Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn penodi cyn-Brif Swyddog Gweithredol Grŵp Admiral i’r Bwrdd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi penodiad David Stevens, cyn-Brif Swyddog Gweithredol Grŵp Admiral, i’r Bwrdd.  Daw David â chyfoeth o ddawn busnes ac arbenigedd strategol gydag ef – gyda dymuniad cryf i wneud defnydd da o’i brofiadau, gan fod â rôl weithredol o ran cyflenwi Cynllun Twf Economaidd a Diwydiannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, gyda’i hystod drawiadol o ddoniau uchel-swyddogion, eisoes yn cynnwys cyn-Gyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyllid Admiral,  Andrew Probert – ac mae yn awr yn y sefyllfa eithriadol o freintiedig o gael ail gyn-Gyfarwyddwr o Admiral a ddaw â rhagor o ddoethineb masnachol ac arbenigedd busnes helaeth, a brofwyd ar ôl iddo fynd â chwmni arloesol i amlygrwydd y farchnad stociau ac wedi iddo adeiladu endid FTSE100 sy’n arwain yn y diwydiant.  Mae goblygiadau cadarnhaol hyn yn sylweddol, gan osod y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol ochr yn ochr â’r Cabinet Rhanbarthol a chyrff cynghori eraill Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel nerthoedd sydd â’r gallu i gyflenwi a datblygu strategaeth ac uchelgais Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ledled y rhanbarth.

Graddiodd David o Brifysgol Rhydychen i ymuno â Cadbury Schweppes yn 1983.  Ar ôl pum mlynedd o ddysgu carlam – dysgu popeth o reoli gweithrediad yn ffatri enfawr Bourneville i geisio newid chwaeth Americanwyr i groesawu pleserau Milk Tray – fe adawodd David Cadbury i ymuno ag Insead, cyn ymuno â swyddfa Llundain o McKinsey lle’r ymgynghorai ledled ystod eang o ddiwydiannau.  Dysgodd David lawer iawn yn ystod ei bedair blynedd yn McKinsey, yn cynnwys sylweddoli nad oedd ymgynghori at ei ddant dros gyfnod hir.  Gan ystyried hynny, fe gafodd gwahoddiad a wnaed gan Henry Engelhardt i ymuno ag ef i sefydlu cwmni Admiral yn 1991 ei amseru’n dda a’i dderbyn yn ddiolchgar, fel ei gilydd.

Ac yntau’n gyfrifol yn gychwynnol am Farchnata Admiral, fe dderbyniodd David gyfrifoldeb am Brisio yn 1995, ac fe reolodd rannau yswiriant mwy technegol y busnes, yn cynnwys Tanysgrifennu a Hawliadau, cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredu, a ddilynwyd wedyn gan rôl fel Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp pan roes Henry y gorau iddi yng ngwanwyn 2016.  Ar yr 31ain o Ragfyr, 2020, ar ôl 30 mlynedd o weithio i Admiral, fe wnaeth David ei hun roi’r gorau iddi yn ei rôl fel Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp.

Y tu hwnt i fywyd proffesiynol, mae diddordebau eraill David yn cynnwys Sefydliad Waterloo – sefydliad elusennol a ddechreuodd â’i wraig Heather yn 2007.  Mae’r Sefydliad yn canolbwyntio’n bennaf ar helpu â datblygiad byd, yr amgylchedd, datblygiad plant – a chefnogi meysydd, megis gofalwyr di-dâl, na chânt eu hariannu’n ddigonol yng Nghymru.

Pan ofynnwyd iddo pam mae mor awyddus i gyflawni ymrwymiadau eraill megis y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, fe eglurodd David:

“Mae De Cymru wedi bod yn gartref croesawgar ac yn rhan bwysig iawn o’r moddion hud sydd wedi gwneud Admiral yn llwyddiant aruthrol.  Rwyf yn croesawu’n gynnes y cyfle, a minnau’n tynnu at ddiwedd fy ngyrfa, i geisio rhoi rhywbeth yn ôl.  Mae Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, gyda’i hanes o lwyddiant safadwy eisoes o wneud i bethau ddigwydd, yn ymddangos fel man lle y gallwn wneud hynny.”  

Ynglŷn â phenodiad David, dywedodd Frank Holmes, Cadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol:

“Mae cael arweinwyr profiadol a dawnus ar ein Bwrdd yn hanfodol ar gyfer ein huchelgais cyfunol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac rwyf yn falch iawn o groesawu unigolyn o ansawdd David Stevens.  Bydd ei ystod enfawr o sgiliau a phrofiadau unigryw, ynghyd â’i wahanol safbwyntiau, yn cydategu rhagor ar yr ystod sylweddol o arbenigedd sydd gennym o amgylch y bwrdd.  Bydd David yn ddi-os yn ychwanegu gwerth gwirioneddol at y tîm, ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at weithio gydag ef”. 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.