Mae Prif Swyddog Gweithredol Penguin Portals, Elena Betes, yn siarad am ei bywyd fel entrepreneur

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Mae Elena Betes, pennaeth Penguin Portals, sef rhwydwaith o fusnesau cymharu o fewn Admiral Group, yn gwybod sut brofiad yw byw drwy adegau anodd fel entrepreneur.

Fe wnaeth ei busnes Sbaenaidd cyntaf, y gwnaeth hi’i sefydlu i efelychu Confused.com, ei chael hi’n anodd oherwydd diffyg cyfalaf a graddfa; fe aeth ail fusnes yn yr Almaen yn fethdalwr yn ystod argyfwng ariannol 2008.

Ar ôl iddi oroesi’r profiadau hynny ac wedyn llwyddo i reoli safle cymharu Sbaenaidd cwmni Admiral am fwy na degawd, mae hi’n ddigon cymwys i roi cynghorion i entrepreneuriaid sy’n bwriadu sefydlu’u busnesau eu hunain yn y cyfnod llawn her ar ôl Covid.

Dechreuodd ei thaith fel entrepreneur pan oedd hi’n fyfyrwraig MBA ifanc yn Sbaen ar ddechrau’r 2000oedd.  Fe wnaeth dau ddigwyddiad yn neilltuol adael argraff barhaol arni.  Dilëwyd swydd ei thad ac yntau’n 53 oed.  Wedyn, fe orfodwyd y cwmni roedd Elena yn gweithio iddo, Arthur Andersen, i ddarfod fel busnes o ganlyniad i sgandal Enron.  A hithau’n anesmwyth â’r syniad y byddai gweithio mewn corfforaeth yn golygu y byddai’i thynged yn nwylo rhywun arall, fe benderfynodd Elena yn lle hynny sefydlu’i busnes ei hun.

Ei syniad cyntaf oedd gweithio yn y diwydiant gwestai, ac fe benderfynodd gael rhywfaint o brofiad o’r busnes drwy ymuno â grŵp gwestai mawr a dechrau yn y gwaelod.  Ond fe wnaeth ychydig ddyddiau’n glanhau ystafelloedd ei hargyhoeddi ei bod yn gwastraffu’i hamser.

“Mae gan lawer o entrepreneuriaid dibrofiad y syniadau bendigedig hyn am sut maent am newid y byd, yna pan ydych yn dechrau yn y gwaith, rydych yn sylweddoli nad oedd o mor fendigedig, neu nad oedd o’n ymarferol,” meddai.

Dod yn entrepreneur

Sylweddolodd Elena fod arni eisiau sefydlu busnes fyddai’n helpu pobl.  Fe’i hysbrydolwyd hi gan Confused.com, oedd eisoes yn gweithredu yn y Deyrnas Unedig, a sut roedd yn helpu pobl, nad oeddynt o angenrheidrwydd wedi cael unrhyw addysg ariannol, i arbed arian ar eu hyswiriant.

Fel dynes ifanc heb ddim profiad busnes, ni allai gael unrhyw arian gan y banciau, ac felly fe wnaeth hi fenthyca oddi wrth ei theulu a’i chyfeillion.

Nid yw pobl yn sylweddoli, pan ydych yn dechrau busnes, mae’n wirioneddol ddychrynllyd gwario arian eich teulu a’ch cyfeillion.  Mae pawb yn dweud y dylech fentro, ond rydych yn neilltuol o bryderus.  Mae gennych y buddsoddiad enfawr hwn mewn technoleg, a ydyw am weithio ai peidio?” meddai.

Tyfodd y cwmni, er ei fod yn dal i wneud colledion, ac fe ymunodd Elena â grŵp oedd yn fodlon rhoi cyfalaf iddi sefydlu safle arall yn yr Almaen.

“Rydych yn magu hyder ynoch eich hun pan fo rhywun yn rhoi ffydd ynoch, rydych yn gwella.  Mae rhywun yn rhoi arian ichi oherwydd eu bod yn ymddiried ynoch.  Mae’n gwneud ichi fentro mwy,” meddai.

Ond yna fe ddaeth argyfwng ariannol 2008, ac fe aeth y cyflenwad cyfalaf yn hesb.  Ar y diwrnod y datganwyd fod y cwmni’n fethdalwr, x fe wnaeth cyd-sylfaenydd Admiral ac wedyn y Prif Swyddog Gweithredol, Henry Engelhardt, ddod i ymweld ag Elena yn ei swyddfa yn Llundain.

“Fe ddywedodd, ‘Fe wnaethoch geisio yn Sbaen ond nid oedd gennych y raddfa, fe wnaethoch geisio yn yr Almaen, pam na wnewch geisio eto gyda ni?’  Roeddwn wedi bod yn rhoi cynnig ar y model busnes hwn ac yn defnyddio Confused.com fel fy nod. Fe feddyliais, ‘Ni allaf wrthod, mae arnaf angen mynd i mewn a deall sut mae’r model busnes hwn yn gweithio a rhoi cynnig arno eto’ ,” meddai Elena.

Felly, fe ddychwelodd i Sbaen gyda’i phlentyn blwydd oed, ac fe sefydlodd Rastreator.com, busnes safle cymharu tramor cyntaf Admiral.  Roedd yn llwyddiant, ac fe’i dilynwyd gan fusnesau eraill mewn gwledydd eraill sydd yn awr wedi’u tynnu ynghyd, ynghyd â Confused.com, o dan adain Penguin Portals, y mae Elena yn Brif Weithredwr Gweithredol arno.  Er ei fod yn rhan o grŵp Admiral, mae Penguin Portals yn gweithredu ar wahân, ac mae gan bob un o’i fusnesau sy’n aelodau, megis Confused a Rastreator, elfen fawr iawn o ymreolaeth i weithredu yn ôl amodau lleol.

Llwyddiant yn Rastreator

Mae Elena yn priodoli’i llwyddiant yn Rastreator i nifer o bethau.

“Nid oeddwn yr un un mwyach, roedd yr addysg roeddwn wedi’i phrofi wedi fy ngwneud yn gyfan gwbl wahanol.  Roeddwn wedi cael fy mhrofi, fe wyddwn beth i’w wneud, fe wyddwn beth roedd yn rhaid imi’i wneud pan aeth pethau o chwith,” meddai.

“Yr ail reswm oedd ei bod, pan fo rhywun yn rhoi ffydd ynoch chi, yn haws mentro.  Felly, rydych yn fwy ofnus o fentro pan ydych ar eich pen eich hun na phan fo gennych rywun sydd â phrofiad yn ymddiried ynoch.”

Mae hi’n disgrifio’i sefyllfa fel entrepreneur corfforaethol yn Admiral, ac mae’n dweud ei bod hi’n teimlo’i bod yn cael ei chefnogi’n dda yn y rôl honno.

“Mae Admiral yn gwmni a adeiladwyd gan entrepreneuriaid; maent yn gwirioneddol roi lle ichi, ac mae hynny’n angenrheidiol i entrepreneuriaid.  Ni ddylai fod arnoch ofn methu, fe ddylai fod arnoch ofn peidio â dysgu o fethiant,” meddai.

Roedd bod yn Admiral hefyd yn golygu nad oedd yn rhaid iddi bryderu mwyach am gyfalaf, a roddodd fwy o amser iddi ganolbwyntio ar y busnes.

“Y broblem gyda bod yn entrepreneur yw eich bod yn canolbwyntio hanner yr amser ar gael yr arian parod y mae arnoch ei angen, a hanner yr amser yn canolbwyntio ar weithrediadau.  Pan gyrhaeddais Admiral, roedd 100% o’m hamser yn cael ei ganolbwyntio ar y busnes, ar y cwsmeriaid.  Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth oherwydd bod gennych fwy o amser,” meddai gan ychwanegu.

Felly, pa gyngor sydd gan Elena i entrepreneuriaid newydd?  Dyma a ddywedodd:

“Y wers gyntaf yw nid yw’n hawdd.  Mae’r cyfan yn ymwneud â pharatoi a gweithio’n galed.  Gwiriwch eich bod yn barod am y gwaith caled hwn, fod gennych lefel uchel o egni a chymhelliad, oherwydd nid yw’n mynd i fod yn hawdd.  Efallai bod yna lawer o bobl nad oes ganddynt y gwytnwch i newid ac i newid fel y bo angen.

“Pan ydych yn dechrau, ceisiwch gael profiad gweithredol.  Os nad ydyw gennych, mae yna lawer o bobl sydd wedi ymddeol.  Maent yn wych, mae ganddynt wybodaeth, maent yn y gymdeithas, ac nid ydym yn eu defnyddio nhw.  Wrth gwrs, nid ydynt am weithio 24 awr y dydd, ond mae arnynt eisiau dychwelyd, ac fe ddylech wrando arnynt.

“Dylech wybod i le rydych yn ei hanelu hi pan mae arnoch eisiau bod yn entrepreneur.  Mae’n rhaid ichi fod yn wirioneddol fodlon gwneud popeth, a bod yn gyfarwydd â’r cysyniad o’r hyn y mae arnoch eisiau’i gyflawni.  

“Weithiau, ar y ffordd, rydych yn anghofio pam y gwnaethoch ddechrau.  Mae’n wirioneddol bwysig dychwelyd ato a dweud, ‘Fe ddechreuais am y rheswm hwnnw, ac felly nid wyf am wneud y peth arall ‘na.’  Fel entrepreneur, rydych yn gwneud popeth y gallwch i wneud i’ch breuddwydion ddigwydd, ac ni ddylech hepgor eich breuddwydion.  Pan fo gennych fuddsoddwyr yn rhoi pwysau arnoch, nid yw’n hawdd. 

“Felly, byddwch yn eglur pam y dechreuoch oherwydd fel arall ni fyddwch yn ysbrydoli pobl i’ch dilyn.  Amgylchynwch eich hun â phobl sy’n gwybod beth rydych yn ceisio’i wneud, sy’n credu ynddo ac sydd eisiau’i wneud.”

Mae Elena Betes wedi teithio’n bell o’i dyddiau cyntaf fel entrepreneur oedd yn ymlafnio yn Sbaen i arwain llwyfannau cymharu Penguin Portals ar gyfer busnes gwasanaethau ariannol yn y Deyrnas Unedig, Ffrainc, Sbaen, Mecsico ac India.  Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer lansio safle cymharu arall yn ddiweddarach eleni.  Bydd cam nesaf y daith yn werth ei wylio.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.