Mae Gofal Cymdeithasol yn Bwysig i Ni

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Wrth adael yr ysgol dros 40 mlynedd yn ôl heb fawr o syniad, fel cynifer ohonom, beth yr oedd am ei wneud mewn gwirionedd, ar wahân i gred gynhenid, mae’n debyg, y byddai’n cynnwys plant, roedd gyrfa gynnar Christine Jones yn cynnwys mynd i fyd addysg mewn ffordd ddigon traddodiadol.

Gyrfa ddiogel, ddibynadwy a pharchus, ond erbyn hyn, yn fwy felly nag ar yr adeg honno, efallai, nid dyna’r unig opsiwn sydd ar gael o bell ffordd os mai gyrfa mewn “gwasanaethau plant” yw eich galwad.

Yn ffodus i Christine, ac i’r teuluoedd a’r plant di-ri’ y mae wedi’u cynorthwyo dros y degawdau, gwyddai Christine nad oedd addysgu’n iawn iddi hi – yn hytrach roedd ffawd yn mynnu y byddai’n cyfnewid y byd addysgu am fath gwahanol o waith, a hynny mewn gofal cymdeithasol. Byd lle mae pob diwrnod yn gwbl wahanol, lle mae’r llwyddiannau a’r methiannau a’r sbectrwm o emosiynau a geir ar unrhyw ddiwrnod penodol yn aml yn anhygoel o eang, a lle mae wynebau newydd i’w bodloni’n gyson a phroblemau newydd i’w datrys.

Mae’n amgylchedd heriol, dwys ac nid i’r gwangalon, ond mae’n amgylchedd y mae Christine a llawer fel hi’n ffynnu ynddo.  All hi ddim dychmygu unrhyw ffordd fwy gwerth chweil o ennill bywoliaeth.

“O’r eiliad y dechreuais roeddwn i’n gwybod mai dyma lle roeddwn i fod,” meddai Christine.

“Rwy’n hoff iawn o’r amrywiaeth o ran y llwyth gwaith, yr ymdeimlad dwfn o foddhad a gewch o wybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd rhywun. Weithiau gall y cyfrifoldeb deimlo’n frawychus; rydym yn delio â phobl go iawn a materion a allai newid bywydau’n syth, ac mae angen dewrder, dycnwch a dyfalbarhad at hynny, ond mae’r wobr. o’i gael yn iawn, yn aruthrol. Fyddwn i ddim yn ei newid am unrhyw broffesiwn arall, er bod llawer yn talu’n well.”

Dros y blynyddoedd nid yw gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol wastad wedi cael yr un fath o enw da am broffesiynoldeb, integriti a gwerth ag sydd gan rai o’r gyrfaoedd mwy traddodiadol yn gweithio gyda phlant – addysgu, er enghraifft.  Mae pobl hefyd wedi ei hystyried yn broffesiwn sy’n ymwneud yn ormodol â thicio blychau a biwrocratiaeth a gwneud y peth cywir, yn hytrach na gwneud yr hyn sy’n iawn.  Mae hyn, ynghyd â’r gred nad yw’r tâl yn un enfawr, dyw hi ddim yn anodd deall pam mae wedi bod yn anodd denu newydd-ddyfodiaid o safon uchel, a pham mae swyddi gwag yn y sector yn aml.

Fodd bynnag, mae hyn i gyd yn newid. Mae Covid-19, er gwaethaf yr holl drallod y mae wedi’i achosi, wedi dyrchafu gwaith ein gweithwyr allweddol ac wedi peri i gymunedau yn gyffredinol ddeall o’r diwedd mor hanfodol y mae ein gwaith yn yr “economïau sylfaenol dynol”, a’r graddau yr ydym i gyd yn dibynnu’n ddigamsyniol ar ein gweithwyr i ddarparu gwasanaethau yr ydym i gyd wedi dod i’w cymryd yn ganiataol.

O’r diwedd rydym yn gweld ein gwaith caled a’r gofal cyfunol sy’n digwydd ar hyd holl sbectrwm galwedigaethau’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei werthfawrogi a’i gydnabod; a gyda’r sector yn cyflogi 1 o bob 17 oedolyn yng Nghymru, mae hynny’n llond lle o gydnabod!

“Mae’n galonogol gweld canfyddiadau’n newid,” meddai Christine,

“Mae gofal cymdeithasol yn broffesiwn mor werth chweil, gyda sbectrwm mor amrywiol o rolau sy’n gallu herio a rhoi boddhad i ni i gyd.  Mae Covid wedi dod â ffyrdd newydd o weithio gydag ef a fydd yn moderneiddio ac yn symleiddio’r diwydiant ymhellach ond fe ddaw heriau newydd gyda nhw.

“Er enghraifft, yn fy ngwaith fy hun mae hyn yn amlwg iawn yn y prosesau asesu ar-lein ar gyfer darpar ofalwyr maeth. Gall fod yn hawdd cael argraff anghywir dros gamera gliniadur  neu pan fo cysylltiadau technoleg yn simsan, felly mae’r cyfrifoldeb sydd arnom i’w gael yn iawn hyd yn oed yn fwy mewn byd rhithwir nag ydyw wyneb yn wyneb.

“Os mai am yrfa heriol, fedrus ac ysgogol yr ydych chi’n chwilio, does dim angen chwilio ymhellach.  Mae hynny i gyd i’w gael o fewn ein gwaith ni.”

I unrhyw un sy’n ystyried newid gyrfa a chwilio am swydd mewn gofal cymdeithasol – efallai eich bod wedi cael eich diswyddo ac yn ystyried yr opsiynau sydd ar gael i chi, neu os ydych yn gweithio mewn diwydiant gwahanol mewn rôl gwasanaethu ac yn meddwl y gallai fod gennych sgiliau trosglwyddadwy, neu os ydych yn dechrau ar eich gyrfa ac yn ystyried y sector hwn fel cyflogwr posibl yn y dyfodol – yna gadewch i eiriau Christine eich ysbrydoli a’ch ysgogi.

“Byddwn yn annog unrhyw un, pa ganfyddiadau bynnag a allai fod gennych am ofal cymdeithasol, i beidio â barnu tan i chi roi cynnig arni. Gall gynnig gyrfa gyfoethog a buddiol i chi lle bydd eich ymdeimlad o hunanwerth a gwerth personol yn mynd y tu hwnt i’r hyn a brofir fel arfer mewn rolau mwy prif ffrwd.

“Os byddwch yn ymroi’n llwyr, yn rhoi 100%, yn gwneud y cyfan sydd angen ei wneud i gael canlyniadau, byddwch y drysau y mae’r gwaith hwn yn eu hagor i chi, a’r boddhad a gewch, yn gwneud eich ymdrechion yn gwbl werth chweil.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.