferch 17 oed yn y Porth yn symud y nodwydd. Ni fydd yn golygu dim i berson sy’n gadael yr ysgol yn Aberystwyth na merch ar gwrs adeiladu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

“Mae rhai apps anhygoel yn y gofod hwn, gyda chwmnïau fel IBM, Vodafone a HSBC fel partneriaid mewn dinasoedd mawr yn y Deyrnas Gyfunol. Mae hynny’n edrych yn dda i’ch brand, on’d yw hi? Ond rydym yn anghofio bod 95% o fusnesau yn rai Micro (0-9 o weithwyr) a dyma’r cyflogwyr sydd yno yng nghanol cymunedau pobl ifanc. Ni all y mentrau bach ond llwyddiannus hyn gystadlu o ran canfyddiad yn erbyn yr ‘enwau mawr’, felly maent yn tueddu i ddibynnu ar ‘bwy maent eisoes yn gwybod amdanynt’ pan fyddant yn recriwtio. Rydym yn ei wneud yn wahanol, i’r gwrthwyneb i’r hyn y mae’r enwau a’r llwyfannau mawr yn ei wneud – a dyna sut rydym yn bwriadu cael effaith, gan ddefnyddio technoleg fel ateb hyperleol i symud pobl ifanc tuag at gyflogaeth a hyfforddiant ym mhob cymuned, pentref a thref yng Nghymru – ac yn y pen draw y Deyrnas Gyfunol a thu hwnt.”

Gwella’r sgiliau yn y gronfa dalent leol a’r economi drwy uwchsgilio ein pobl ein hunain.

 Allwch chi ymhelaethu ar yr hyn rydych chi’n ei olygu wrth “hyperleol”?

“Mae person sy’n gadael yr ysgol nad yw’n mynd i’r brifysgol yn llai tebygol o adael ei dref enedigol, iawn? Dyna’r adeg fwyaf tyngedfennol i mi, os gallwn ddal pobl ifanc ar yr adeg hwn a’u gwthio tuag at sectorau lleol, mae eu llwybr yn newid ac felly hefyd ansawdd eu dyfodol. Mae hefyd yn gwella’r sgiliau yn y gronfa dalent leol a’r economi drwy uwchsgilio ein pobl ein hunain.

“Mae Lynette Thomas yn y Brifysgol Agored yn honni bod ‘cyflogwyr yng Nghymru yn gwario mwy na £350 miliwn y flwyddyn ar y prinder sgiliau ond mae prynu sgiliau a pheidio â’u datblygu yn ymagwedd tymor byr’. Nid yw hynny’n gynaliadwy, ond mae llif o dalent ifanc a gaiff eu gwthio yn ddigon cynnar yn gynaliadwy.” 

Manteisio ar ymddygiad digidol presennol i ailddyfeisio’r ffordd y mae’r rhai sy’n gadael yr ysgol yn ymgysylltu â chyfleoedd.

Sut bydd troi sgiliau cyflogadwyedd yn gêm yn gweithio?

“Does dim dwywaith amdani mai sgiliau fydd yn rhoi’r gwerth mwyaf i weithwyr y dyfodol ac mae gan bobl ifanc y gallu i gyflymu eu setiau sgiliau yn llawer cyflymach na chenedlaethau blaenorol. Mae’r genhedlaeth ‘byiog’ hon yn dod i oed a bydd y ffordd y caiff sgiliau eu caffael yn newid popeth a fu o’r blaen.

“Mae 67% o Genhedlaeth Z yn chwaraewyr gemau symudol ac mae i hyfforddiant drwy gemau gyfradd gwblhau sydd 184% ynuwch na hyfforddiant nad yw’n gwneud hynny. Mae Skill Bursts yn gweithredu yn y rhyngdoriad hwn rhwng chwarae gemau a dysgu – gan fwydo yr awydd hwnnw am foddhad a gwobrau ar unwaith sydd yn ail natur i’r genhedlaeth ddigidol naturiol ar-alw hon.

“Felly mewn gwirionedd, rydym yn manteisio ar ymddygiad digidol presennol i ailddyfeisio’r ffordd y mae’r rhai sy’n gadael yr ysgol yn ymgysylltu â chyfleoedd.

Gwthio ffiniau i ysgogi set sgiliau person ifanc i gyfateb ag anghenion sectorau lleol

Beth allwn ni edrych ymlaen at gael gweld a chlywed mwy yn ei gylch yn 2021?

“Rydyn ni’n mynd ati go iawn gyda Skills Bursts, yn sicr – yn gwthio ffiniau i ddylanwadu ar sgiliau person ifanc i gyd-fynd ag anghenion y sector lleol. Byddwn yn parhau i archwilio gydag arweinwyr y Sector Seiber, Adeiladu a Digidol a byddwn yn ehangu dyfnder a lled y cynnwys a’r cyfleoedd gyda sectorau eraill hefyd.

“Rydyn ni ar fin lansio’n anffurfiol restr beta yn skills.mifuture.co.uk, i gael mwy o adborth a chyfranogiad cyn ei lansio’n swyddogol. Rydym wrth ein bodd bod Gyrfa Cymru wedi ymuno fel noddwr y Skills Burst Datrys Problemau cychwynnol a’n helpu i gyrraedd y rhai sy’n gadael yr ysgol ledled Cymru. Bydd hyn yn hanfodol i fynd i’r afael ag UX gemedig sy’n ysbrydoli cenhedlaeth ddigidol naturiol – ac rwy’n hynod gyffrous am gael y niferoedd o ddefnyddwyr i ni allu profi, dysgu a gwella ar hwn yn wirioneddol.

“Nid yw hyn wedi’i wneud o’r blaen. Mae’n brosiect gwych o gyd-greu, gwrando a dysgu gan gyflogwyr, arweinwyr sector Cymru a’r bobl ifanc eu hunain.

“Os oes unrhyw un eisiau bod yn rhan o’r bennod gynnar hon yn nhaith Skills Bursts, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.