Mae Cydweithredu a Chydlyniant yn allweddol i Lwyddiant

Categorïau:
Arwain Agweddau

Frank Holmes, Cadeirydd.  Partner sefydlu, Gambit Corporate Finance LLP

Mae’r byd heddiw’n llawn o heriau a all yn aml ymddangos yn llethol.

Newid yn yr hinsawdd, cystadleugarwch , datblygu economaidd cynaliadwy, a gwneud yn sicr bod twf yn dod â budd i’r gymyned gyfan – fe all y rhain i gyd ymddangos yn rhy fawr i unrhyw un ohonom eu goresgyn.

Ac nid yw hynny’n syndod, oherwydd eu bod yn rhy fawr.  Byddai dychmygu y gallem ddod yn agos at ddatrys y materion hyn heb gydweithio yn wallgofrwydd.

Defnyddir y gair ‘ecosystem’ yn aml mewn busnes i ddisgrifio’r rhwydwaith cymhleth o berthnasau hunan-gynorthwyol sy’n cynnal sectorau busnes.  Mae’n air priodol, wedi’i fenthyca o’r gwyddorau amgylcheddol, i feddwl hefyd am gymhlethdodau hyd yn oed ehangach economïau drwodd a thro.

Mae meddwl yn y termau hyn yn datgelu mor ddibynnol ar y naill a’r llall rydym i gyd, yn union fel y planhigion a’r anifeiliaid mewn ecosystem fyw.  Tra bod unigolion mewn ecosystem naturiol yn cystadlu am adnoddau prin, ar lefel ryngrywogaethol , ni fyddai’r un yn goroesi heb y lleill.  Nid yw’r peilliau a’r planhigion blodeuol yn cydweithredu yn yr ystyr ymwybodol, ond heb y naill a’r llall, fe fyddai’r ddau yn marw.

Yr ymdeimlad hwn o ddibyniaeth ar y naill a’r llall sydd wrth wraidd dull Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o weithredu.  Wrth ei graidd y mae ein 10 awdurdod lleol, sydd wedi dod ynghyd i gyfuno’u hymdrechion i sicrhau twf economaidd.  Mae pob un wedi cydnabod y gallant ar eu pen eu hunain ond cyflawni hyn a hyn, a bod eu rhagolygon nhw’u hunain yn dibynnu cymaint ar beth sy’n digwydd dros y ffin yn y bwrdeistrefi cyfagos ag y mae ar ddim byd y gallan’ nhw ei wneud ar eu pen eu hunain.

Ond dim ond ei dechrau hi yw hynna.  Ni allai’n 10 awdurdod lleol, er mor nerthol y gallai’u cydymdrechion fod, obeithio cyflawni llawer heb weithio â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i drosoli’r adnoddau sylweddol y gall dim ond y cyrff hynny eu darparu.

Yn olaf – ac mae hyn yn neilltuol agos at fy nghalon – mae ein gwaith yn dibynnu’n hanfodol ar gydweithredu rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat.  Ni all llywodraeth ar ei phen ei hun gynhyrchu twf economaidd, mae’n dibynnu’n hanfodol ar sgiliau entrepreneuraidd cyflogwyr y sector preifat i wneud hynny.

A thra bo gwleidyddion a gweision sifil heddiw yn hynod wybodus am yr economi, maent yn dal i elwa’n fawr o’r profiad a’r ddirnadaeth mai dim ond y rheiny sydd wedi gweithio yn y sector preifat a all eu darparu.

Dyna pam mae ein Partneriaeth Twf Economaidd yn tynnu ynghyd rai o’n harweinwyr busnes gorau, ynghyd ag academyddion blaenllaw, i gynghori’r arweinwyr gwleidyddol sydd wedi ymgynnull yn y Cabinet Rhanbarthol.  Mae rhoi cynrychiolaeth i fusnesau ar y lefel hon yn ddigynsail.

Ond nid dim ond mater o gydweithredu ydyw, mae hefyd yn ymwneud â chydlyniant, mae’n ymwneud â chydweithio mewn ffordd gysylltiedig a chydategol tuag at gyflawni nod cyffredin.  Mae cydlyniant yn gonglfaen sylfaenol o’r hyn rydym yn ceisio ei wneud.

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd £1.3 biliwn o gyllid y Fargen Ddinesig ond mae £734 miliwn o hwnnw wedi’i neilltuo ar gyfer Metro De Cymru, gan adael £495 miliwn i ni y gallwn ei fuddsoddi mewn datblygu economaidd.  I gyflawni’r trawsnewid rydym yn gobeithio’i gael, mae arnom angen trosoli £4 biliwn yn rhagor mewn buddsoddiad o’r sector preifat.  Dyna’r ffordd olaf ac efallai’r ffordd bwysicaf rydym yn ddibynnol ar ein gilydd – mae arnom ni angen y sector preifat i fuddsoddi, ac mae ar y sector preifat ein hangen ninnau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddarparu’r amgylchedd a’r cyfleoedd i wneud y cyfryw fuddsoddiad yn werth chweil.

Mae’r Fargen Ddinesig yn rhaglen unigryw, ac mae’n cefnu ar y ffordd lywodraethol arferol o wneud pethau.  Ond nid mater o raglen yn unig ydyw, mae’n fwy na hynny.  Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym yn ceisio creu rhanbarth cryfach, mwy cystadleuol a ffyniannus, gyda swyddi cynaliadwy, o ansawdd da a lle y caiff buddion y twf eu dosbarthu’n well.

Mae cydweithredu a chydlyniant ar bolisi’r llywodraeth ar bob lefel, ynghyd ag ymgysylltiad diffuant gan y sectorau cyhoeddus a phreifat â busnes, addysg a menter gymdeithasol, yn amcanion blaenoriaethol i bob un o arweinwyr y rhanbarth, ac mae’n allweddol er mwyn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ddod yn fuddsoddadwy.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.