Gwnewch gais nawr i Gronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae Cronfa Her Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) bellach yn derbyn datganiadau newydd o ddiddordeb ac yn ceisio syniadau ar gyfer heriau gan gyrff y sector cyhoeddus.  Rhaid i bob prosiect fynd i’r afael ag un neu fwy o’r themâu canlynol:

  • Cyflymu datgarboneiddio
  • Gwella Iechyd a Lles dinasyddion y rhanbarth
  • Cefnogi, gwella a thrawsnewid cymunedau

Bydd y Gronfa Her yn cefnogi cyrff y sector cyhoeddus i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol brys a phroblemau brys o ran darparu gwasanaethau yn PR-C. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn arwain eu her ac yn gweithio gyda chyflenwyr posibl i gyd-greu a phrofi cynhyrchion a gwasanaethau arloesol i ddatrys eu problem, gyda chefnogaeth tîm cyflawni’r Gronfa Her.

Bydd darparwyr atebion llwyddiannus yn cael manteisio ar gleient yn y sector cyhoeddus ac mae’r cynnyrch neu wasanaeth newydd yn debygol o fod â marchnad eang bosibl, a fydd o fudd i’r economi.

Pwy ddylai wneud cais?

Targedir yr alwad hon at sefydliadau gweithgar y sector cyhoeddus yn P-RC sy’n dymuno datblygu a rhedeg her.  Rhaid i bob ymgeisydd fod yn ddarostyngedig i reolau cymorth gwladwriaethol (e.e. Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd, Gwasanaethau Golau Glas, adrannau’r llywodraeth / asiantaethau’r llywodraeth).

Beth nesaf?

  • Darllenwch y pecyn gwybodaeth i gael rhagor o fanylion
  • Cyflwynwch eich Datganiad o Ddiddordeb ar-lein cyn gynted â phosibl.
  • Dewch i’n gweithdy cyflwyniadol ar 15 Mehefin i glywed mwy ac i gymryd rhan mewn trafodaethau
  • Gweithiwch gyda thîm cyflawni Cronfa Her P-RC i ddatblygu a mireinio eich her
  • Cyflwynwch gais llawn erbyn 1 Hydref 2021

 

Peidiwch â cholli’r cyfle gwych hwn i wneud gwahaniaeth gwerthfawr yn P-RC.

 

Ar gyfer ymholiadau neu gymorth ychwanegol, anfonwch e-bost i CCRChallengeFund@cardiff.ac.uk

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.