Mae Cronfa Fuddsoddi newydd gwerth £45 miliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am ddatgloi safleoedd tai segur i’w datblygu

Categorïau:
Sectorau

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw wedi lansio Cronfa Buddsoddi Tai newydd gwerth £45 miliwn i helpu i ysgogi’r farchnad dai mewn ardaloedd lle mae yna ond ychydig o ddatblygiadau tai newydd wedi bod.

A hithau’n dwyn yr enw ‘Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth i gyd’, y bwriad wrth wraidd y Gronfa yw darparu 2,800 o gartrefi newydd ledled ardaloedd y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth.  Rhannir y Gronfa yn ddwy is-gronfa: Cronfa Bwlch Hyfywedd Tai gwerth £35 miliwn, a Chronfa Cyllid Busnesau Bach a Chanolig gwerth £10 miliwn.  Bydd tîm Cynghori ar Fuddsoddiadau CBRE, sy’n rhan o Capital Advisors, yn cynorthwyo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i reoli’r Gronfa.

Prif amcanion y Gronfa fydd datgloi safleoedd sy’n segur, buddsoddi mewn prosiectau fydd yn darparu tai mewn ardaloedd lle mae’u hangen fwyaf, creu gweithgareddau adeiladu, swyddi a datblygiadau cynaliadwy a gwella rhagolygon twf a chystadleugarwch hirdymor y rhanbarth drwy well seilwaith, mwy o gysylltedd ac adfywio.

Rhoddir arian i awdurdodau lleol ar sail gystadleuol, ac fe fydd yn rhaid i brosiectau ddarparu o leiaf 40 o gartrefi newydd.

Dywedodd Nicola Somerville, Pennaeth Twf Cynhwysol a Datblygu Busnes ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae arian bwlch hyfywedd tai yn ofyniad buddsoddi y bu ei angen ers cryn amser i ddatgloi safleoedd preswyl a ddyrannwyd ledled y rhanbarth i gynorthwyo i ddarparu cartrefi newydd.

“Ond nid mater o ddarparu tai newydd yn unig yw’r cronfeydd.  I ni, mae’n ymwneud â chreu cymunedau newydd, ymgysylltu â chadwyni cyflenwi newydd a darparu cyfle cyfartal i breswylwyr presennol a newydd, y gallu i gael tŷ o ansawdd da mewn ardal o’u dewis.

“Mae’r Gronfa’n gyfrannwr i’w groesawu at gyfres o gynnyrch ariannol rydym yn eu datblygu i helpu’r sector i ddechrau adeiladu eto.”

Ychwanegodd George Richards, Uwch-gyfarwyddwr, CBRE Capital Advisors: “Rydym wrth ein bodd o fod yn cefnogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i reoli’r Gronfa newydd hon, catalydd gwir ei angen ar gyfer cyflenwi cynlluniau a farnwyd yn flaenorol yn annichonadwy.  Mae dosbarthiad tai newydd ledled y rhanbarth wedi bod yn anwastad iawn ers yr Argyfwng Ariannol Byd-eang, a nod y Gronfa yw mynd i’r afael â’r mater hwn, gan sicrhau bod yr ardaloedd sydd fwyaf anghenus yn derbyn darpariaeth deg.  Bydd gan y Gronfa rôl allweddol mewn sicrhau bod yna ddosbarthiad mwy holistaidd o adeiladu tai ledled y rhanbarth cyfan.  Mae’r Gronfa yn awr yn derbyn ceisiadau.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.