Ein Rhanbarth ar Waith – Y diweddaraf ym maes Arloesi, Cynaliadwyedd, Cynhwysiant a Chysylltedd

Categorïau:
Our Region in Action

Yn ein golwg ddiweddaraf ar y rhanbarth, rydym yn edrych ar rai o’r datblygiadau allweddol sy’n sbarduno trawsnewid ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – o’r Ganolfan Arloesi Seiber unigryw a fydd yn rhoi de-ddwyrain Cymru ar flaen y gad o ran seiberddiogelwch … a’r gwaith hanfodol sy’n cael ei wneud gan Brifysgol De Cymru i sicrhau ynni adnewyddadwy cynaliadwy o garthion … i’r newyddion calonogol bod Admiral a Principality ymhlith y 10 cyflogwr mawr mwyaf cynhwysol yn y DU … a chynnydd parhaus Ogi o ran cysylltu ein rhanbarth â’r band eang mwy clyfar, gwyrddach a chyflymach y mae ein cartrefi a’n busnesau yn ei haeddu …

 

ARLOESI

Canolfan Arloesi Seiber gwerth £9.5 miliwn i drawsnewid P-RC yn glwstwr seibr blaenllaw yn y DU erbyn 2030.

Bydd Canolfan Arloesi Seiber unigryw sy’n pweru uchelgeisiau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fod yn arweinydd cydnabyddedig yn y sector digidol hanfodol hwn yn dod yn weithredol yn ddiweddarach eleni. Mae’r Ganolfan Arloesi newydd yn cael ei harwain gan Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag Airbus, Alacrity Cyber, Thales NDEC, Tramshed Tech a Phrifysgol De Cymru – a’u cyd-ariannu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru, sydd ill dwy wedi ymrwymo £3 miliwn i’r datblygiad arloesol hwn, gyda £3.5 miliwn arall o arian cyfatebol ar ffurf buddsoddiad mewn nwyddau yn cael ei gyfrannu gan bartneriaid consortiwm.

Yn syniad gafodd yr Athro Pete Burnap, Athro Gwyddorau Data a Seiberddiogelwch o Brifysgol Caerdydd, nod y Ganolfan yw uwchsgilio ac ailsgilio tua 1750 o weithwyr â sgiliau seiber yng Nghymru erbyn 2030 – gan dyfu sector seiber Cymru gan 50% a denu mwy nag £20m mewn buddsoddiad ecwiti preifat i dyfu tua 50% o’r busnesau hyn.

Mae’r Ganolfan yn cynrychioli newid mawr ar gyfer P-RC a Chymru gyfan. Ar hyn o bryd mae 51 o fusnesau perthnasol i seiber yng Nghymru gyfan – ac mae’r Ganolfan wedi ymrwymo i greu o leiaf 27 o fusnesau seiber newydd, meithrin màs critigol dwfn o fusnesau seiber wedi’u lleoli ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn ogystal ag ehangu ac arallgyfeirio cronfa dalent gynaliadwy sy’n bwydo’n uniongyrchol i’r clwstwr seiber.

Mae’r buddsoddiad ysbrydoledig hwn yn unigryw yn y DU – yn ysgogi dull cydgysylltiedig ar gyfer sgiliau, arloesi a chreu mentrau newydd, gan ganolbwyntio ar feithrin cydweithio rhwng y sector preifat, y llywodraeth a phartneriaid yn y diwydiant – gan alluogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chymru gyfan i fanteisio ar y twf enfawr a ragwelir ar draws seiberddiogelwch yn y DU ac yn fyd-eang.

CYNALIADWYEDD

Prosiect ‘cam mawr’ hydrogen-o-garthion Dŵr Cymru yn dyfarnu cyllid i PDC

 

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn un o dri phartner y dyfarnwyd £267,954 o gyllid iddynt i archwilio sut y gall hydrogen sy’n deillio o garthion helpu i leihau llygryddion amgylcheddol – mewn prosiect sy’n cael ei ddisgrifio fel cam mawr tuag at weld y diwydiant dŵr yn dod yn rhan o bio-burfeydd y dyfodol Sero-Net.

Arweinir y prosiect HyValue gan Dŵr Cymru, yn cydweithio gyda PDC a Costain – gan elwa o Gronfa Arloesi £200m Ofwat, sy’n ceisio cefnogi datblygiadau cynaliadwy yn y sector dŵr.

Mae’r Diwydiant Dŵr eisoes wedi mabwysiadu treulio anaerobig fel proses trin gwastraff effeithiol a ffynhonnell ynni wedi’i adfer. Bydd PDC a’r partneriaid eraill yn mynd â’r dull gweithredu gam ymhellach drwy ymchwilio i gynhyrchu hydrogen i’w ddefnyddio fel tanwydd glân – yn ogystal â chipio’r CO2 i’w ddefnyddio o bosibl wrth gynhyrchu cemegion gwerthfawr.

Mae amcanestyniadau’n dangos y gallai’r broses helpu torri swm y CO2 a gaiff ei ryddhau i’r atmosffer gan hyd at 90% – gyda’r prosiect hefyd yn ceisio datblygu hydrogen ymhellach fel dewis amgen i drafnidiaeth injan diesel, gyda’r nod o leihau allyriadau carbon deuocsid a llygryddion niweidiol eraill fel ocsid nitraidd a gronynnau yn yr aer.

Os gall HyValue ddangos sut mae’r broses yn cynnig manteision amgylcheddol a gwerth am arian, yr uchelgais yw dylunio gwaith trosi nwy carthion yn un o gyfleusterau treulio anaerobig Dŵr Cymru.

 

CYNHWYSIANT

Admiral a’r Principality ymhlith gweithleoedd mawr mwyaf cynhwysol y DU

Mae dau gwmni gwasanaethau ariannol a leolir yn P-RC wedi’u cydnabod yn y 10 uchaf yn rhestr Lle Gwych i Weithio yn y DU, am eu diwylliant gwaith cynhwysol.

Mae Admiral, sy’n yswiriwr ceir yn ogystal â menter fenthyciadau, ac sy’n cyflogi bron i 8,000 o amrywiol bobl mewn swyddfeydd yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe, wedi’i roi’n bedwerydd yn y categori cyflogwr mawr iawn (1,001+ o weithwyr) gyda phencadlys Caerdydd Cymdeithas Adeiladu Principality, sy’n gyflogwr o ychydig dros 1,000 o bobl, yn nawfed parchus iawn.

Dyfarnwyd y gwobrau gan y Great Place to Work Institute, yr awdurdod byd-eang ar ddiwylliant yn y gweithle. 2022 yw’r 22ain flwyddyn yn olynol i Admiral gael ei gydnabod gan y Sefydliad, gyda Milena Mondini de Focatiis, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Admiral, yn ddweud: “Rwyf mor falch o weld Admiral yn 4ydd yn y rhestr hon wrth i ni weithio’n galed i greu gweithle cynhwysol lle mae ein holl gydweithwyr yn teimlo y gallant fod yn nhw eu hunain”.

Dangosodd uchafbwyntiau o ganlyniadau arolwg gweithwyr Admiral fod 87% o gydweithwyr yn ystyried y cwmni fel lle gwych i weithio, 96% yn credu ei fod yn lle cyfeillgar i weithio ac 86% yn teimlo bod y cwmni’n cefnogi lles yn y gweithle.

Mae’r gwobrau Great Place to Work yn seiliedig ar werthusiadau trwyadl o ymatebion i’r arolwg cydweithwyr ochr yn ochr ag archwiliad diwylliant unigryw – gan ddefnyddio’r mewnwelediadau data hyn i fesur lefelau cynhwysiant a phrofiad y gweithiwr.

 

CYSYLLTEDD

Mae Ogi yn parhau i gysylltu cymunedau P-RC â dyfodol band eang gigabit doethach a gwyrddach

Mae Ogi yn parhau â’i genhadaeth i ddod â dyfodol band eang gigabit-alluog i gymunedau lleol, gyda gwasanaeth gwibgyswllt wedi’i gyflwyno yn Ninas Powys eisoes yn cael ei fwynhau gan filoedd o gartrefi a busnesau Bro Morgannwg yn Llanilltud Fawr, Y Rhws, Sain Tathan a thu hwnt ledled Cymru.

Mae tîm Ogi yn helpu i wireddu cyflymderau cyflymach, mwy o fynediad a gwell cefnogaeth i leoedd sydd wedi ei chael hi’n anoddach cysylltu o’r blaen, gan ddilyn gweledigaeth o ddyfodol doethach, gwyrddach a chyflymach sydd eisoes wedi amlygu’r fenter arbennig hon fel ‘rhwydwaith er lles’ – gyda’r cwmni’n buddsoddi tua £10m yn ei ardaloedd adeiladu presennol yn y Fro yn unig; fel rhan o gynllun hirdymor i gynhyrchu effaith economaidd gadarnhaol o dros £50m.

Mae’r ceblau ffeibr optig a ddefnyddir gan Ogi yn wyrddach na gwasanaethau copr traddodiadol, ac mae’r cyflymderau cyflymaf yn galluogi mwy o bobl i weithio gartref – gan leihau allyriadau carbon ar gyfer planed lanach wrth roi cyfle i bobl ifanc aros a gweithio ym myd digidol prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n tyfu’n gyflym.

Gyda’i bencadlys yng Nghaerdydd, mae Ogi yn adeiladu seilwaith newydd sbon o’r dechrau, i ddiwallu’r angen am fand eang a all bontio’r blwch digidol yn ein rhanbarth a ledled Cymru, gan helpu i drawsnewid y dirwedd ddigidol ar gyfer pob cymuned – a chwarae rhan wirioneddol yn ein cenhadaeth ein hunain i adeiladu P-RC arloesol, cynaliadwy, cynhwysol a chysylltiedig.

 

I weld mwy am y dyfeisgarwch a’r buddsoddiadau sy’n gyrru arloesedd, cynaliadwyedd, cynhwysiant a chysylltedd ar hyd a lled ein rhanbarth, ewch i: www.cardiffcapitalregion.wales  

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae llawer o elfennau i’r ymdrech i wneud y byd yn lle mwy cynhwysol. Mae’r galon a’r meddwl yn elfennau allweddol, wrth gwrs – mae angen i bobl gredu ac ymddiried ym manteision cymdeithas ac economi gynhwysol, i wneud iddo ddigwydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.