Iechyd Meddwl: ein hangen am Economi Mwy, Tecach, Gwyrddach – a Dedwyddach

Categorïau:
Arwain Agweddau
Cyffredinol

Mae Wythnos Iechyd Meddwl yn ein herio i feddwl o ddifri’ am ein hunain, ein gweithleoedd, ein cymdeithas – a’r math o fyd y mae arnom eisiau byw ynddo. 

Felly, sut mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn helpu i feithrin unigolion a chymunedau iachach, mewn rhanbarth a adeiladir ar fodd o fyw a chynhwysiant, yn ogystal â chynhyrchiant?

Ni allai’r cwestiwn fod yn fwy amserol.  Rydym yn byw mewn oes ryfeddol, lle mae pandemig byd-eang wedi effeithio ar iechyd meddwl pawb, lle mae newid yn yr hinsawdd a rhyfel yn Wcráin yn mynd â’n bryd – a lle mae llawer o bobl yn canfod bywyd dyddiol yn gynyddol anodd, gyda chostau ynni a bwyd yn cyrraedd uchelderau newydd, chwyddiant yr uchaf ers 40 mlynedd a phrisiau eiddo yn ddigynsail o uchel.    

Ymysg y cyfuniad gwenwynig hwnnw, caiff pob un ohonom ei herio i ryw raddau gan ‘ffyrdd newydd’ y bedwaredd oes ddiwydiannol: p’un a yw hynny’n golygu ymwneud â phenawdau arswydus am seiberddiogelwch a deallusrwydd artiffisial, dod i delerau â byd sy’n gynyddol ‘bob amser arnodd’, dod i arfer â chymdeithas sy’n gynyddol ddi-arian parod, neu ddechrau dod i ddeall y newidiadau enfawr sy’n digwydd mewn addysg a’r byd gwaith.  

Cynllun newydd i ateb heriau newydd

Mae ein Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol (REIP) newydd yn amlinellu’n hymateb i’r heriau hyn – gyda ‘llesiant’ wrth graidd y cynllun.

Mae’r REIP i bob diben yn fap ffordd sy’n canolbwyntio ar greu rhanbarth mwy cysylltiedig, cadarnach, mwy cynhwysol a llewyrchus lle mae ein holl gymunedau’n mwynhau’r cyfleoedd a’r deilliannau gorau posibl – dau o’r hanfodion sydd eu hangen i bobl fwynhau meddylfryd o dwf ac iechyd meddwl cadarnhaol.

Mae’r angen hwnnw yn fwy ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd nag mewn llawer o leoedd eraill oherwydd mae hanes De-ddwyrain Cymru yn hanes o dynged gymysg.

Fel Rhanbarth, rydym yn llusgo ar ei hôl hi o ran Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) – mesur allweddol o lewyrch ac iechyd – gyda Chaerdydd a Bro Morgannwg yn cyflawni 97.5% o’r cyfartaledd cenedlaethol, yn hollol wahanol i rannau o’r Cymoedd Gogleddol lle mae Gwerth Ychwanegol Gros ddim ond yn 53% o’r cyfartaledd cenedlaethol.

Ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd, mae yna yn aml ddosbarthiad hollol anwastad o gyfoeth, cyfle, iechyd (a hyd yn oed disgwyliad oes).

Mae’r REIP yn rhoi sylw i hyn – i wireddu buddion ar gyfer ein poblogaeth gyfan.  

Gwireddu buddion ar gyfer lles pawb

Mae a wnelo’r REIP yn gyfan gwbl â chysylltu pobl â chyfleoedd – ac ymrwymo i wneud pob man yn y Rhanbarth yn fan cadarnhaol i fyw a llewyrchu ynddo – drwy gael dyfodol cyfoethocach, tecach a gwyrddach.                                        

Mae’r cynllun yn rhoi manylion o sut rydym yn ysgogi’r economi a chymunedau iachach ledled y Rhanbarth, mae’n mynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â phoblogaethau sy’n gostwng mewn rhai ardaloedd, mae’n meithrin ac yn denu ystod o gwmnïau ‘newydd’ fydd yn tyfu cyflogaeth yn ein clystyrau cystadleuol allweddol, ac mae’n harneisio nerth partneriaethau a naddwyd ledled arweinyddiaeth wleidyddol a busnes yn lleol – y cyfan gan ganolbwyntio ar fodd o fyw a chynhwysiant, yn ogystal â chynhyrchiant.  

Mae’n gynllun i bawb – a gyflawnir mewn cydweithrediad â phartneriaid lleol a chenedlaethol, yn cynnwys Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig – gan adlewyrchu uchelgais ar y cyd i gynyddu cyfleoedd i bawb, i gau’r bylchau mewn cynhyrchiant ac incwm; a newid pethau mewn modd y sylwir arno yn gadarnhaol dros iechyd a llesiant, drwy hyrwyddo’r ‘twf da’ sy’n mynd i’r afael â gwahaniaethau economaidd, yn ogystal â rhoi hwb i berfformiad economaidd rhanbarthol.    

Rhanbarth i Fwynhau Gwaith, Busnes – a Bywyd

Mae cyfle a llewyrch yn ffactorau allweddol ar gyfer ein hiechyd meddwl a’n llesiant cyffredinol – a byddwn mewn gwell sefyllfa ar y ddau ffactor pan wnawn wireddu ymrwymiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddod yn rhanbarth mwy cystadleuol, cysylltiedig a chadarnach.

Mae’r REIP yn dangos sut y bydd grymuso busnesau o fewn ein sectorau blaenoriaethol a’n gwasanaethau cyhoeddus yn cyflawni lefelau uwch o ffyniant, gan feithrin cronfeydd doniau newydd ac economi â sgiliau cynaliadwy.   

Dengys y Cynllun sut y bydd buddsoddi mewn seilwaith digidol a ffisegol arloesol yn tyfu’r economi gwyrdd, yn gwella mynediad pawb at drafnidiaeth, yn helpu cadwyni cyflenwi lleol i ffynnu, yn creu adnoddau fydd o fudd i bawb ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – ac yn cysylltu asedau mwyaf gwerthfawr ein Rhanbarth: ein Pobl.

Mae’n strategaeth i uchafu “Twf Da” drwy sicrhau y caiff ffyniant ei rannu a’i ledaenu ledled y rhanbarth – gan gymryd camau uniongyrchol i leihau anghydraddoldeb trwy ymyriadau sy’n cynnwys y cynllun Metro a Mwy, y Gronfa Her Adeiladu Cyfoeth Lleol, y Gronfa Bwlch Hyfywedd Tai – gan godi safonau byw (ac iechyd meddwl) i rannau mawr o’n poblogaeth.    

Yn anad dim, mae’n gynllun i wneud ein rhanbarth yn iachach ac yn ddedwyddach, drwy fod yn fwy cysylltiedig, cystadleuol a chadarnach – nodau allweddol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

#Healthier  #Happier  #Competitive  #Connected  #Resilient

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content