Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn penodi Guy Lacey i’r Bwrdd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Guy Lacey, Prifathro a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Gwent a Chadeirydd cenedlaethol Colegau Cymru, i’r Bwrdd.

Daw Guy â chyfoeth o ddoniau ac arbenigedd yn y sector addysg.  Ac yntau wedi bod yn aelod ers tro byd o Bartneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Guy yn meddu ar ddealltwriaeth fanwl o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r rhanbarth ym maes darparu a datblygu sgiliau yn y dyfodol, ac mae ganddo ddymuniad cryf i wneud defnydd da o’r wybodaeth honno a’r profiad hwnnw drwy fod â rôl weithredol o ran cyflenwi Cynllun Twf Economaidd a Diwydiannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd arbenigedd Guy yn cryfhau rhagor ar yr arbenigedd trawiadol a gyfranna aelodau cyfredol y Bwrdd, Cara Aitchison, Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ac Andrew Cooksley, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ACT Training, tuag at y gwaith.  Gan gofio bod gan ddarparu a datblygu sgiliau rôl mor sylfaenol o ran cyflenwi’n cynllun twf economaidd yn llwyddiannus, mae’n fraint gennym groesawu unigolyn o ansawdd Guy Lacey, fydd yn ddi-os yn ychwanegu gwerth sylweddol at gyflenwi a datblygu strategaeth ac uchelgais Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn barhaus, ledled y rhanbarth.

Graddiodd Guy o Brifysgol Brookes Rhydychen mewn Hanes a Gwleidyddiaeth, ac fe aeth ymlaen oddi yno i Brifysgol Caerfaddon, gan ennill Tystysgrif i Raddedigion mewn Addysg Uwchradd, cyn dechrau ar yrfa mewn addysg a sgiliau.  Mae Guy wedi cael profiad o nifer ysgolion a cholegau yn y Deyrnas Unedig yn y 25 mlynedd diwethaf, gan ennill gwybodaeth am ystod eang o ymagweddau tuag at gyflenwi hyfforddiant sy’n seiliedig ar sgiliau i ddiwallu anghenion pobl ifanc ac oedolion.  Yn ychwanegol, fe weithiodd Guy fel arholwr i syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt ac fel arolygwr cymheiriaid gydag Estyn am dros ddeng mlynedd.

Yn 2015, penodwyd Guy yn Brifathro a Phrif Weithredwr Coleg Gwent, ac yntau wedi bod mewn amryw o rolau arweinyddiaeth eraill yn y Coleg er 2003.

Pan ofynnwyd iddo pam y dymunai ymuno â’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, dywedodd Guy:

“Rwyf yn falch iawn o fod yn ymuno â Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, ac rwyf yn ei weld fel cyfle gwych i helpu i gefnogi twf a datblygiad ein rhanbarth.  Fel rhywun sy’n angerddol dros ddatblygiad pobl, fe fydd hi’n wych cyfrannu safbwynt sy’n seiliedig ar sgiliau tuag at agenda twf economaidd y Bwrdd.”

Ynglŷn â phenodiad Guy, dywedodd Frank Holmes, Cadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol:

“Mae ein gallu i ddenu aelodau bwrdd o ansawdd Guy Lacey yn brawf o’r effaith y mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a chyrff partneriaethau eraill, fel ei gilydd, yn ei chael ar ddatblygu a chyflawni uchelgais a strategaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Rwyf yn neilltuol o falch bod Guy yn ymuno â ni o’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, gan y gall symudiad rhwng y byrddau priodol – a pharhad gwybodaeth a fydd yn dilyn o’r pontio hyn – ond darparu budd sylweddol.  Bydd y safbwyntiau gwahanol y daw Guy ag ef o werth mawr i ni, ac rydym oll yn edrych ymlaen at weithio ag ef.  Hoffwn hefyd gymryd y cyfle hwn, ar ran y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, i ddiolch i’r aelod sy’n ymadael â’r bwrdd, Simon Pirotte, Prifathro a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, am y cyfraniad enfawr y mae wedi’i wneud tuag at y Bwrdd drwy gydol cyfnod ei benodiad ac i’w longyfarch am iddo gael OBE yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2021.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.