Ein Rhanbarth ar Waith – Y diweddaraf o ran Arloesi, Cynaliadwyedd, Cynhwysiant a Chysylltedd

Categorïau:
Our Region in Action

Mae dechrau’r haf wedi dod â newyddion mawr ym mhob un o’r pedwar maes a nodwyd fel nodau allweddol i P-RC – gyda’r Phrifysgol De Cymru yn datgelu’r flwyddyn orau erioed ar gyfer arloesi a menter … ACT yn cyhoeddi Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli’r Amgylchedd … Llywodraeth Cymru’n lansio’r Rhaglen React + flaenllaw i gynnig cefnogaeth wedi ei phersonoleiddio i mewn i waith … a Thales, sydd yn arwain y byd, yn ymuno â bwrdd rheoli’r Canolfan Seibergadernid Cymru yng Nglynebwy …

 

ARLOESI

PDC yn dathlu’r flwyddyn orau erioed am arloesi mewn menter

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn dathlu blwyddyn enfawr arall o lwyddiant wrth feithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr ac entrepreneuriaeth graddedigion, drwy ystod o raglenni menter sydd wedi gweld ehangu ar ddeori graddedigion PDC i bob un o’i thri champws.

Mae cefnogaeth barhaus gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Cyllido Addysg Uwch (CCAUC) wedi helpu i sefydlu record o 3,500 o fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yn cael eu cyflwyno i entrepreneuriaeth – drwy weithgareddau codi ymwybyddiaeth sy’n cynnwys sioeau teithiol, cydnabyddiaeth, sgyrsiau ysbrydoledig a chystadlaethau sy’n annog myfyrwyr i ystyried dechrau eu busnes eu hunain.

Mae’r canlyniadau wedi bod yn drawiadol a dweud y lleiaf, gyda PDC yn cofnodi’r nifer uchaf o fusnesau newydd gan raddedigion yng Nghymru yn ystod 2021, yn ôl yr Arolwg Busnes Addysg Uwch a Rhyngweithio Cymunedol.

Mae maint y llwyddiant yn dyst i ymagwedd PDC sy’n ystyried arloesedd a menter yn rhan annatod o bopeth y mae myfyrwyr yn ei wneud, wedi’i gyrru gan strategaeth 2030 i newid bywydau a’r byd er gwell.

Un o’r mentrau newydd mwyaf llwyddiannus fu penodi Hyrwyddwr Entrepreneuriaeth o fewn pob un o’r 10 ysgol academaidd yn PDC, gan ganolbwyntio ar adeiladu menter yn rhan o bob cwrs ac amlygu syniadau busnes o bob rhan o’r sefydliad – gyda chyllid uwch nag erioed o £30,000 wedi’i ddosbarthu i fusnesau myfyrwyr a graddedigion trwy gymysgedd o o botiau pres masnach prawf o £250, dyfarniadau rhwng £250-£1,000 a wnaed drwy’r Den Syniadau Disglair, ac arian o £1,000-£5,000 a ddyfarnwyd gan y Gystadleuaeth Cynnig Springboard.

Tu hwnt i hynny, mae’r busnes newydd o Gaerdydd Stiwdio wedi ailagor ei ddrysau i entrepreneuriaid graddedig, drwy gyfrwng gofod wedi’i adnewyddu ar Gampws Casnewydd PDC, gyda bwriad i agor Stiwdio arall ar Gampws Trefforest yn haf 2022, i gefnogi graddedigion gwyddoniaeth, cyfrifiadureg a pheirianneg sy’n gobeithio dechrau neu ddatblygu eu busnes eu hunain.

 

CYNALIADWYEDD

Dadorchuddio Cwrs Amgylcheddol pwrpasol ar gyfer Cymuned Fusnes Cymru

Bellach gall arweinwyr busnes ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwblhau cymhwyster pwrpasol mewn Rheolaeth Amgylcheddol, diolch i’r darparwr hyfforddiant yn ne Cymru, ACT, sydd wedi llunio cymhwyster newydd arloesol sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau corfforaethol ymarferol newid yn yr hinsawdd.

Tynnodd uwchgynhadledd newid yn yr hinsawdd COP26 sylw at y ffaith bod gan fusnesau ledled y byd ran enfawr i’w chwarae wrth gydweithio er mwyn diogelu ein planed – gyda Llywodraeth Cymru yn arwain y ffordd wrth osod targedau uchelgeisiol i’n cwmnïau ni yn y ras i sero.

Mae Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth gyda ffocws ar Reolaeth Amgylcheddol, ACT, wedi’i anelu at arweinwyr busnes ledled Cymru, ac mae’n cyd-fynd ag addewid Llywodraeth Cymru i wneud Cymru’n Genedl Sero Net erbyn 2050.

Bydd y rhai sy’n cofrestru ar y cwrs yn dysgu sut i fonitro a rheoli effaith eu cwmni ar yr amgylchedd; yn ogystal â sut i gynnal archwiliadau amgylcheddol ar gwmnïau – gan ddod â’r wybodaeth a’r sgiliau i ddrafftio a gweithredu cynlluniau ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae gan ACT saith canolfan hyfforddi ledled y rhanbarth, yn cynnwys y Barri, Caerffili, Caerdydd, Glynebwy a Phont-y-pŵl, gan gynnig ystod amrywiol o gymwysterau yn cwmpasu dros 30 o ddiwydiannau.

 

CYNHWYSIANT

Lansio Rhaglen NEET Flaenllaw i helpu mwy o bobl i mewn i waith

Wrth i Gymru brofi cyfradd isel o ddiweithdra bron â bod gyda’r isaf erioed, mae rhaglen newydd flaenllaw gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei lansio i ddarparu cefnogaeth bersonol i bobl sy’n Ddim ar hyn o bryd mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) – gan ganolbwyntio ar helpu unigolion sy’n wynebu anawsterau a rhwystrau i sicrhau neu i aros mewn cyflogaeth barhaus.

Mae’r rhaglen newydd ReAct + yn rhoi pŵer yn ôl yn nwylo pobl fel y gallant ddod o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn iddyn nhw – gan sicrhau bod hyfforddiant hyblyg ar gael ochr yn ochr â chymorth pwrpasol wrth chwilio am swydd, gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen ReAct bresennol drwy ddarparu proses ymgeisio uniongyrchol, cefnogaeth ariannol a chyngor gyrfaoedd arbenigol am ddim.

Bydd ReAct+ yn rhoi llwybr clir i bobl o’r Gwasanaeth Cyflogadwyedd Cymru’n Gweithio i waith cynaliadwy, gan ganolbwyntio’n benodol ar helpu grwpiau sy’n agored i niwed fanteisio ar gyfleoedd gwaith trwy broses ymgeisio ar-lein newydd, cyllidebau personol wedi’u teilwra a system gymorth bwrpasol.

Y nod yw helpu’r bobl hynny sy’n teimlo’n bell iawn o’r farchnad swyddi ar hyn o bryd, gan gydnabod y rhwystrau unigryw y mae pob unigolyn yn eu hwynebu a darparu’r cymorth pwrpasol y mae pob unigolyn ei angen, boed hynny’n help gyda chost gofal plant, costau teithio, mentora neu gymorth sgiliau.

Bydd y gefnogaeth yn cynnwys:
● Hyd at £1,500 o hyfforddiant
● Hyd at £4,500 i helpu gyda gofal plant neu gostau gofal eraill
● £300 i helpu gyda chostau teithio sy’n gwneud hyfforddiant yn bosib
● Cymorth datblygiad personol o £500 er mwyn helpu i ddiddymu rhwystrau rhag gweithio – gan gynnwys mentora i gynyddu hyder personol a gwydnwch
● Mynediad at gymorthdaliadau cyflog wrth hyfforddi.

Mae cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn ReAct+ yn derbyn cymorth tuag at gyflogau blwyddyn gyntaf gweithwyr newydd, yn ogystal â chyllid ar gyfer hyfforddiant sy’n gysylltiedig â swydd – ar raglen newydd sy’n ymrwymiad allweddol yng Nghynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau Llywodraeth Cymru a lansiwyd yn gynharach eleni, gyda’r nod o sicrhau nad oes yr un person yn cael ei adael ar ôl ar hyd y daith tuag at Gymru decach a mwy cyfartal.

 

CYSYLLTEDD

Arweinydd ar lefel byd-eang, Thales, yn ymuno â Bwrdd Canolfan Seibergadernid Cymru

Mae Canolfan Seibrgadernid Cymru (CSC) wedi cyhoeddi mai yr arweinydd seiber ddiogelwch a thechnoleg byd-eang Thales yw’r nawfed sefydliad i ymuno â’i fwrdd rheoli.

Mae Thales, a gyd-sefydlodd y Y Ganolfan Ecsploetio Ddigidol Genedlaethol (CEDdG) yng Nglynebwy mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru, yn ymchwilio ac yn datblygu atebion cysylltedd technolegol ac arloesol ar gyfer sefydliadau mewn sawl sector wahanol, gan ddarparu cymorth a chyllid sylweddol i brifysgolion a sefydliadau ymchwil ledled Cymru, yn ogystal â chyflogi 1,100 o bobl mewn swyddi gwerth uchel.

Daw’r datblygiad mawr newydd hwn ar adeg pan fo troseddau seiber yn bryder cynyddol ar draws y byd, gyda’r adroddiad bygythiad data diweddaraf yn dangos y byddai un o bob pum busnes yn fodlon talu pridwerth am eu data. Mae croesawu cryfderau ac arbenigedd arbenigwr seiber o’r radd flaenaf fel Thales yn sicr o gryfhau gweledigaeth P-RC ymhellach o fod yn gatalydd ar gyfer arloesedd a thwf technolegol – gan atgyfnerthu gallu ein rhanbarth i fynd i’r afael â throseddau seiber ac adeiladu economi wydn lle gall busnesau o bob maint fwynhau dyfodol diogel a llewyrchus.

I wybod mwy am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf mewn Arloesedd, Cynaliadwyedd, Cynwysoldeb a Chysylltedd ledled de-ddwyrain Cymru, ewch i https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

It seems we can't find what you're looking for.
There are no more project updates at present. Please check back later.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.