Galwad ar fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru i lunio’r cymorth y mae arnynt ei angen ar gyfer tyfu yn y dyfodol

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

DATGANIAD I’R WASG

MEHEFIN 2021

 

Galwad ar fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru i lunio’r cymorth y mae arnynt ei angen ar gyfer tyfu yn y dyfodol

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cysylltu â busnesau i bennu’r gwasanaethau y mae arnynt eu heisiau ar gyfer tyfu yn y dyfodol.

Mae bwrdd y Cyngor Busnes yn gyfrifol am roi llais i anghenion busnesau, gan nodi blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau cymorth presennol a chynllunio rhaglenni cymorth y dyfodol, gan sicrhau bod llais busnesau wrth graidd strategaeth a phroses llunio penderfyniadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Ac yntau wedi’i ymrwymo i bennu a hwyluso modd o gael at yr offer a’r gwasanaethau sydd eu hangen i helpu busnesau yn y rhanbarth i ddatblygu ac i dyfu, lansiodd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd arolwg i ganfod yr hyn y mae busnesau’n ei gredu yw’r cymhellion allweddol i wneud i fusnesau lwyddo.

Gwahoddir busnesau yn Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen i rannu’r heriau a’r cyfleoedd sydd yn eu hwynebu.  Caiff adborth o’r arolwg wedyn ei ddefnyddio i lunio ac i gyflenwi rhaglenni o werth.

Dywedodd Nigel Griffiths, Cadeirydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Rwyf yn llawn cyffro ynglŷn â gwneud gwahaniaeth ymarferol a chynaliadwy i fusnesau ledled De-ddwyrain Cymru.  Deallaf yr heriau a wynebir gan fusnesau bach a chanolig yn neilltuol, gan fy mod wedi bod yn y sefyllfa honno fy hun nifer fawr o weithiau.

“Roedd 2020 yn eithriadol anodd i lawer o gwmnïau, ond allan o gythrwfl y daw cyfle – ac mae arnom eisiau helpu busnesau i fachu ar y cyfle hwnnw.  Dychmygwch gymryd 500 o fusnesau bach a chanolig yn ein rhanbarth a’u gwneud 25% yn fwy effeithiol, gan greu biliynau o bunnau o elw ychwanegol a 10,000 o swyddi newydd.  Dyma’r math o bethau sydd angen iddynt ddigwydd.

“Mae gennym fwrdd newydd, wedi’i ail-fywiocáu a ddaw â chraffter, egni ac angerdd o’r newydd i helpu i gyfarwyddo, hysbysu a llunio dyfodol busnesau yn ein rhanbarth, ond mae arnom hefyd angen mewnbwn gan fusnesau.  Bydd y ddirnadaeth y bydd yr adborth hwn yn ei rhoi inni yn sicrhau ein bod yn rhoi gwasanaethau ar waith sydd o wir werth i’n cymunedau busnes, a bydd yn ein helpu ni oll i fod y gorau un y gallwn fod.”

 

I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i: https://www.surveymonkey.co.uk/r/G5G3F6N

 

GORFFEN

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content