Gwasanaeth Recriwtio Graddedigion a Sbardun Datblygu Venture yn agor i fusnes

Categorïau:
Sgiliau

Mae cohort Graddedigion diweddaraf Venture yn lansio heddiw, gan gynnig gwasanaeth recriwtio arbenigol o’r dechrau i’r diwedd am ddim i gyflogwyr ledled De-ddwyrain Cymru, gyda’r nod o ddarparu’r dalent graddedigion sy’n ‘iawn’ i bob busnes unigol – gyda ‘Rhaglen Cyflymydd Gyrfa’  unigryw wedi’i gynnwys ar gyfer pob myfyriwr graddedig, i gyflymu eu cynnydd a’u galluogi i gael yr effaith orau bosibl yn eu rôl.

Gwasanaeth recriwtio a datblygiad proffesiynol unigryw ar gyfer De-ddwyrain Cymru

Mae’r rhaglen hon â chymorth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dod yn rhan sefydledig o’r dirwedd dalent ar draws rhanbarth sy’n cyfrif am 50% o economi Cymru – a Gerry O’SullivanSwyddog Datblygu Graddedig ar gyfer Venture, sy’n esbonio sut mae’r gwasanaeth wedi esblygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a’r effaith y mae wedi’i chael ar gyflogwyr a graddedigion fel ei gilydd:

“Rydym wedi tyfu’n sylweddol fel gwasanaeth ers i ni lansio ein carfan gyntaf i raddedigion yn 2020.  Roedd yr effaith i’w gweld yn syth, gyda chyflogwyr mewn llawer o wahanol sectorau yn gwerthfawrogi’r ffaith ein bod yn cymryd y rhan fwyaf o’r gwaith caled allan o recriwtio ar eu cyfer; a dod ag arbenigedd gwirioneddol i’r broses.

Rydym yn dechrau gyda Deall anghenion pob cyflogwr unigol, ac yna’n troi yr hyn sy’n aml yn ddisgrifiad swydd eithaf sych yn hysbyseb recriwtio cymhellol sy’n gwerthu’r rôl a’r brand cyflogaeth. Yna rydym yn marchnata’r cyfle drwy sianeli yr ydym yn gwybod gwaith – yn amrywio o Fyrddau Swyddi Prifysgol i’r sianeli cyfryngau cymdeithasol ehangach – cyn asesu pob cais a llunio rhestr fer o ymgeiswyr sydd â’r sgiliau a’r meddylfryd cywir ar gyfer y swydd a’r diwylliant gwaith.

“Yn ein carfan flaenorol yn gynharach eleni gwelwyd dros 750 o geisiadau o safon ar gyfer set amrywiol iawn o swyddi – o Cyfrifeg, Profiad Cwsmer a Gwyddor Data swyddi, i swyddi ar gyfer Marchnatwyr, Cynllunwyr a Peirianwyr Meddalwedd – gyda chyflogwyr yn amrywio o’r sector TG a gwasanaethau proffesiynol hyd at awdurdodau lleol ac nid er elw.

“Mae’r garfan ddiweddaraf hon wedi mireinio’r gwasanaeth ymhellach.  Rydym bellach yn rhedeg ‘gwasanaeth treigl’, Rheoli 12 rôl ar unrhyw un adeg, rhoi ffocws hyd yn oed yn fwy penodol i gysylltu’r cyflogwyr cywir â’r ymgeisydd cywir.  Ac yna, wrth gwrs, mae gennym ein Rhaglen Cyflymydd Gyrfa sydd newydd ei chreu sy’n cyd-fynd ag anghenion unigol pob cyflogwr a graddedig, i wneud y mwyaf o’r profiad a’r effaith i bawb dan sylw.”

Cyflymu cynnydd y myfyriwr er budd pawb

Rowena O’Sullivan, Arweinydd Talent a Sgiliau Venture, sy’n amlinellu’r weledigaeth y tu ôl i’r Rhaglen Cyflymydd Gyrfa newydd, sydd wedi dwyn ynghyd adnoddau dysgu unigryw Prifysgol Agored Cymru a Phrifysgol De Cymru – darparu profiad datblygu pwrpasol gyda’r nod o wneud y gorau o fuddion y rhaglen i raddedigion a chyflogwyr fel ei gilydd:

“Mae’r Rhaglen Cyflymydd wedi’i hanelu at gefnogi a datblygu’r graddedigion yn bersonol dros gyfnod o 12 mis, trwy ddewis o ddau lwybr dysgu – wedi’i seilio o gwmpas Dosbarthiadau meistr Microcredentials – wedi’i deilwra i roi’r wybodaeth sydd ei hangen ar y myfyriwr graddedig ar hyn o bryd a’r sgiliau yn y dyfodol a fydd o fudd iddynt drwy gydol eu gyrfa.

“Mae’r llwybrau dysgu hynny’n cael eu darparu gan ein prifysgolion partner – Prifysgol De Cymru a’r Brifysgol Agored yng Nghymru – ac mae pob opsiwn dysgu wedi’i ddewis yn ofalus i roi lefel ddyfnach o wybodaeth i’r graddedig yn eu maes diddordeb; a rhoi pob cyfle iddynt wella eu datblygiad proffesiynol.

“Mae’r profiadau dysgu arbenigol hynny yn amrywio o Gwydnwch Gyrfa, Meddwl yn Feirniadol a Cyberi Rheoli Pobl, Rheoli Prosiect Ystwyth a Newid Hinsawdd, ac rydym hyd yn oed yn rhoi cyfle unigryw i’r graddedig gael mentor proffesiynol.

“Mae’r dull hwn yn cael ei gefnogi gan ‘Addewid A Triphlyg’  Menter sef bod ar gael, yn hawdd mynd atynt ac yn gallu addasu i anghenion unigol. Rydym yn deall y gall gyrfa gynnar graddedigion fod yn gyfnod heriol iawn, felly rydym hefyd yn sicrhau bod pob myfyriwr graddedig yn gwybod eu bod yn aelod gwerthfawr o’n cymuned Graddedigion Venture gyfeillgar – ac yn cael gwahoddiad i ymuno â’n grŵp Cymunedol LinkedIn a nifer o ddigwyddiadau graddedigion, yn ogystal â mwynhau sesiynau rheolaidd gyda thîm Graddedigion Venture sy’n gefnogol iawn.

“Rydym yn edrych ymlaen at adrodd ar sut mae’r Rhaglen Cyflymu newydd yn helpu’r graddedigion a’r cyflogwr i wneud y gorau o wasanaeth sy’n hynod werthfawr, o ystyried prinder sgiliau a heriau cyflogaeth ein rhanbarth.”

Gwasanaeth cyfalaf dynol i helpu i yrru twf da ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

Nicola Sommerville, Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd,  sy’n rhoi’r rhaglen Venture well hon mewn persbectif ehangach:

“Rydyn ni’n byw mewn cyfnod eithriadol.  Cyfnod sy’n cyflwyno heriau unigryw – a chyfleoedd – i harneisio cyfalaf dynol yn ein rhanbarth.

“Rydyn ni’n gwybod bod angen i’n cyflogwyr recriwtio sgiliau newydd a thyfu arweinwyr y dyfodol – ac mae angen cymaint o gefnogaeth a datblygiad ar ein talent sy’n dod i’r amlwg â phosibl, ar gyfer y byd gwaith newydd.

“Dylid cofio’r cyd-destun ehangach hwn i wasanaeth recriwtio a datblygu proffesiynol Venture sy’n cael ei siapio gan Rowena a’i thîm – ateb mwy cyfannol i helpu cyflogwyr a darpar gyflogwyr.

“Rydyn ni’n hynod gyffrous i gynnig datrysiad newydd mor arloesol – fel rhan o gyfres gynyddol o raglenni Venture, pob un wedi’i gynllunio i greu’r dyfodol gorau posibl i gyflogwyr a darpar weithwyr yn ein rhanbarth.”

I gael gwybod mwy am wasanaeth i raddedigion Venture a rhaglenni hyfforddi arbenigol eraill, ewch i: www.venturewales.org

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content