Mae Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi yn cyhoeddi buddsoddiad yn Mazuma

Categorïau:
Buddsoddiadau
Datganiad i'r Wasg – Arall

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.  

Cllr Huw David Bridgend CBC, Sophie Hughes & Lucy Cohen of Mazuma, Cllr Neelo Farr Bridgend CBC

Mazuma yw un o brif ddarparwyr gwasanaethau cyfrifyddiaeth ar gyfer microfusnesau yn y Deyrnas Unedig, gyda hanes cofnodedig hirfaith o arloesi.  Ac yntau wedi sefydlu gan Lucy Cohen a Sophie Hughes yn 2006, mae Mazuma yn gwahaniaethu’i fusnes drwy fodel tanysgrifio sy’n caniatáu i danysgrifwyr ddewis o ystod o becynnau cyfrifyddiaeth sy’n gystadleuol iawn eu prisiau, ac elwa o’i dechnoleg berchnogol trwy MazApp®

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu Mazuma yn helaethu’r busnes ac yn cyflwyno technoleg MazApp® fesul cam.  Gydag ychwanegiad y buddsoddiad newydd hwn gan Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi, bydd Mazuma yn cyflymu datblygiad ei ddatrysiadau technoleg gyfrifyddiaeth newydd, bydd yn ehangu’r timau marchnata a gwerthiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a bydd yn buddsoddi yn seilwaith a gweithrediadau’r cwmni i gynorthwyo twf.  

Seiliwyd penderfyniad IIC i fuddsoddi ar amryw o ffactorau allweddol, yn cynnwys:

  • Ansawdd ac eglurder gweledigaeth cyd-sylfaenwyr y cwmni fel tîm rheoli sydd wedi profi’i hun, sydd â’r gallu i weithredu’u cynlluniau’n llwyddiannus.
  • Hanes cofnodedig llwyddiannus Mazuma a’r cyfleoedd i dyfu rhagor yn y farchnad gyfrifyddiaeth.
  • Technoleg a gallu’r cwmni i darfu rhagor ar y man cyfrifyddiaeth microfusnesau traddodiadol.

Buddsoddiad Mazuma yw ail fuddsoddiad IIC, gyda’r buddsoddiad cyntaf yn AMPLYFI, y busnes deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol tarfol a leolir yng Nghaerdydd, a gyhoeddwyd ym mis Medi.  Hyd yn hyn, derbyniodd y gronfa hon dros 160 o geisiadau am gyllid gan gwmnïau dichonol i fuddsoddi ynddynt ledled de-ddwyrain Cymru.  

A hithau wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2022 ac yn cael cymorth gan gronfeydd arian Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyda £50 miliwn gychwynnol gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’r gronfa’n bwriadu buddsoddi cyfalaf cyfnod hir mewn cyfleoedd twf cynaliadwy ledled y deg awdurdod unedol sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Ei Bartner Cyffredinol yw Capricorn Fund Managers (CFM), sy’n gyfrifol am reoli’r gronfa a’r portffolio cyffredinol a rheoli risg, gyda PwC yn cynorthwyo CFM mewn materion cynghori, yn cynnwys ymchwilio i, a chanfod buddsoddiadau.

Cllr Anthony Hunt

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae’r hyn y mae Mazuma wedi’i gyflawni a’i weledigaeth ar gyfer y dyfodol yn anhygoel.  Mae’n hanes o lwyddiant cartref, a weithredir gan ddau sylfaenydd benywaidd sy’n torri cwys hollol newydd.  Dengys ein buddsoddiad ddyfnder y cwmnïau o ansawdd sydd gennym ledled ein rhanbarth cyfan, gyda’r buddsoddiad hwn yn helpu i fynd â Mazuma i gyfnod nesaf ei daith.”

“Byth ers ein sgyrsiau cyntaf â Lucy a Sophie ym mis Ebrill 2023, yr hyn sydd bob amser wedi amlygu’i hun yw eu hangerdd, eu ffocws a’u gweledigaeth i arloesi ac i darfu ar y sector cyfrifyddiaeth,” ychwanegodd Rob Asplin, Partner yn PwC.  “Yn seiliedig ar ein trafodaethau, credwn fod gan Mazuma ddyfodol cyffrous o’i flaen.”

Bwriodd Lucy Cohen, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Mazuma, y sylw: “Rydym yn llawn cyffro gyda’r buddsoddiad hwn, ac edrychwn ymlaen at weithio â thîm Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi, sy’n rhannu’n nodau a’n gweledigaeth.  Gallwn yn awr gyflymu datblygiad ein technoleg berchnogol a throsoli’n sefyllfa i ddilyn nodau strategol cyfnod hir.  Fel benyw a dreuliodd y 17 mlynedd diwethaf yn y cyfryw fan a dra-arglwyddiaethir gan ddynion, bydd yr hyn rydym wedi’i gyflawni yma, a’r hyn a gyflawnwn yn y dyfodol, gobeithio, yn rhoi’r hyder i bobl gefnogi busnesau dan arweiniad benywod.”

Lucy Cohen and

Bwriodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sylw am natur twf cartref Mazuma: “Rydym yn hynod falch o uchelgais a chyrhaeddiad cwmnïau o Ben-y-bont ar Ogwr, fel Mazuma, y bydd eu cyflawniadau’n atseinio ledled y Deyrnas Unedig.  Mae’r ffaith bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ariannu cwmniau arloesol megis Mazuma yn helpu i gyflymu’r twf yn ein Rhanbarth, ac yn enwedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

Cllr Huw David

“Bydd y buddsoddiad hwn yn caniatáu i Mazuma adeiladu ar ei lwyddiant a chyflymu twf drwy logi strategol a datblygiadau technolegol arloesol.  Mae hefyd yn amlygu chwant y gronfa i gynorthwyo busnesau ledled amrywiaeth o wahanol sectorau a ledled gwahanol ardaloedd y rhanbarth,” meddai Lynda Stoelker, Prif Swyddog Gweithredu Capricorn Fund Managers a Chadeirydd Pwyllgor Buddsoddi IIC wrth gloi.

Darparwyd cynghorion cyfreithiol gan Hugh James, a darparwyd diwydrwydd dyladwy ariannol a threth gan Hazlewoods.  Bruce & Butler a ddarparodd gynghorion am ddiogelu data a seiberddiogelwch.

Am ragor o wybodaeth am Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi, ewch i http://www.innovationinvestmentcapital.com.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content