Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymrwymo i Ras i Sero a’r Prosiect Datgelu Carbon

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Cabinet

Cytunodd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (yr 28ain o Fehefin, 2021) i gymryd rhan yn yr ymgyrch Ras i Sero a’r Prosiect Datgelu Carbon byd-eang, i gefnogi’u hymrwymiad i economi a chymdeithas garbon niwtral yn Ne-ddwyrain Cymru.

Bydd y ddwy fenter fyd-eang yn hysbysu rhagor ar y Weledigaeth Ynni ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a grëwyd mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES), ac a gymeradwywyd gan y Cabinet Rhanbarthol ym mis Rhagfyr, 2019.  Y weledigaeth honno yw:

“…creu’r amodau ar gyfer pontio i economi a chymdeithas garbon niwtral ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan ddefnyddio ynni carbon isel fel galluogydd adfywio economaidd, gan dyfu’n hincwm rhanbarthol tra’n cynnal gwarcheidwaeth o’n hamgylchedd drwy ganolbwyntio’n gywrain ar dwf glân.”

Mae gwaith dilynol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi rhychwantu dros 100 o wahanol randdeiliaid a grwpiau mewn ymdrech i greu cyfres o flaenoriaethau a chynlluniau gweithredu sy’n rhoi’r rhanbarth ar lwybr i gyflawni sero-net erbyn 2050.  Mae’r blaenoriaethau hynny’n cynnwys yr uchelgais flaengar ar gyfer dyfodol ynni cynaliadwy’r rhanbarth y manylir arni yn adran Ynni Prosbectws Buddsoddi newydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Llewyrch yn ein Lle – gydag ymrwymiadau ychwanegol y cytunwyd arnynt heddiw i fynychu COP26 (uwchgynhadledd fyd-eang y Cenhedloedd Unedig a gynhelir yn Glasgow fis Tachwedd hwn i archwilio sut y gall gwledydd fynd i’r afael orau â newid yn yr hinsawdd) a galwadau eglur am weithredoedd gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gymryd rhan yn yr ymgyrchoedd Ras i Sero a Datgelu Carbon.

Cydweithrediad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer Ras i Sero a Datgelu Carbon

Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynychu Cynhadledd COP26 Newid yn yr Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig fel rhan o SWITCH – Hwb Pontio Diwydiannol o Garbon De Cymru.  Nod y cydweithrediad academaidd-diwydiannol-busnes unigryw hwn yw datgarboneiddio’r sylfaen ddiwydiannol a chymunedau yn y rhanbarth, gyda chyfranogiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn yr Uwchgynhadledd yn darparu’r llwyfan i gyfrannu tuag at drafodaethau allweddol, adeiladu rhwydwaith datgarboneiddio rhyngwladol, arddangos Gweledigaeth a Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn lleoliad cynhadledd – a gwneud cyfraniad ystyrlon yn sgîl llywyddiaeth y Deyrnas Unedig o Wledydd yr G7.

Fel rhan o ymrwymiad y COP26, cytunodd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ymgeisio i fod yn rhan o Ras i Sero – sef ymgyrch fyd-eang sy’n canolbwyntio ar annog arweinyddiaeth ledled busnesau, dinasoedd, rhanbarthau a buddsoddwyr i greu adferiad iach, cadarn a di-garbon sy’n datgloi twf cynaliadwy a chynhwysol.  Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymuno â 708 o ddinasoedd, 24 o ranbarthau ac oddeutu 2,400 o fusnesau, 163 o fuddsoddwyr byd-eang a 624 o sefydliadau Addysg Uwch yn y Ras i Sero – ac nid rhyw ymrwymiad didaro mo hwn: mae’n mynnu bod yn rhaid bodloni isafswm o feini prawf, a ategir gan addewidion, cefnogaeth ffurfiol a chyhoeddi cynllun cadarn.  Mae hyn yn cynrychioli her sylweddol o ran amserlen – ond mae cymryd rhan yn yr ymdrech fyd-eang hon yn arwydd o ymrwymiad o ddifri’ y Ddinas-Ranbarth i Sero-Net.

Yn ogystal â’r ymrwymiad Ras i Sero, rhoddwyd cymeradwyaeth lawn hefyd gan y Cabinet i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gymryd rhan yn y Prosiect Datgelu Carbon (CDP): system ddatgelu amgylcheddol fyd-eang sy’n helpu dinasoedd, rhanbarthau a chwmnïau i ddatgelu’u data a’u heffaith amgylcheddol.  Mae’r Prosiect Datgelu Data yn fframwaith adrodd a gydnabyddir yn fyd-eang sy’n caniatáu i lywodraethau lleol gyflwyno un llwyfan unedig ar gyfer adrodd am yr hinsawdd – sy’n symleiddio’r broses o adrodd ac yn sicrhau symlrwydd a safoni.

Croesawodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y cymeradwyaethau fel cysoni pendant ag uchelgais Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyrraedd y targedau datgarboneiddio ar gyfer De-ddwyrain Cymru:

Gallwn ond cyflawni’n trawsnewidiad drwy gymryd ymagwedd sydd o ddifri’ yn integredig ac sy’n wirioneddol ranbarthol tuag at yr heriau a geir gan newid yn yr hinsawdd a’r cyfleoedd sy’n agored inni drwy’r agenda sero-net.  Felly, rwyf yn falch iawn bod gennym gymeradwyaeth ffurfiol unfrydol i ymgeisio i fod yn rhan o’r ymgyrch Ras i Sero a’r Prosiect Datgelu Carbon.  Bydd y ddau gydweithrediad byd-eang hyn yn ddi-os yn bwrw goleuni llym ar yr heriau gwirioneddol sylweddol y mae arnom angen eu hwynebu yn ein hymdrechion cyfunol; ond maent hefyd yn tanlinellu’r penderfyniad sydd gennym i greu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ddatgarbonedig a all adeiladu dyfodol llewyrchus mewn byd cynaliadwy.”

Nododd Huw David, aelod Cabinet a Chadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sut y byddai presenoldeb yng nghynhadledd COP26 a gweithio’n galed i ddod yn rhan o ddwy fenter ddatgarboneiddio fyd-eang sylweddol yn ychwanegu rhagor o fomentwm at weithredu Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Cytunwyd eisoes ar ein Gweledigaeth a’n Strategaeth arfaethedig ac fe’u cyhoeddwyd, ac felly mae arnom yn awr angen gwthio’n hunain i brofi’n ffordd o feddwl, gan fireinio’n rhaglenni a chyfathrebu’n cynnydd i bob rhanddeiliad yn y rhanbarth, drwy Gymru i gyd, ledled y Deyrnas Unedig – ac yn wir ledled y byd.  Mae hyn oll yn ymwneud â gwneud ein rhan i adeiladu ac i rannu mewn dyfodol cynaliadwy – mae arnom angen ‘ei feddiannu’ a chael ein gweld fel y gyriant dros drawsnewid ar gyfer rhanbarth sy’n gartref i bron i hanner poblogaeth Cymru ac i 50% o allbwn economaidd Cymru.”                

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn cyhoeddi cynhadledd fawr newydd ar sefyllfa’r byd busnes yng Nghymru ar gyfer 2023, gyda ffocws ar arloesi a chydweithio rhwng awdurdodau lleol a'r sector preifat twf uchel.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content