Lansiad Comisiwn Tŵf a Chystadleugarwch Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

MAE COMISIWN dinas-ranbarth blaenllaw wedi’i benodi i arwain datblygiad Comisiwn Twf Cyfalaf a Chystadleurwydd Caerdydd fel rhan o gytundeb Bargen Ddinesig gwerth £1.2bn.

Bydd y comisiynwyr sydd wedi’u penodi yn dadansoddi a gwerthuso’r wybodaeth arbenigol a gaiff ei pharatoi gan Brifysgol Caerdydd a’r Ganolfan Dinasoedd. Mae’r comisiynwyr a benodwyd yn cynnwys Alexandra Jones – Prif Weithredwr y Ganolfan Dinasoedd, Kevin Gardiner – Strategydd Buddsoddi Byd-eang yn Rothschild a Helen Molyneux – Prif Swyddog Gweithredol, New Law. Bydd y Comisiwn yn cael ei gadeirio gan yr Athro Greg Clark, arbenigwr rhyngwladol ar ddinas-ranbarthau, a bydd Comisiynwyr ychwanegol hefyd yn cael eu penodi dros yr wythnosau i ddod.

Mae’n rhoi cyngor i nifer o ddinasoedd yn y DU a thramor, gan gynnwys Auckland, San Diego, Llundain, Manceinion, Glasgow a Belfast.

Pan holwyd yr Athro Clark am ei benodiad diweddar, dywedodd: “Rydw i wrth fy modd o dderbyn y penodiad hwn fel y gallwn ddod i gytundeb am lwybr hirdymor economi Dinas-ranbarth Caerdydd. Yn y byrdymor, mae angen i Ddinas-ranbarth Caerdydd sicrhau ei bod yn buddsoddi’n gall, a bydd y comisiwn yn sicrhau dadansoddi cadarn a set glir o gynigion yn sgîl yr asesiad hwn ar adeg pan fo’r Ddinas-ranbarth yn parhau i dyfu ac yn cael mwy a mwy o bwerau datganoledig.”

Bydd Mr Clark a’i dîm yn casglu tystiolaeth gan arweinwyr cymunedol, busnesau a rhanddeiliaid cyn llunio adroddiad ar sut gall y Fargen Ddinesig gael ei defnyddio i sicrhau twf economaidd ledled Prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Aeth aelodau blaenllaw o’r cymunedau busnes ac addysg ac arweinwyr a phrif weithredwyr y 10 awdurdod lleol sy’n rhan o’r Fargen Ddinesig i lansiad yn y Tŷ Coch ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth 28 Mehefin.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, Phil Bale: “Gall y Fargen Ddinesig fod yn sbardun i sicrhau dyfodol gwell i bawb yn ne Cymru. Dyma gyfle gwirioneddol i ail-siapio’r ffordd rydyn ni’n gwneud busnes, gan chwalu rhwystrau a gweithio ar draws sectorau i gyflawni ar gyfer pobl Cymru.

“Bydd y Comisiwn nawr yn dechrau ymgysylltu â dinasyddion, cymunedau a busnesau. Rydyn ni am i hon fod yn broses ddwyffordd, ac mae angen sicrhau hynny. Mae angen adborth a mewnbwn arnom gan arweinwyr busnes, y gymuned fusnes a’r sector addysg i sicrhau ein bod yn gwneud y penderfyniadau cywir mewn perthynas â’r Fargen Ddinesig.”

Bydd y Comisiwn yn cael ei sefydlu ar y cyd gan y 10 awdurdod lleol sy’n rhan o Brifddinas-ranbarth Caerdydd a bydd yn edrych ar yr heriau a’r cyfleoedd o ran twf economaidd a chystadleurwydd ac yn gwneud argymhellion o ran sut y gall Prifddinas-ranbarth Caerdydd gyrraedd ei photensial o ran twf.
Fel yr amlinellwyd yn y ddogfen Bargen Ddinesig, bydd cylch gwaith y Comisiwn fel a ganlyn:

  • Adolygu’r dystiolaeth am yr ardal economaidd weithredol a rhoi cyngor ar sut i gynhyrchu Gwerth Ychwanegol Crynswth a chefnogi dyheadau prifddinas-ranbarth ddeinamig mewn economi Gymreig lwyddiannus.
  • Archwilio’r heriau a’r cyfleoedd o ran twf economaidd a chystadleurwydd a gwneud argymhellion o ran sut y gall Prifddinas-ranbarth Caerdydd gyrraedd ei llawn botensial o ran twf a chyfrannu fwyaf at economi Cymru.

Dros yr haf a’r hydref bydd y Comisiwn yn gweithio i ddarparu:

  • Rhaglen ymchwil bwrpasol i gynnig dadansoddiad economaidd manwl o’r ddinas-ranbarth
  • Tystiolaeth gyhoeddus
  • Cyfres o seminarau/gwrandawiadau cyhoeddus a byrddau crwn preifat ar lefel uchel.

Bydd hyn yna’n arwain at:

  • Ganllawiau ar ddatblygu’r project yn amlinellu strategaeth ar gyfer buddsoddi a meini prawf y project
  • Syniadau a manylion ar gyfer cynigion buddsoddi a allai fod o bwys rhanbarthol sylweddol
  • Argymhellion ar gyfer datblygu dinas-ranbarth fwy cystadleuol yn y dyfodol

Bydd y canfyddiadau’n cael eu casglu a’u cyhoeddi mewn cynhadledd yn yr hydref.

Dylai unrhyw un sydd am roi tystiolaeth neu gymryd rhan gysylltu â’r comisiwn yn: commission@cardiffcapitalregioncitydeal.wales

Gorffen

Ymholiadau at Alastair Milburn yn Effective Communication ar 02920 838310 neu amilburn@effcom.co.uk

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.