Mae Cynghorau Caerdydd, Blaenau Gwent A Sir Fynwy Yn Cefnogi Cytundeb Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae Cabinet Rhanbarthol Cysgod Cytundeb Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r penderfyniad gan Gynghorau Dinas Caerdydd, Sir Fynwy a Blaenau Gwent i roi’u hymrwymiad unfrydol i raglen Cytundeb Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol Cysgod yn aros am benderfyniad pob un o’r deg awdurdod lleol fydd yn cyfarfod rhwng hyn a’r 9ain o Chwefror, 2017.  Byddai’u hymrwymiad yn gweld y Cabinet Rhanbarthol yn dod allan o’r statws Cysgod o’r 1af o Fawrth, 2017.

Mae’n rhaid i bob awdurdod o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd gymeradwyo ymrwymiad gan y deg awdurdod i gael benthyg cyfanswm o £120 miliwn fel rhan o Gronfa Fuddsoddi Ehangach Cytundeb Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Cytunodd Cynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn unfrydol i ymrwymo i’r Gytundeb Ddinesig mewn cyfarfodydd ddydd Mercher.

Yn amodol ar y pleidleisiau gan bob un awdurdod, byddai Cytundeb Ddinesig  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dechrau ar gyfnod pontio.  Bydd Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (i’w gyhoeddi) yn rhoi manylion gweithgareddau allweddol i’w cymryd, yn cynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol i gymell y gwaith o gyflawni rhaglen waith y Cabinet Rhanbarthol (i’w chyhoeddi) gan ragweld derbyn cynigion ddiwedd eleni.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale: “Ni fydd Cymru wedi gweld dim ar y raddfa hon o’r blaen.  Mae hyn yn cynrychioli symudiad sylfaenol yn y ffordd y mae cynghorau Cymru yn gwneud busnes gyda’i gilydd.  Rydym yn torri tir newydd, gan gyflawni i’r rhanbarth a phawb sy’n byw ynddo.

“Gyda’n gilydd, gallwn fod yn gryfach, yn graffach a gallwn rannu’r cyfoeth a grëwn ledled y rhanbarth, gan adeiladu Cymru well a thecach.  Gellir ond cyflawni’r màs critigol sydd ei angen i gystadlu’n rhyngwladol drwy nerth cyfunol 1.5 miliwn o bobl yn cydweithio mewn system gydgysylltiedig ac yn rhannu yn y buddion a grëir gan hynny.  Rydym wedi’n hymrwymo i’r Gytundeb Ddinesig ac rydym wedi’n hymrwymo i ddatgloi’r buddion y gall hyn ei roi i’n dinas ac i’n rhanbarth.”

Bwriodd y Cynghorydd Steve Thomas, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, y sylw, “ei fod yn falch bod aelodau lleol wedi cefnogi’r Gytundeb Ddinesig, sy’n rhoi cyfle gwych i wella perfformiad economaidd y rhanbarth cyfan ac i wella bywydau pobl yn ein cymunedau lleol.”  Fe ychwanegodd: “Edrychaf ymlaen at Flaenau Gwent yn gweithio’n agos â Chynghorau eraill yn y rhanbarth i fanteisio hyd yr eithaf ar fuddion ar gyfer yr ardal ac i wneud y gytundeb yn llwyddiant dros y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, OBE, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae hyn yn ddyddiad allweddol yn nyfodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae hi wedi bod yn ardderchog gweld pawb yn gweithio mewn cydweithrediad i gytuno ar y Gytundeb Ddinesig hon.  Fel Is-gadeirydd Cabinet Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, edrychaf ymlaen at weld prosiectau arloesol yn cael eu datblygu fydd yn gwella bywydau pobl yn ein holl gymunedau ac yn cynhyrchu twf economaidd cynaliadwy yn awr ac yn y dyfodol.”

Y deg awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Bro Morgannwg.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Yng Nghaerdydd heddiw lansiwyd yn ffurfiol Hyb Arloesedd Seiber (CIH) sy'n ceisio trawsnewid De Cymru i fod yn glwstwr blaenllaw.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.