Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cymeradwyo esblygiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a amlygodd “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.” “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.”

Mae’r penderfyniad tyngedfennol hwn yn datgloi cyfran 5 mlynedd o gyllid buddsoddi gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, yn cynnwys £22 miliwn a roddir ar gael yn flynyddol ar gyfer Cronfa Buddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o 2021 tan 2026.

Gwnaeth yr Adolygiad Gateway ganmol “ffocws y rhanbarth ar gyflenwi twf economaidd ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd”, gyda chanmoliaeth neilltuol am “y cynnydd cadarnhaol a wnaed wrth gyflenwi prosiect Ffowndri’r CSC”, “y gweithio mewn partneriaeth gref sy’n amlwg rhwng y deg awdurdod lleol ac ystod o bartneriaid allanol”, a “phiblinell gref o brosiectau”.

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth y Deyrnas Unedig dros Gymru, David TC Davies:

“Mae’r rhaglen Y Fargen Ddinesig a’r Fargen Twf yn gyfres o brosiectau a rhaglenni a ariannir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i greu swyddi ac i godi safonau byw ledled Cymru.  Rydym yn gwneud cynnydd bendigedig, a gyda phrosiectau mawrion eisoes wedi’u hen ddechrau, bydd y cyllid hwn a ryddheir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn parhau â’r momentwm ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Byd Cytundebau Twf, sy’n cwmpasu holl ardaloedd Cymru, yn ein helpu i ailgodi’n gryfach ac yn well o bandemig Covid-19, gan greu a chynnal swyddi ym mhob rhan o’r wlad ac yn adfywio economïau lleol.”  

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, a Chadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae’r funud drobwynt hon yn destament i gydweledigaeth a gweithredu ar y cyd pob un o’r deg awdurdod lleol sydd wedi dod ynghyd i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn elfen mor nerthol dros ddaioni.  Bydd effeithiau’r pandemig yn llwyr oroesi’r argyfwng iechyd, ac mae gennym yn awr ennyd mewn amser i weithio â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru er mwyn dilyn ein strategaeth eglur dros fod yn gatalydd ffyniant cynaliadwy y mae pob cymuned yn ei haeddu ledled De-ddwyrain Cymru.  Edrychwn ymlaen hefyd at weithio â’r weinyddiaeth sydd newydd ei phenodi yng Nghymru a chroesawn y cyfle i ffurfio perthynas waith gadarnhaol â’n Gweinidog newydd dros yr Economi, Vaughan Gething.”

Gan fyfyrio ar barhau â thaith a ddechreuodd yn 2017, dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Gwnaethom roi cynllun ar waith a ganiataodd i raglenni ystwytho, addasu a chyflenwi – gan ddeall bod dynameg yn newid a bod heriau’n codi’n gyson.  Mae’r tîm ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn cyflenwi deilliannau â gwir effeithiau, gan helpu’r rhanbarth i ddod yn atyniad allweddol ar gyfer buddsoddiad ac yn borth ar gyfer yr economi rhanbarthol.  Y gorchwyl sydd o’n blaenau yw adeiladu’n gallu sefydliadol i weithredu fel prifddinas-ranbarth – ac rydym yn gweithio â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflawni hyn.  Fel y gwnaeth cyfathrebiad yr Adolygiad Gateway a anfonwyd atom ddatgan: ‘Mae cadarnhad o ryddhau’r cyllid yn rhoi’r sicrwydd ichi y mae arnoch ei angen i barhau i fuddsoddi yn eich rhaglen …. wrth i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd symud i’w cham nesaf.’  A dyna rydym yn awr yn bwriadu’i wneud.”    

Dywedodd Chris Meadows, Cyfarwyddwr, CSconnected Ltd:

Diolch, i raddau helaeth, i weledigaeth, cefnogaeth ac ymrwymiad Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae cymuned Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn Ne Cymru wedi sefydlu’r rhanbarth yn gadarn fel cyfranogwr byd-eang allweddol yn y gwaith o ymchwilio, datblygu, prototeipio a gweithgynhyrchu technolegau galluogi datblygedig.  Mae’r rhanbarth yn bendant ar y map o ran cymell technolegau’r genhedlaeth nesaf mewn meysydd mor amrywiol â thrydaneiddio a gofal iechyd, ac o gysylltedd 5G i roboteg – gan fod â rôl allweddol mewn technolegau fydd yn sicrhau bod y Deyrnas Unedig a chenhedloedd eraill yn cyrraedd targedau sero-net dros y blynyddoedd sydd i ddod.  Mae clwstwr CSconnected yn edrych ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth â’r Fargen Ddinesig i gyflenwi twf yn y sector lled-ddargludyddion yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig.” 

Wrth grynhoi, dywedodd Frank Holmes, Cadeirydd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae’n galonogol gweld Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cydnabod y gwaith rydym wedi’i wneud hyd yn hyn ac yn cytuno â’r strategaeth gyffredinol rydym wedi’i rhoi ar waith.  Dyma’r adeg i wneud cynnydd o ran esblygiad economaidd y rhanbarth, i barhau i gymell ein buddsoddiadau bytholwyrdd – ac i wireddu’r potensial anferth sydd gennym yn Ne-ddwyrain Cymru, i adeiladu ecosystemau masnachol o safon fyd-eang, cadwyni cyflenwi cadarn a ffyniant cynaliadwy.” 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content