Mae Cyngor Pen-y-bont Ar Ogwr Yn Cefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

MAE Cabinet Rhanbarthol Cysgod Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r penderfyniad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi’i ymrwymiad i raglen Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol Cysgod yn aros am benderfyniad pob un o’r deg awdurdod lleol fydd yn cyfarfod rhwng hyn a’r 9fed o Chwefror, 2017.  Byddai’u hymrwymiad yn gweld y Cabinet Rhanbarthol yn newid o fod yn Gysgod o’r 1af o Fawrth, 2017.

Mae’n rhaid i bob awdurdod o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd gymeradwyo ymrwymiad gan y deg awdurdod i gael benthyg cyfanswm cyfunol o £120 miliwn fel rhan o Gronfa Buddsoddi Ehangach Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae Cynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerdydd, Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd a Thorfaen eisoes wedi cytuno i ymrwymo i’r Fargen Ddinesig.  Cyngor Bro Morgannwg fydd yr olaf o’r deg awdurdod i bleidleisio, ar y 9fed o Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Dyma ran bwysig o broses y Fargen Ddinesig.  Mae’r deg awdurdod wedi gweithio’n eithriadol agos dros yr 16 mis diwethaf i gael y Fargen Ddinesig i’r safle hwn, ond mae cefnogaeth i’r Fargen Ddinesig gan aelodau’r awdurdodau hynny’n hanfodol os ydym i fwrw ymlaen gyda’n gilydd â’r Fargen hynod gyffrous hon.

“Gyda’i gilydd, gall yr awdurdodau lleol sy’n bartneriaid greu newid economaidd a chymdeithasol sylfaenol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, drwy well trafnidiaeth, cefnogi arloesedd, gwell rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnes, a thrwy ddatblygiad tai ac adfywio.”

Yn amodol ar y pleidleisiau gan bob awdurdod, byddai Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dechrau ar gyfnod pontio.  Bydd Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (i’w gyhoeddi) yn rhoi manylion gweithgareddau allweddol sydd i’w cynnal, yn cynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol i gymell y gwaith o gyflawni rhaglen waith (i’w chyhoeddi) y Cabinet Rhanbarthol, gan ragweld derbyn cynigion ddiwedd eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rwyf yn wirioneddol falch bod aelodau wedi pleidleisio dros gefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Mae hyn yn rhywbeth sy’n creu cyfleoedd enfawr mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig, a gallai wella perfformiad economaidd y rhanbarth cyfan gan gryfhau apêl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel lle i fyw, i weithio, ac i fuddsoddi mewn cyfleoedd busnes newydd.

“Rwyf yn edrych ymlaen at weithio’n agos â chyd-arweinwyr awdurdodau lleol i wneud y fargen yn llwyddiant mawr.”

Y deg awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Yng Nghaerdydd heddiw lansiwyd yn ffurfiol Hyb Arloesedd Seiber (CIH) sy'n ceisio trawsnewid De Cymru i fod yn glwstwr blaenllaw.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.