Lansio rhaglen fuddsoddi gwerth £50 miliwn i helpu i drawsnewid Cymoedd Gogleddol De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Dadlennwyd rhaglen fuddsoddi newydd sydd wedi’i hanelu at symbylu twf economaidd ac effeithiau cymdeithasol yn y Cymoedd Gogleddol heddiw (yr 11eg o Ebrill, 2024).  Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.   

Sefydlwyd y Fenter, sy’n werth cyfanswm o £50 miliwn, gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ac fe’i cefnogir gan Dimau Cyflenwi Awdurdodau Lleol o Flaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.  Bydd hyn yn cynorthwyo busnesau a phrosiectau sydd â’r gallu i gynyddu ffyniant yn y rhanbarth. 

Canolbwyntir buddsoddiadau ar fusnesau sy’n cynnig potensial o dwf uchel a’r gallu i helpu i drawsnewid yr economi rhanbarthol.   

Gan weithredu dros gyfnod o bum mlynedd, bydd y rhaglen yn gweithredu fel catalydd ariannol i gynorthwyo busnesau sydd naill ai wedi’u lleoli yn y Rhanbarth neu sy’n dymuno adleoli dros y cyfnod hir.  Bydd grantiau a buddsoddiadau nodweddiadol sydd ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus yn amrywio o (ond heb fod yn gyfyngedig i) £100,000 i £2 filiwn 

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar sectorau seilwaith, cysylltedd digidol a thwristiaeth, gan gyflenwi ystod eang o ddeilliannau yn cynnwys swyddi, adfywio ecolegol a datgarboneiddio. 

Mae Menter y Cymoedd Gogleddol yn gyson ag uchelgais strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i: 

–  mynd i’r afael â gwahaniaethau economaidd ac i hybu twf; 

–  gwella gallu a chynhwysedd arloesi;  

–  datgarboneiddio’n hamgylchedd erbyn 2050;  

–  gwella’n seilwaith ffisegol a digidol. 

Cllr Anthony Hunt, Chair of CCR Committee

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Cadeirydd Pwyllgor Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:  

“Gan adeiladu ar waith blaenorol yn y rhanbarth, bydd Menter y Cymoedd Gogleddol yn darparu cyfle cyffrous i ysgogi’r buddsoddiad gan y sectorau preifat a chyhoeddus, ill dau, sy’n ofynnol i gynhyrchu swyddi ychwanegol, i hybu ffyniant, i feithrin cydnerthedd cymunedol ac i helpu i ysgogi’r economi cylchol yn ardaloedd chwe awdurdod lleol: Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen”. 

 

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David TC Davies: 

“Mae’n newyddion rhagorol y bydd y gronfa hon, a gefnogir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, yn helpu i drawsnewid busnesau yn yr ardal hon.  

“Canolbwyntiwn ar dyfu economi Cymru, creu swyddi a lledaenu ffyniant, ac mae busnesau fel hyn yn hollol werthfawr i wneud y nod hon yn realiti.” 

Dai

Gellir canfod rhagor o fanylion am y cyfleoedd yma: Menter y Cymoedd Gogleddol – Cardiff Capital Region

Cyswllt: NVI@cardiffcapitalregion.gov.uk 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content