Ffocws cadarn ar Adferiad i Gaerffili – a’r Rhanbarth.

Categorïau:
Arwain Agweddau

Naw mis yn ôl, gwnaethom gyfweld â Philippa Marsden i ddarganfod sut yr oedd Sir Bwrdeistref Caerffili yn ymdopi pan oedd y pandemig ar ei waethaf – gan archwilio gweledigaeth Philippa ei hun ar gyfer ailgodi’n gryfach, drwy stryd fawr wedi’i hail-ddychmygu, cymuned wedi’i hadfywio a bwrdeistref wedi’i hail-bwrpasu sy’n canolbwyntio ar greu ffyniant cynhwysol. Roedd ymrwymiad Philippa i’w rôl a’i hangerdd tuag at ei chymuned yn amlwg – a chyda’i phenodiad diweddar fel Dirprwy Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol P-RC, roeddem o’r farn ei bod yn amser da i gael sgwrs arall a chlywed meddyliau diweddaraf Philippa am Gaerffili a hefyd y Rhanbarth….

“Symud o reoli COVID-19 i’r ‘Adferiad'”

“Roedd y tro diwethaf i ni siarad yn gyfnod eithriadol”, meddai Philippa “pan oeddem yn canolbwyntio ar reoli COVID-19, tra ar yr un pryd yn alinio cymaint o’n hymdrech â phosibl gyda’r darlun ehangach o adeiladu’r seilwaith a’r cyfleoedd sydd eu hangen er mwyn i Dde-ddwyrain Cymru ddod allan o’r pandemig a gallu ffynnu. Roedd yn gyfnod heriol a dweud y lleiaf, ond rwy’n falch o ddweud bod y cynlluniau a gyflwynwyd gennym bryd hynny wedi cael cefnogaeth ysgubol gan bob plaid – gan roi gobaith gwirioneddol i bobl. Roedden ni fel pe baem wedi rhewi mewn amser ar yr adeg honno o’r pandemig; ac roedd gweld y cynigion yn mynd drwy’r broses gyllidebu i ddod yn realiti yn dweud wrthyf fod pobl ar draws y sbectrwm yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer yr ardal. Roedd hefyd yn dweud wrthyf ‘rydyn ni bellach yn y cyfnod Adfer’. Ac mae pawb wedi cyd-dynnu i sicrhau bod yr Adferiad wedi parhau’n gyflym.”

“Roedd y cynlluniau a roddwyd ar waith gennym wedi ysbrydoli pawb ac wedi derbyn cefnogaeth gan bob plaid”

“Mae llawer o bethau’n sefyll allan yn fy meddwl o’r hydref diwethaf: yr ymdrech gyfunol enfawr gan bawb yng Nghaerffili, yr undod a’r penderfyniad ar draws P-RC i sicrhau y gallai’r cyfnod hwn o aberth a thristwch mawr ddod yn foment gadarnhaol i ni fel rhanbarth – a mewnwelediad bach ond gwerthfawr i sut roedd y potensial i rymuso ein cymunedau yno o’n blaenau. Rwy’n cofio Anthony Hunt yn sôn am sut yr oedd ei gymuned leol yn Griffithstown wedi mynd ati eu hunain i adfywio’r parc lleol er budd pawb – ysbrydolwyd y gymuned wrth i Kellie Beirne gyflwyno’r cyntaf o’r Cronfeydd Her, gan rymuso unigolion a sefydliadau llai i helpu i ateb rhai o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu.

“Rwy’n falch iawn o ddweud bod yr ysbryd hwn o gydweithio i ddatrys problemau a manteisio ar gyfleoedd wedi datblygu hyd yn oed ymhellach eleni. Crynhodd fy nghydweithiwr P-RC newydd, Richard John, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, y peth yn hyfryd pan siaradodd am y Brifddinas Gymunedol sydd yno i’w defnyddio yn ei fwrdeistref. Ac rwy’n gweld yr undod a’r balchder wrth wneud gwahaniaeth ar draws sir Caerffili ac ar draws ein rhanbarth cyfan.

“Mae ein Cronfa Ymrymuso’r Gymuned yn un o’r cronfeydd rwy’n falch o’u gweld yn tyfu”

“Mae ein Cronfa Ymrymuso’r Gymuned yn un o’r cronfeydd rwy’n falch o’u gweld yn tyfu. Mae wedi neilltuo ychydig dros £4,000 ar gyfer pob Cynghorydd, gan roi cyfle i bobl ddefnyddio eu syniadau a’u hymdrechion eu hunain i wneud eu cymuned yn lle gwell drwy brosiectau cyfalaf. Mae’n enghraifft wych o sut rydym yn bwriadu cynnwys ac ysbrydoli pobl leol i ail-godi’n gryfach – boed hynny drwy osod meinciau parc newydd, newid rheiliau, comisiynu murlun, neu unrhyw beth arall a fydd yn gwneud gwahaniaeth ymarferol i’r mannau lle rydym yn byw. Rydym hefyd wedi cyflwyno Cronfa Parciau Gwych sy’n grymuso pobl i fod yn geidwaid yr ardaloedd gwyrdd gwych yr ydym yn eu mwynhau yn y rhan hon o’r byd – ac rwy’n gweld y Cronfeydd hyn fel enghreifftiau gwych o arloesedd. Maen nhw’n dangos y gorau ohonom, gan gredu yn ein creadigrwydd a chefnogi ein hunain drwy fuddsoddi i lwyddo.

“Pam na all Caerffili ddod yn Bont-faen y Cymoedd?”

“Mae cefnogi ein hunain yn golygu creu mwy o gyflogaeth a chyflogaeth well wrth gwrs – ac yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi dod â swyddi newydd i Ystâd Ddiwydiannol Rhymni ac i Nelson, yn ogystal â gweld buddsoddiad o £5 miliwn gan Cadw yng Nghastell Caerffili. Dim ond y dechrau yw hyn. Mae angen cynnig gwahanol arnom na’r hyn a gafwyd o’r blaen ac mae hynny’n golygu edrych ar bopeth drwy lygaid newydd. Os gallwn gynnig cyflogaeth well, bydd tai gwell yn dilyn. Gyda mwy o ffyniant, stoc tai gwell, ysgolion sy’n cyflawni’n uwch – a’r harddwch naturiol ar garreg ein drws – pam na all Caerffili ddod yn Bont-faen y Cymoedd? Efallai y bydd pobl yn chwerthin ar hynny, ond gyda gweithio hybrid bellach yn dod yn rhan o fywyd a’n bwrdeistref yn cynnig potensial gwych ar gyfer cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, pam na all hynny ddigwydd?

“Mae angen cynnig gwahanol arnom na’r hyn a gafwyd o’r blaen, gan edrych ar bopeth drwy lygaid newydd”

“Mae’r Adferiad bellach yn mynd rhagddo’n dda – a chyda’r cyfle i ailgydbwyso ein heconomi leol, denu mwy o gyflogwyr sy’n gallu darparu swyddi cynaliadwy o ansawdd uchel – cyfleoedd i bobl sy’n awyddus i ennill sgiliau newydd, sgiliau uwch neu sgiliau gwahanol.  Pan fydda i’n siarad â chi nesaf, rwy’n edrych ymlaen at gwmpasu’r cynnydd rydym yn ei wneud tuag at yr economi well, wyrddach hon, dyfodol cynaliadwy gyda Chaerffili fel canolfan gynyddol o eco-system newydd sy’n cael ei phweru gan ein pobl.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content