Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio rhaglen gwerth £6.6 miliwn i ysgogi busnes a datblygiad economaidd ledled De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Lansiodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) raglen unigryw gwerth £6.6 miliwn sy’n ceisio ysgogi datblygu economaidd ledled De-ddwyrain Cymru drwy hybu creu swyddi a sgiliau a datgloi rhwystrau rhag twf ar gyfer busnesau.

Gan gael ei ariannu ar y cyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chronfa Ffyniant Cyffredin y Deyrnas UNedig, bydd y Rhaglen Datblygu a Thyfu Clystyrau dwy flynedd yn darparu prosiectau a dargedwyd ledled y rhanbarth, gan gynorthwyo gweithgareddau o fewn sectorau blaenoriaethol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Technoleg Ariannol, Technoleg Feddygol, Seiberddiogelwch, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, a Diwydiannau Creadigol, ynghyd ag uchelgais Sero Net Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dyfarnwyd contractau i dri phartner cyflawni, a bydd pob un yn rheoli un o dri phrosiect a dargedir: Rhaglen Sgiliau, cyfres o Bartneriaethau rhwng y Byd Academaidd a Diwydiant, a Rhaglen Twf Busnes.

Bydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn arwain consortiwm o addysg uwch ac addysg bellach, a bydd partneriaid sgiliau arbenigol i gyflenwi’r Rhaglen Sgiliau, Prifysgol De Cymru, yn arwain y consortiwm ar gyfer y Rhaglen Partneriaeth rhwng y Byd Academaidd a Diwydiant, a bydd Grant Thornton, LLP, ochr yn ochr â’r partneriaid cyflawni, Business in Focus, ac Ysgol Fusnes Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yn rhoi sylw i gymorth helaethu ar gyfer mentrau yn y Rhaglen Twf Busnes.

Canmolodd Lis Burnett, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, a’r Arweinydd Portffolio ar gyfer gweithrediadau Ffyniant Cyffredin Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y timau a ddaeth ynghyd yn y fenter hon:
lis-burnett-leader-vale-of-glamorgan

“Mae’r Rhaglen hon yn cynrychioli datblygiad newydd ac uchelgeisiol yn y daith i ddatgloi potensial y Rhanbarth mewn sgiliau, arloesi a mentrau a seilir ar wybodaeth.  Mae gan y sefydliadau a ddaeth ynghyd i wneud hyn yn realiti yr arbenigedd a’r dyfnder, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw wrth i’r Rhaglen ddatblygu.”

Cynorthwywyd datblygiad y Rhaglen gan Gyngor Busnes Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a bwriodd ei Gadeirydd, Nigel Griffiths, y sylw:

“Mae lansio’r rhaglenni hyn yn gyfnod o drobwynt i’n Rhanbarth.  Drwy fuddsoddi yn ein pobl a’n busnesau, rydym yn creu’r amgylchiadau ar gyfer twf cynaliadwy a llewyrch.  Rwyf yn hyderus y bydd y rhaglenni hyn yn ein helpu i adeiladu dyfodol cryfach, mwy cydnerth, a mwy llewyrchus i bawb.”

Y Pennaeth Arloesi a Chlystyrau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Gavin Powell, ac mae’n diweddu drwy ddweud:

: “Rwyf yn falch bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhoi arian cyfatebol i fuddsoddiad Y Gronfa Ffyniant Cyffredin yn y Rhaglen gyffrous hon.  Rydym yn paratoi ar gyfer symudiad mawr mewn uwchsgilio ledled ein clystyrau blaenoriaethol – mae’r atgyfnerthu hyn yn mynd law yn llaw â’n strategaeth a’n gweledigaeth o gynorthwyo twf da yn y Rhanbarth.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content