Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu cefnogaeth cynghorwyr

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu’r penderfyniad gan Rhondda Cynon Taf ac Merthyr Tydfil Cynghorau Bwrdeistref Sirol i roi’i ymrwymiad i raglen Bargen Ddinesig 20 mlynedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol Cysgod yn aros am benderfyniad pob un o’r deg awdurdod lleol fydd yn cyfarfod rhwng hyn a’r 28ain o Chwefror, 2017.  Byddai’u hymrwymiad yn gweld y Cabinet Rhanbarthol yn dod allan o’r statws Cysgod o’r 1af o Fawrth, 2017.

Mae’n rhaid i bob awdurdod o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd gymeradwyo ymrwymiad gan y deg awdurdod i gael benthyg cyfanswm o £120 miliwn fel rhan o Gronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

“Mae hon yn rhan bwysig o broses y Fargen Ddinesig.  Gweithiodd y deg awdurdod yn eithriadol o agos dros yr 16 mis diwethaf i gael y Fargen Ddinesig i’r sefyllfa hon, ond mae cefnogaeth i’r Fargen Ddinesig oddi wrth aelodau’r awdurdodau hynny yn hanfodol os ydym am fwrw ymlaen gyda’n gilydd â’r Fargen hynod gyffrous hon.

“Gyda’n gilydd, gallwn greu newid economaidd a chymdeithasol sylweddol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, drwy well trafnidiaeth, cefnogi arloesi, gwell rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnes, a thrwy ddatblygiadau tai ac adfywio.”

Yn amodol ar y pleidleisiau gan bob un awdurdod, byddai Bargen Ddinesig  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dechrau ar gyfnod pontio.  Bydd Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (i’w gyhoeddi) yn rhoi manylion gweithgareddau allweddol i’w cymryd, yn cynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol i gymell y gwaith o gyflawni rhaglen waith y Cabinet Rhanbarthol (i’w chyhoeddi) gan ragweld derbyn cynigion ddiwedd eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Brendan Toomey, Arweinydd Cyngor Merthyr Tudful, ei fod ‘yn falch bod aelodau lleol wedi cefnogi’r Fargen Ddinesig, sy’n rhoi cyfle gwych i wella perfformiad economaidd y rhanbarth cyfan.’

Ychwanegodd, “Fe edrychaf ymlaen at weithio’n agos â chyd-Arweinwyr i wneud y fargen yn llwyddiant.”

Y deg awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Bro Morgannwg.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.