Mae Dyfarniad o Gyllid Y Gronfa Trafnidiaeth Leol gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn rhoi hwb sylweddol i Gynlluniau Metro a Mwy De-ddwyrain Cymru.

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Yn ei gyfarfod diweddaraf ar y 4ydd o Fehefin, 2020, fe gyhoeddodd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr portffolio trafnidiaeth etholedig o’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, hysbysiad o’i gais llwyddiannus am gyllid Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, ar y cyd â chyfres o ddiweddariadau ar Gynlluniau Metro a Metro a Mwy De-ddwyrain Cymru.  Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys y 10 prosiect Metro a Mwy Cam 1 ‘Symudedd y Dyfodol’, y Rhaglen Fframwaith Gwella’r Metro (MEF) a’r Rhaglen Metro a Mwy Cam 2 arfaethedig. 

Mae crynodeb o’r diweddariadau allweddol yn dilyn isod:

Dyfarniad Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Ar ôl cael adborth cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â chynnig yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol am gyllid Y Gronfa Trafnidiaeth Leol am 2020/21, mae £5 miliwn o’r cais gwreiddiol am £7 miliwn wedi’i sicrhau.

Gwneir y dyraniad sylweddol hwn o’r Gronfa Trafnidiaeth Leol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu a chyflenwi gwaith datblygu Metro a Mwy Cam 1, Metro a Mwy Cam 2 a Choridorau’r MEF i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn eu swyddogaeth fel Awdurdod Arweiniol.  I gydgysylltu cyflenwi ac i fanteisio hyd yr eithaf ar gyfleoedd, fe oruchwylir rheoli’r rhaglenni cronfeydd arian drwy’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol a’r gweithgor Swyddogion, fydd yn cysoni â threfniadau rheoli mewnol Merthyr ar gyfer goruchwylio’r defnydd o’r grant.

Mae cyllid gwerth £5 miliwn Y Gronfa Trafnidiaeth Leol, ar y cyd â’r £5 miliwn a ddyrannwyd o gronfeydd y Fargen Ddinesig ar gyfer Metro Cam 1, yn sicrhau y gall yr holl waith datblygu Metro Cam 1, Cam 2 ac MEF fynd rhagddo yn unol â chynlluniau cyfredol.  Ystyrir fod y diffyg o £2 filiwn yn gynaliadwy oherwydd amgylchiadau’r haint Covid-19 sy’n debygol o fod yn bresennol am gyfnod helaeth o’r cyfnod dan sylw.

Metro Cam 1

Mae holl brosiectau Metro Cam 1 yn mynd rhagddynt yn unol â disgwyliadau.  Mae cynllun Parcio a Theithio Pentrebach a chynllun Cyfnewidfa Drafnidiaeth Abertyleri yn awr hefyd yn dangos cynnydd, er gwaethaf heriau cymhleth yn ymwneud â chaffael tir.

Y cynlluniau Metro a Mwy Cam 1 sy’n ffurfio’r rhaglen yw:

 • Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn;
 • Parcio a Theithio Cyffordd Twnnel Hafren;
 • Parcio a Theithio Y Pîl;
 • Cyfnewidfa Pentrebach;
 • Cyfnewidfa Drafnidiaeth Porth;
 • Canolfan Drafnidiaeth Abertyleri;
 • Cyfnewidfa Caerffili;
 • Cyfnewidfa Dociau’r Barri;
 • Blaenoriaeth Bysiau Dwyrain Caerdydd;
 • Blaenoriaeth Trafnidiaeth Casnewydd i Gaerdydd.

Fframwaith Gwella’r Metro

Mae pob un o’r 4 rhaglen coridor trafnidiaeth, sy’n cynnwys:

 • Gogledd-orllewin Caerdydd
 • Caerdydd – Bro Morgannwg
 • Caerdydd – Maesteg – Pen-y-bont ar Ogwr – Porthcawl a
 • Casnewydd – Cas-gwent.

yn gwneud cynnydd cyson, gyda Gogledd-orllewin Caerdydd, a Chasnewydd  – Cas-gwent yn barod i symud i gam nesaf WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru).

Metro Cam 2

Mae’r rhaglen Metro a Mwy Cam 2 yn ei chyfnod datblygu cynnar iawn, ac mae’n cynnwys y cynlluniau a ganlyn:

 • Cyfnewidfa a gwelliannau i orsaf Y Fenni;
 • Blaenoriaeth Bysiau Caerdydd;
 • Cyfnewidfa Cwmbran;
 • Cyfnewidfa Cogan;
 • Estyniad Parcio a Theithio Ystrad Mynach;
 • Estyniad rheilffordd a Parcio a Theithio Hirwaun;
 • Blaenoriaeth Bysiau Caerdydd rhwng canol dinas Casnewydd a chanolfan gynadledda ryngwladol Cymru;
 • Gorsaf Reilffordd Bracla;
 • Croesfan Pencoed;
 • Cysylltedd Rheilffordd – Bysiau Merthyr; a
 • Chyfnewidfa Drafnidiaeth Brynmawr.

Trafnidiaeth Gynaliadwy

Nodwyd hefyd fod yna £26,112,817 cyfanredol ar ffurf “Datganiadau o Ddiddordeb” wedi’i gyflwyno i Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth gan y 10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn unol â mesurau trafnidiaeth gynaliadwy yn ymwneud â’r haint Covid-19.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

“Mae hyn yn newyddion ardderchog i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae’r dyfarniad gan Lywodraeth Cymru yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn ein trafnidiaeth ac fe fydd yn caniatáu inni fynd rhagom â hyder.

“Rwyf hefyd wrth fy modd ein bod, er gwaethaf yr heriau rydym oll wedi’u hwynebu dros y misoedd diweddaraf, yn parhau i wneud cynnydd mor dda ar ein holl raglenni trafnidiaeth.  Bydd pob un ardal awdurdod lleol yn elwa o welliannau i seilwaith trafnidiaeth, o Ben-y-bont ar Ogwr yn y gorllewin i Sir Fynwy yn y dwyrain, yn ein dinasoedd ac yn ein cymoedd, ac felly mae’n hanfodol ein bod yn cynnal momentwm ledled yr holl bortffolio o fentrau trafnidiaeth.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae’r portffolio hwn o ddangosyddion trafnidiaeth yn sylfaenol i’n huchelgais i greu rhanbarth gwirioneddol Gysylltiedig, Gystadleuol, Gadarn.

“Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu sicrhau’r dyfarniad o gyllid Y Gronfa Trafnidiaeth Leol, ac ar lefelau’r cydweithredu rydym yn parhau i’w profi er gwaethaf yr heriau anferth sy’n wynebu pawb.

“Mae’n glod i waith caled, ymrwymiad ac ymroddiad pawb sy’n gysylltiedig ein bod yn parhau i fod yn gallu adrodd am gynnydd cadarnhaol o’r fath.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’ ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.