Hyb Trafnidiaeth Newydd – Newid sylweddol i Drafnidiaeth ym Mhorth

Categorïau:
Sectorau

Mae tref y Porth yn borth pwysig yng Nghymoedd De Cymru, yng Nghwm Rhondda, ym mwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT). Ar y cyfan mae gan y dref gysylltiadau da â Chaerdydd a Phontypridd, gyda dwsin o wasanaethau bws yn cysylltu’r Porth â Chwm Rhondda, Caerffili a Chaerdydd, ond mae Porth wedi bod dan anfantais sylweddol yn draddodiadol yn sgil cyfleusterau cyfnewidfa drafnidiaeth gwael.

Bydd Hyb Trafnidiaeth Porth yn newid hyn. Gan ddefnyddio tir RhCT, byddwn yn adeiladu cyfnewidfa a fydd yn rhannu’r cyfleusterau rhwng y gwasanaeth bws a rheilffordd – gan greu cyfnewidfa â 7 o leiniau ar gyfer bysus wrth ochr y rheilffordd.

I ddysgu mwy am y weledigaeth a’r dull o greu Hyb Trafnidiaeth Porth buom yn siarad â Roger Waters – Cyfarwyddwr Gwasanaeth RhCT ar gyfer Gwasanaethau Rheng Flaen.

Roger Waters –  RCT Service Director for Frontline Services

“Bydd hwn yn gam mawr ymlaen tuag at hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus yn y Rhondda, ac yn gonglfaen ar gyfer Strategaeth Adfywio Porth.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae rhaglen Metro+ Caerdydd yn rhan o Raglen Gwella Trafnidiaeth Caerdydd sydd ag uchelgais i ddyblu nifer y bobl sy'n teithio ar fws yn y brifddinas er mwyn lleihau tagfeydd a gwella ansawdd aer. Ei nod yw gwneud hyn trwy gyflwyno cyfres o becynnau teithio cynaliadwy a gweithredol a fydd yn galluogi gwell cysylltiadau bysus yng Nghanol Dinas Caerdydd, gwell seilwaith teithio llesol a gwelliannau diogelwch i gerddwyr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.