Mae Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol yn creu system ynni newydd

Categorïau:
Arwain Agweddau
Cyffredinol
Sectorau

Mae gan Gynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol (LAEP) rôl hanfodol yn y ras i sero net – drwy wella’n dealltwriaeth o beth mae’r trawsnewid i ynni adnewyddadwy’n debygol o olygu, gan fod â rhan hanfodol mewn llunio’r pontio i system ynni newydd sylfaenol.

Gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi comisiynu Arup, Yr Ymddiriedolaeth Garbon ac Afallen yn ddiweddar i baratoi Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol ar gyfer pob un Awdurdod Lleol yn y rhanbarth, siaradasom â Rob O’Dwyer, Pennaeth Seilwaith, ac Emma Wakeham, Rheolwr y Rhaglen Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol yn nhîm seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan ganfod sut y bydd y cynlluniau hyn yn helpu i gyflawni economi carbon isel, ar gyfer paratoi’r ffordd ar gyfer dyfodol llewyrchus a chymdeithas sy’n decach ac yn iachach i bawb …

“Hysbysu, llunio a galluogi pontio ynni sylweddol”

“Mae’n anodd gor-ddweud pwysigrwydd Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol wrth i’n rhanbarth bontio i system ynni carbon sero net”, medd Rob.

“Maent yn fentrau craidd sydd â rôl hanfodol mewn hysbysu, llunio a galluogi agweddau allweddol wrth inni drawsnewid i ynni adnewyddadwy – mewn rhanbarth hynod amrywiol sy’n gartref i gymunedau a diwydiannau sy’n ymestyn o forliniau i ddyffrynnoedd, o drefi a dinasoedd i bentrefi a lleoliadau gwledig ynysig. 

“Bydd yr amrywiaeth mewn tirwedd a thopograffi yn ein gweld yn creu cynllun unigryw ar gyfer pob Awdurdod Lleol unigol yn Ne-ddwyrain Cymru – trwy ddadansoddiad technegol cadarn sy’n darparu dewis o lwybrau ‘edifar isel’ i bob un awdurdod.

“Nid oes yna unrhyw ateb sydd o’r un maint i bawb.  Bydd y blaenoriaethau a’r cyfleoedd i Ben-y-bont ar Ogwr a Sir Fynwy yn wahanol i’r llwybrau sydd orau i Flaenau Gwent a Rhondda Cynon Taf.

“Drwy gymryd i ystyriaeth unigrywiaeth ddiamheuol pob un awdurdod, rydym yn eu galluogi i ‘feddu’ yn hyderus ar gynllun ynni sy’n deall eu man cychwyn – gan eu grymuso i brysuro yn y ffordd orau bosibl tuag at sero net.   

“I’r tîm yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, dyma gyfle gwych i lywodraethau lleol a chenedlaethol gydweithio i greu system ynni sy’n rhoi’r gallu i bob awdurdod lleol yn ein rhanbarth lunio’i ddyfodol ynni, yn unol ag anghenion lleol a dynameg leol.”

“Proses drwyadl a chadarn, a baratowyd ar gyfer pum amcan allweddol”

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dod â gwir drylwyredd a chadernid i’r broses gyfan”, eglurodd Emma.  

“Rydym wedi sefydlu pum amcan allweddol i lunio’r Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol gorau posibl i bob awdurdod lleol – gan ddechrau drwy adeiladu ar unrhyw waith a wnaed hyd yn hyn, a’n galluogodd ni i ddadansoddi a blaenoriaethu pob cyfle a gaiff pob awdurdod lleol i ddatgarboneiddio.

“Gyda’r dadansoddiad hwnnw ar waith, rydym wedi datblygu partneriaethau ffrwythlon â chyrff cyhoeddus, cyfleustodau a phartneriaid preifat i gyflenwi cynllun ynni wedi’i optimeiddio ac sy’n effeithiol – gan weithio’n gydweithredol i rannu cynnydd a dysg ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, fel ei gilydd.  

“Mae cyflawni’r tri amcan cyntaf hynny yn ein galluogi i gydgyfeirio ac atgyfnerthu’n hastudiaethau – a datblygu cynllun cyffredin ar gyfer datgarboneiddio’r system ynni leol, gan weithio ag ystod eang o randdeiliaid i greu’r Cynllun Ynni Ardaloedd Lleol gorau posibl i bob awdurdod.

“Mae’n rhaglen arloesol a phenodedig sy’n dilyn canllawiau Catapwlt y Systemau Ynni – gydag allbynnau anhygoel o werthfawr sy’n cynnwys dealltwriaeth unswydd bwrpasol o flaenoriaethau a daearyddiaeth y mae ar ein partneriaid lleol angen buddsoddi ynddynt, yn ogystal â bod yn gatalydd allweddol dros gyfraniad rhanddeiliaid tuag at holl drawsnewidiad y system ynni sydd ar fin digwydd o flaen ein llygaid.

“Gyda’i gilydd, bydd y cynlluniau lleol hyn yn ffurfio sylfaen Cynllun Ynni Cenedlaethol i Gymru – gan lunio system ynni’r dyfodol sy’n ddeallus ac yn hyblyg, ac yn creu rhaglen ar gyfer gweithredu lleol parhaus ac effeithiol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.”

Gyda chyfres o weithdai dwy awr yn cael eu cynnal ledled y rhanbarth – i gael cynifer o safbwyntiau ag y bo modd ar yr amcanion, gwaelodlin, sefyllfaoedd, llwybrau a gweithredoedd a gynllunnir – rhagwelir y bydd pob Cynllun Ynni Ardaloedd Lleol wedi’u datblygu’n llawn erbyn mis Mawrth 2024, gyda gorchwyl o weithredu’r cynlluniau yn dechrau yn 2024-25.

Felly, cadwch lygad yn agored am ein diweddariadau rheolaidd am gynlluniau fydd yn llunio system ynni’r dyfodol yn Ne-ddwyrain Cymru …

 

 #cystadleuol  #cysylltiedig  #cadarn

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content