Mae Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi yn lansio cronfa gwerth £50 miliwn i gatalyddu twf ac arloesi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Lansiwyd Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi (‘IIC’ neu’r ‘gronfa’), cronfa newydd sy’n canolbwyntio ar ddarparu cyfalaf cyfnod hir i fusnesau arloesol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn digwyddiad yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd.

Mynychodd dros 150 o bobl y digwyddiad i glywed ystod o siaradwyr, yn cynnwys David TC Davies, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn trafod pwysigrwydd arloesi i dwf economi Cymru yn y dyfodol, a sut y gall y gronfa newydd hon gynorthwyo busnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cynlluniwyd Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi i gynyddu argaeledd cyfalaf cyfnod hir yn Ne-ddwyrain Cymru drwy annog twf economaidd drwy fuddsoddiadau mewn busnesau arloesol ac y mae modd eu helaethu – gyda’r swm cychwynnol o £50 miliwn yn cael ei ddarparu gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a chyllid ychwanegol a ddisgwylir gan un neu fwy o bartneriaid sy’n cyd-fuddsoddi i gynyddu rhagor ar faint cyffredinol y gronfa.

Mae Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi yn canolbwyntio ar gatalyddu ‘twf da’ a helpu i roi sylw i faterion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu ehangach yn y Rhanbarth, drwy gysoni arloesedd busnesau â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – gan sicrhau bod y busnesau sy’n gymwys ar gyfer cyllid yn cryfhau’u cymwysterau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu.

I gael eu hystyried am fuddsoddiad, mae’n rhaid i fusnesau fod wedi’u lleoli yn (neu’n adleoli i) un o ddeg awdurdod unedol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n ymestyn o Ben-y-bont ar Ogwr i Sir Fynwy ac i mewn i gymoedd De Cymru – ardal sy’n cynrychioli dros hanner poblogaeth ac allbwn economaidd Cymru.

Bydd buddsoddiadau’n amrywio o ran maint, ond yn gyffredinol byddant rhwng £2 filiwn a £7 miliwn, gyda’r gronfa at ei gilydd yn ceisio cyngwystl ecwiti sy’n fwy na 10%.

Dewiswyd PwC i reoli’r gorchwyl o ganfod a rheoli prosiectau cyfleoedd buddsoddi newydd, a Rheolwyr Cronfa Capricorn yw Rheolwr Cronfa Buddsoddi Amgen y gronfa.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David TC Davies:

David-TC-Davies-MP

“Rwyf wrth fy modd bod £50 miliwn o gyllid Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cael ei ddefnyddio i roi hwb i ddechrau a thyfu busnesau entrepreneuraidd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Canolbwyntiwn ar annog buddsoddi yng Nghymru, tyfu’r economi a chreu swyddi â chyflogau da.

“Bydd y gronfa newydd hon yn helpu i gyflawni’n blaenoriaethau.  Dymunaf bob llwyddiant iddynt ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau.”

Dywedodd John-Paul Barker, Arweinydd Marchnata Rhanbarthol PwC yng Nghymru a’r Gorllewin:

“Bydd Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi yn newid y dirwedd ar gyfer busnesau entrepreneuraidd, y mae modd eu helaethu yn Ne Cymru, ac mae PwC yn falch iawn o fod yn gallu cymryd rhan yn ei lwyddiant.  Mae’r rhanbarth yn gartref i gymuned gyfoethog o arloeswyr; bydd y gronfa hon yn darparu’r cymorth a’r buddsoddiad angenrheidiol i atgyfnerthu’u twf a’u troi i fod yn weithredwyr cenedlaethol neu ryngwladol.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Datblygwyd Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi fel ymateb i’r angen llethol am  dwf a arweinir gan arloesi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae’r ymrwymiad gwerth £50 miliwn hwn i feithrin arloesi yn destament i’n dymuniad i hyrwyddo’r mentrau a ddaw â mantais gymharol gref i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan amlygu’n penderfyniad taer i gysylltu gallu drwy ddarparu modd o gael at y cyfalaf cyfnod hir sydd mor allweddol i dyfu a helaethu ecosystem arloesi sy’n perfformio’n dda.

“Rydym wrth ein bodd o fod wedi dethol PwC a Rheolwyr Cronfa Capricorn i gyflawni Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi, ac edrychwn ymlaen at gydweithio i helpu’n busnesau bach a chanolig i gyflawni’u huchelgais twf.”

Ymwadiadau
Rheolwyr Cronfa Capricorn Cyfyngedig (Capricorn) yw’r rheolwr cronfa buddsoddi amgen (AIFM) ar gyfer Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi (IIC) ac fe’i hawdurdodir ac fe’i rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FRN 505252). Awdurdodir a rheoleiddir PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FRN 221411).  Mae PwC yn gweithredu ar ran Capricorn i ddarparu gwasanaethau cynghori a gweithredu i gynorthwyo Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi (IIC).

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content